Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 534375
Bases i convocatòria simultània per a l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de bicicletes urbanes convencionals, bicicletes urbanes convencionals electrificades, bicicletes elèctriques o kits d’electrificació de bicicletes, per a l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa pública que la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera en la sessió de caràcter Ordinari de dia 16 de setembre de 2022, ha adoptat el següent acord:

PRP2022/646 BASES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L'ADQUISICIÓ DE BICICLETES URBANES CONVENCIONALS I ELECTRIFICADES, BICICLETES ELÈCTRIQUES O KITS D'ELECTRIFICACIÓ PER A L'ANY 2022.

...

ACORD

JUSTIFICACIÓ (PART EXPOSITIVA).-

BASES I CONVOCATÒRIA SIMULTÀNIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A L'ADQUISICIÓ DE BICICLETES URBANES CONVENCIONALS, BICICLETES URBANES CONVENCIONALS ELECTRIFICADES, BICICLETES ELÈCTRIQUES O KITS D'ELECTRIFICACIÓ DE BICICLETES, PER A L'ANY 2022.

En sessió del Ple del Consell Insular de Formentera de data 21 de desembre de 2018 es va adoptar l'acord d'aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera (BOIB núm. 65 de 14 de maig de 2019).

Aconseguir que el nombre de desplaçaments interns en bicicleta en els diferents nuclis urbans de Formentera s'incrementi de manera considerable i es redueixi l'ús del vehicle privat en recorreguts de menys de 5 minuts és un dels principals objectius del Pla de Mobilitat Sostenible de Formentera.

Per això, la promoció de la bicicleta per part de l'Administració és fonamental i, en aquest sentit, la proposta 11.1.4 del Pla de Mobilitat Sostenible consisteix en implementar un programa d'electrificar bicicletes, tant per als residents a l'illa com per als comerços locals, amb l'objectiu de que els desplaçaments interns així com el repartiment de mercaderies als comerços locals tendeixi a una mobilitat més sostenible, tot reduint l'ús del vehicle privat. La proposta planteja també ampliar l'actuació a la compra de bicicletes urbanes convencionals, per tal de fomentar l'ús de la bicicleta com a mode de transport quotidià.

En aquest sentit, a l'any 2021, es va realitzar una convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició de bicicletes urbanes, convencionals o elèctriques (BOIB núm. 166 de 2 de desembre de 2021).

Es voluntat del Consell Insular de Formentera, tal com es desprèn de l'acord del Ple ordinari de 26 d'agost de 2022, la realització, a partir del 16 de setembre de 2022, d'una nova convocatòria de subvencions per la compra de bicicletes convencionals i elèctriques dirigida a persones residents a Formentera.

PART RESOLUTIVA.-

PRIMER.- APROVAR les bases i convocatòria simultània per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició de bicicletes urbanes convencionals, bicicletes urbanes convencionals electrificades, bicicletes elèctriques o kits d'electrificació de bicicletes, per a l'any 2022.

SEGON.- PUBLICAR l'acord present al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Consell Insular de Formentera.

ANNEX Bases i convocatòria simultània per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició de bicicletes urbanes convencionals, bicicletes urbanes convencionals electrificades, bicicletes elèctriques o kits d'electrificació de bicicletes, per a l'any 2022.

1. Objecte

1. L'objecte d'aquestes bases és, d'acord amb l'establert a la Proposta 4 del Programa 11, del Pla de Mobilitat Sostenible de l'Illa de Formentera, regular la concessió d'ajuts de l'Àrea de Mobilitat del Consell Insular de Formentera per a l'adquisició/electrificació de bicicletes, de manera que contribueixin a la mobilitat sostenible, millorar la qualitat de l'aire, reduir la contaminació acústica i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i el consum d'energia.

2. Seran objecte d'ajuda les bicicletes noves de tipus urbana, passeig, city, trekking o mountain bike, bé siguin convencionals, convencionals electrificades o elèctriques i els kits d'electrificació de bicicletes convenvionals, adquirits en règim de propietat, a establiments comercials radicats a Formentera.

3. Les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva sent l'únic criteri d'atorgament el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds, fins esgotar la dotació pressupostària disponible.

2. Consignació pressupostària

El pressupost per aquesta convocatòria es de 11.100,00 € (onze mil cent euros) amb càrrec a la partida pressupostària 1720/48000 dels pressuposts generals del Consell Insular de Formentera per l'any 2022.

