Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 19 de setembre de 2022 per la qual es publica la relació de convenis subscrits per aquesta Conselleria en el segon quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 7974 - Pàgina 38711

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 3/2022, de 15 de juny, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears

    Número d'edicte 7937 - Pàgina 38712

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 18/2021, de 20 de desembre, per la qual es modifica el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en matèria del permís i la llicència de conducció per punts

    Número d'edicte 7938 - Pàgina 38713

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 6/2022, d 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears

    Número d'edicte 7939 - Pàgina 38714

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 5/2022 de 16 de maig, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i pel qual s’estableix el règim de prestació del servei de taxi en l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa

    Número d'edicte 7940 - Pàgina 38715

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports a proposta de la directora general de Serveis Socials per la qual es dona un nou el termini per a presentar la declaració de veracitat de dades bancàries de l’ajut consistent en el Bo Social Tèrmic 2020

    Número d'edicte 7967 - Pàgines 38716-38717

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 12 de setembre de 2022 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del Centre d’Educació Infantil de Primer Cicle privat Vilanens, del municipi d’Eivissa

    Número d'edicte 7959 - Pàgines 38718-38720

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s’estableixen els criteris que han de regir el procediment per convocar comissions de serveis per a la dotació de places docents amb perfil educatiu als centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional

    Número d'edicte 7964 - Pàgines 38721-38724

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de setembre de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 7973 - Pàgines 38725-38738

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s’aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments, i, si escau, els seus òrgans dependents, com a titulars de centres de la xarxa pública d’escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d’educació infantil

    Número d'edicte 8009 - Pàgines 38739-38745

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de setembre de 2022 per la qual s’aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els centres de titularitat privada de la xarxa complementària per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d’educació infantil

    Número d'edicte 8027 - Pàgines 38746-38752

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s'aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars com a titulars de centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil

    Número d'edicte 7995 - Pàgines 38753-38759

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de construcció i activitat de gran establiment comercial al carrer Capifort (TM MAÓ) (ALDI MASQUEFA SUPERMERCADOS S.L) (62a/2022)

    Número d'edicte 7952 - Pàgines 38760-38763

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de rehabilitació i reforma de les cases de Son Gual per adequació a hotel rural, polígon 9, parcel·la 251,TM de Palma (183a/2021)

    Número d'edicte 7953 - Pàgines 38764-38772

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears sobre relació de convenis subscrits en el 2on quadrimestre de 2022

    Número d'edicte 7982 - Pàgina 38773

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del vicepresident en matèria de pesca del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de trasllat de crèdits que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 17 de maig de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges

    Número d'edicte 7948 - Pàgines 38774-38775

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA DONA

   • Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 20 de setembre de 2022 per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració que ha subscrit aquesta entitat en el segon quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 7985 - Pàgina 38776

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Tercera Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques formatives de la convocatòria informativa dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i les dones víctimes de violència masclista en situació d’atur, que siguin alumnes d’especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2020-2021

    Número d'edicte 7862 - Pàgines 38777-38781

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2022000753, de suplència del president

    Número d'edicte 7986 - Pàgina 38782

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Bases i convocatòria simultània per a l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de bicicletes urbanes convencionals, bicicletes urbanes convencionals electrificades, bicicletes elèctriques o kits d’electrificació de bicicletes, per a l’any 2022

    Número d'edicte 8007 - Pàgines 38783-38791

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

   • Resolució del conseller executiu de Presidència relativa a l’adjudicació de la convocatòria de subvencions per al suport a la realització de projectes com instrument per a les relacions socials i el benestar personal de la gent gran, any 2022

    Número d'edicte 7951 - Pàgina 38792

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 26 d’agost de 2022 de concessió, autorització i disposició d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de agost de 2022

    Número d'edicte 7988 - Pàgines 38793-38795

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 25 d’agost de 2022 de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes d’agost de 2022

    Número d'edicte 7989 - Pàgines 38796-38797

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Delegació de la gestió dels processos selectius relatius al Cos de Policia Local de l’Ajuntament d’Alcúdia, pendents de convocar en aplicació de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’exercici 2021, en favor de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears, a través de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

    Número d'edicte 8006 - Pàgines 38798-38800

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Correcció error oferta ocupació pública

    Número d'edicte 8003 - Pàgina 38801

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de l’encomana/encàrrec de gestions materials dels processos d’execució de les ofertes públiques d’ocupació extraordinàries per a l’estabilització de places a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i als seus organismes autònoms (PMH i PMEI), a favor del Consell Insular de Menorca

    Número d'edicte 7960 - Pàgines 38802-38803

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Nomenament batle accidental

    Número d'edicte 7990 - Pàgina 38804

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Modificació de la Relació de Llocs de Teball de l'Ajuntament de Maria de la Salut

    Número d'edicte 8018 - Pàgina 38805

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació definitiva preus Es Revolt

    Número d'edicte 8008 - Pàgines 38806-38807

  • AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

   • Aprovació definitiva preus vida familiar i laboral

    Número d'edicte 8011 - Pàgina 38808

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Correcció errades delegació competències EBAP per la realització de les proves del procés selectiu de les places de policia local publicades a l'oferta pública 2022

    Número d'edicte 7980 - Pàgina 38809

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Resolució aprobació bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions per alumnes de preescolar, educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxiller i cicles formatius de grau mitjà corresponent el curs 2022-2023

    Número d'edicte 7979 - Pàgines 38810-38815

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Suspensió del cobrament de la taxa corresponent a les quotes dels alumnes matriculats del tercer nivell d’educació infantil a les escoletes infantils municipals de l'Ajuntament de Santanyí a les quals es aplicable el Decret Llei 8/2022 de 16 d’agost, publicat al BOIB núm. 109, de data 18/08/2022

    Número d'edicte 7994 - Pàgina 38816

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria pública de subvencions relatives a l'estudi per el curs acadèmic 2022-2023

    Número d'edicte 8016 - Pàgines 38817-38820

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria pública d'ajuts per esportistes locals 2022-2023

    Número d'edicte 8017 - Pàgines 38821-38823

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria pública d'ajuts al transport escolar 2022-2023

    Número d'edicte 8019 - Pàgines 38824-38827

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació de l’Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l’Ajuntament de Son Servera

    Número d'edicte 7947 - Pàgines 38828-38830

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació de l’acord de la carrera professional per al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Son Servera

    Número d'edicte 7977 - Pàgines 38831-38836