Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 531831
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 19 de setembre de 2022 per la qual es publica la relació de convenis subscrits per aquesta Conselleria en el segon quadrimestre de l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears una relació dels convenis subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació de convenis subscrits per la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el segon quadrimestre de l'any 2022, que és la següent:

- Acord en relació amb la sol·licitud al Govern de l'Estat respecte de la cobertura i l'adequació retributiva del personal al Servei de l'Administració de l'Estat a les Illes Balears, signat per la presidenta de les Illes Balears i els representants de les organitzacions sindicals de les Illes Balears, signat el 3 de maig de 2022.

- Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Muro en matèria d'administració electrònica per a la implantació d'una plataforma informàtica de gestió policial, signat el 7 de juny de 2022.  

- Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Selva en matèria d'administració electrònica per a la implantació d'una plataforma informàtica de gestió policial, signat el 7 de juny de 2022.  

- Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Fornalutx en matèria d'administració electrònica per a la implantació d'una plataforma informàtica de gestió policial, signat el 9 de juny de 2022.  

- Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Felanitx en matèria d'administració electrònica per a la implantació d'una plataforma informàtica de gestió policial, signat el 27 de juny de 2022.  

- Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Lloseta en matèria d'administració electrònica per a la implantació d'una plataforma informàtica de gestió policial, signat el 27 de juny de 2022.  

- Conveni entre el Ministeri de l'Interior i la comunitat autónoma de les Illes Balears per a la incorporació de les seves unitats competents al sistema de seguiment integral dels casos de violencia de gènere (Sistema VioGén), signat el 27 de juny de 2022.

- Conveni entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a través de la Conselleria de Presidència, Funció Publica i Igualtat, i la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) per procurar-los una atenció adequada, coordinada i eficaç des del Servei d'Emergències de les Illes Balears (SEIB-112), signat el 12 de juliol de 2022.

- Conveni entre el Ministeri d'Igualtat (Delegació del Govern contra la Violència de Gènere) i la     Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la prestació del servei telefònic d'informació i assessorament jurídic en matèria de violència de gènere, signat el 12 de juliol de 2022 .

- Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i el Centro de Estudios Superiores Alberta Giménez per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, signat el 19 de juliol de 2022.

- Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears relatiu a l'homologació retributiva de la carrera professional del personal funcionari de carrera que passi a ocupar un lloc de treball en comissió de serveis i tengui reconegut en l'administració d'origen algun nivell o grau de carrera professional horitzontal, de data 11 d'agost de 2022.

 

Palma, 19 de setembre de 2022

La consellera Mercedes Garrido Rodríguez