3. Persones beneficiaries i requisits tècnics

1. Podran resultar beneficiaries de la present subvenció les persones físiques majors de 11 anys residents a Formentera que adquireixin una bicicleta de tipus urbana, passeig, city, trekking o mountain bike, bé siguin convencionals, convencionals electrificades (amb kit) o elèctriques o el kit d'electrificació per a l'assistència al pedaleig d'una bicicleta convencional, a un establiment comercial radicat a l'illa de Formentera, adquirides a partir de la data que determini la corresponent convocatòria.

No podran obtenir la condició de persones beneficiaries aquelles que incorrin en alguna de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

2. Les bicicletes subvencionables seran de tipus urbana, passeig, city, trekking o mountain bike, bé siguin convencionals, convencionals electrificades (amb kit per a l'assistència al pedaleig) o elèctriques. Queden excloses bicicletes de caràcter esportiu, les bicicletes de caràcter infantil i aquelles bicicletes que no compleixin els requisits tècnics de la convocatòria. Els requisits tècnics son:

2.1. Requisits i accessoris mínims de las bicicletes convencionals subvencionables:

 • Casc
 • Llum del darrere i davantera
 • Armilla reflectant
 • Amb pota de cabra o cavallet
 • Bicis plegables incloses
 • Dos adhesius amb els logos del Consell Insular de Formentera i el projecte formentera.eco

2.2. Requisits i accessoris mínims per a las bicicletes elèctriques i convencionals electrificades amb kit subvencionables:

 • Casc
 • Llum del darrere i davantera
 • Armilla reflectant
 • Amb pota de cabra o cavallet
 • Bicis plegables incloses
 • Dos adhesius amb els logos del Consell Insular de Formentera i el projecte formentera.eco
 • Potencia del motor elèctric inferior o igual a 250 W
 • Autonomia mínima de 50 km
 • Bateria con capacitat mínima de 9 Ah
 • L'alimentació ha de tallar-se quan la bicicleta arribi als 25 km/h o bé quan la persona deixi de pedalar
 • Sense accelerador o gatell

3. Els kits d'electrificació per a l'assistència al pedaleig subvencionables compliran les limitacions assenyalades per a les bicicletes elèctriques.

4. Obligacions de les persones beneficiaries

Les persones beneficiaries de les ajudes quedaran sotmeses al règim d'obligacions, intervencions i sancions que estableixen el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, per el qual s'aprova el reglamento de la Llei 38/2003, i altre normativa que sigui d'aplicació.

 

Son obligacions, entre d'altres, de les persones beneficiaries:

1.- Sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'entitat que concedeix l'ajuda i les de control financer.

2.- Acreditar la realització de l'activitat al Consell Insular així com el compliment dels requisits i les condicions que determini la concessió de l'ajuda.

Qualsevol alteració de les condiciones tingudes en compte per concedir l'ajuda podrà donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

L'incompliment d'aquestes obligacions per part de les persones beneficiàries, o l'alteració substancial de les condicions determinants de l'atorgament de l'ajuda o la concurrència de les causes de reintegrament previstes a l'article 11 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i a l'article 37 de la Llei 38/2003, podrà donar lloc al reintegrament de la subvenció.

En especial hauran d'acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió, que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Les persones beneficiàries d'aquesta convocatòria hauran de complir particularment les següents obligacions:

 • Comunicar al Àrea de Mobilitat el número de bastidor i en el seu cas, el número de sèrie de la bateria.
 • El vehicle subvencionat no podrà ésser objecte de transmissió a tercers en un termini de 2 anys, havent d'estar durant aquest termini a plena disposició de la persona beneficiària.
 • Mantenir la bicicleta en ús per a desplaçaments amb origen i destí a la illa de Formentera.

5. Determinació de l'import de les ajudes i compatibilitat amb altres subvencions

1.- La quantia d'aquesta ajuda consta de quatre conceptes:

- Adquisició de bicicleta convencional nova de tipus urbana, passeig, city, trekking o mountain bike: CENT CINQUANTA (150) EUROS per a cada bicicleta, el preu màxim de venda al públic de la qual sigui de 1.000 € (IVA exclòs), no sent subvencionables les compres de bicicletes de preu superior a l'indicat.

