Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 120894
Modificació puntual del Conveni regulador de les condicions generals de treball i les relacions laborals del personal laboral de l'Ajuntament de Marratxí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de la Corporació en sessió de data 21 de desembre de 2021 va aprovar la modificació puntual del Conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral al servei de l'Ajuntament de Marratxí. En compliment del que s'estableix a l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es publica íntegrament l'esmentada modificació tota vegada que aquesta a esdevingut definitiva al no haver-se presentat al·legacions durant el període de 30 dies d'exposició pública habilitat a l'efecte.

Es modifica l'article 64 del Conveni regulador de les condicions de treball del personal laboral al servei de l'Ajuntament de Marratxí, que passa a tenir la següent redacció:

Article 64. Ajuts a les despeses derivades de la renovació de permisos de conducció i assegurances professionals per a l'exercici de determinades tasques.

1. L'Ajuntament de Marratxí es farà càrrec de les despeses derivades de la renovació dels permisos de conducció tipus A, B i C dels empleats públics els llocs de feina dels quals així ho requereixin.

No obstant, això, previ informe favorable del responsable del departament, també s'abonaran les despeses de renovació dels permisos de conducció tipus A i B respecte d'aquells funcionaris que sense ocupar un lloc de feina que requereixi estar en possessió del permís de conducció realitzin tasques que esporàdicament impliquin la conducció de vehicles municipals.

2. L'Ajuntament de Marratxí subvencionarà anualment amb un màxim de 900 €, per empleat públic i any complet, les primes d'assegurances professionals dels empleats públics pertanyents als serveis tècnics municipals (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics, ...) que realitzin tant tasques de redacció de projectes d'obres públiques municipals com tasques de direcció d'obres públiques municipals.

Per a la percepció de la subvenció es requerirà informe favorable del responsable del servei on presti serveis l'empleat públic que acrediti la realització de tasques de redacció de projectes o direcció de l'execució d'obres públiques municipals, s'haurà d'aportar la factura o prima de l'entitat asseguradora i el justificant del seu pagament.

 

Marratxí,  7 de març de 2022

El balte

Miquel Cabot Rodríguez