Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 532627
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 25 d’agost de 2022 de baixes d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes d’agost de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ANTECEDENTS:

1. L'article 70.8 del text consolidat de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52 de 1 de març de 2007), atorga al Consell de Mallorca com a pròpia la competència en tutela, acolliment i adopció de menors.

2. La Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors (BOCAIB núm. 157 ext. de 20/12/1997), amb l'article 2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials aprovats al Ple d'11/04/2019 (BOIB núm. 67 de 18/05/2019); la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26 de 28/02/2019), i la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i modificació parcial del Codi Civil i de la LEC.

3. Vista la resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de 16 de març de 2018 relativa a les prestacions econòmiques per a acolliments permanents amb família extensa o aliena, temporals amb família extensa i temporals amb família aliena i per a acolliments preadoptius (BOIB Núm. 36, de 22 de març de 2018).

4. Vista la resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de data 28 de gener de 2022 relativa a la modificació de la resolució de 16 de març del 2018, de prestacions econòmiques per a acolliments familiars permanents amb família extensa o aliena, temporals amb família extensa i temporals amb família aliena i per a acolliments preadoptius, per la qual s'actualitzen els imports a percebre. (BOIB núm. 18, de 3 de febrer de 2022)

5. L'article 1.2 i) de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, estableix que estan exemptes de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les prestacions econòmiques rebudes d'institucions públiques amb motiu de l'acolliment de menors.

6. Els ingressos que perceben les famílies acollidores en concepte d'acolliment a menors amb mesura de protecció són renta exemptes d'acord amb el que disposa l'art. 7.i) de la Llei 35/2006, de 28 de desembre, de l'IRPF.

7. Atès els dictàmens aprovats a les Comissions Tècniques Econòmiques (CTE) que es duen a terme setmanalment on es determinen els motius pels quals es concedeixen ajudes econòmiques a les famílies acollidores de menors, així com els motius per deixar sense efectes les esmentades ajudes.

8. I vista la proposta anterior de la directora insular d'Infància i Família de data 25 d'agost de 2022.

Fonaments de dret

L'art. 7.2.7 dels Estatuts atorguen a la Presidència de l'IMAS la competència per resoldre el procediment d'ajudes i prestacions.

Per tot l'exposat anteriorment,

 

RESOLC

Primer.- Donar de baixa a les persones detallades a la llista adjunta com a perceptores de les ajudes econòmiques per acolliment familiar, d'acord amb la motivació que consta a la relació comptable Q/2022/923 per un import total de 38.900,00€; distribuïts de la següent manera: 32.600,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 20.23135.48000 i 6.300,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 20.23135.48002 del pressupost de despeses de l'IMAS de 2022.

 

Segon.- Publicar aquesta resolució al BOIB.

Palma, 16 de setembre 2022

La presidenta de L'IMAS

Sofía Alonso Bigler

 

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019, recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre l'objecte i termini d'aquest recurs

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DNI

IMPORT

CONCEPTE

44299222A

-2.150,00 €

BAIXA PER GUARDA PROVISIONAL

74568250L

-2.150,00 €

BAIXA PER INGRÉS A CENTRE

43034750W

-2.150,00 €

BAIXA PER INGRÉS A CENTRE

41391231V

-3.775,00 €

BAIXA PER INGRÉS A CENTRE

18216972Y

-2.150,00 €

BAIXA PER ADOPCIÓ

18216972Y

-2.850,00 €

BAIXA PER ADOPCIÓ

43079604Y

-2.850,00 €

BAIXA PER INGRÉS A CENTRE

X4806964X

-2.150,00 €

BAIXA PER INGRÉS A CENTRE

42981635V

-3.775,00 €

BAIXA PER INGRÉS A CENTRE

43185152F

-2.150,00 €

BAIXA PER INGRÉS A CENTRE

37337985S

-6.300,00 €

BAIXA PER INGRÉS A CENTRE

43189441H

-2.150,00 €

BAIXA PER INGRÉS A CENTRE

43189441H

-2.150,00 €

BAIXA PER INGRÉS A CENTRE

43189441H

-2.150,00 €

BAIXA PER INGRÉS A CENTRE