- Adquisició de bicicleta elèctrica nova de tipus urbana, passeig, city, trekking o mountain bike: QUATRE-CENTS CINCUANTA (450) EUROS per a cada bicicleta, el preu màxim de venta al públic de la qual sigui de 3.000 € (IVA exclòs), no sent subvencionables les compres de bicicletes de preu superior a l'indicat.

- Adquisició de bicicleta convencional nova de tipus urbana, passeig, city, trekking o mountain bike electrificada amb kit per a l'assistència al pedaleig: DOS-CENTS CINCUANTA (250) EUROS per a cada bicicleta, el preu màxim de venda al públic de la qual sigui de 1.500 € (IVA exclòs), no sent subvencionables les compres de bicicletes de preu superior a l'indicat.

- Adquisició de kit nou d'electrificació per a l'assistència al pedaleig de bicicleta: CENT (100) EUROS per a cada kit, el preu màxim de venta al públic de la qual sigui de 600 € (IVA exclòs), no sent subvencionables les compres de preu superior a l'indicat.

2.- Cada beneficiari podrà sol·licitar l'ajuda per un màxim d'UNA (1) bicicleta o d'UN (1) kit d'electrificació per a l'assistència al pedaleig.

3.- Aquestes ajudes seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional, de la Unión Europea o d'organismes internacionals.

4.- No obstant, l'import de la subvenció aconseguida en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost del vehicle subvencionat.

5.- Les persones beneficiaries tenen l'obligació de comunicar al Consell Insular l'obtenció d'altres subvencions o ajudes financeres concedides per altres administracions públiques pel mateix projecte amb posterioritat a la resolució municipal, en un termini inferior al mes des de la recepció de la notificació corresponent.

6. Presentació de sol·licituds

1.- Tota la informació i documentació relativa a la convocatòria estarà disponible al tauler d'anuncis, la pàgina web institucional (www.conselldeformentera.cat) i a l'Oficina de Atenció al Ciutadà (OAC), situada al Carrer de Ramón Llull núm. 6, Sant Francesc Xavier, Formentera.

Qui desitgi optar a les ajudes objecte de la present subvenció haurà de presentar la sol·licitud juntament amb els següents documents:

a) Copia del DNI de la persona sol·licitant. En el cas de persona estrangera: NIE o targeta de residència.

b) Model de sol·licitud, Annex I.

c) Pressupost elaborat per un establiment comercial radicat a Formentera amb marca, model i els requisits tècnics exigits a la convocatòria.

d) Declaració responsable de no estar incorrent en cap de las prohibicions para obtenir la condició de beneficiària, previstes en el art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. (Annex II).

e) Declaració responsable de que la bicicleta i/o kit subvencionats no serà objecte de transmissió a tercers en un termini de 2 anys, havent d'estar durant aquest termini a plena disposició de la persona beneficiaria i que se mantindrà el seu ús per a desplaçaments amb origen i destí a la illa de Formentera. (Annex II).

f) Autorització expressa al Consell Insular para recavar les dades relatives al compliment de les obligacions fiscals i de la Seguretat Social (Annex II).

g) En el cas de que no s'aporti l'autorització prevista a l'apartat anterior o no fos possible al Consell Insular obtenir-les, certificacions acreditatives d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, expedides a l'any en curs per l'Administració tributària competent i per la TGSS, respectivament.

h) Documentació justificativa de la titularitat del compte bancari.

i) Declaració responsable d'ajudes sol·licitades (Annex III).

2.- Les sol·licituds podran presentar-se en el Registre del Consell Insular de Formentera o remetre´s per qualsevol de les formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant una instància, segon el model normalitzat que figura com Annex I d'aquesta convocatòria. Aquestes, seran presentades al Registre General del Consell Insular de Formentera, de la Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), situada al carrer de Ramón Llull núm. 6, Sant Francesc Xavier, Formentera, de forma telemàtica a través de la Oficina Virtual de Atenció Ciutadana (OVAC) o mitjançant qualsevol de les formes establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dirigides a la presidenta del Consell Insular de Formentera, en el termini de 30 dies naturals contats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al Bolletí Oficial de les Illes Baleares (BOIB). Les sol·licituds registrades fora de termini seran excloses i s'arxivaran. Si l'últim dia de presentació fos inhàbil, el termini s'entendrà ampliat fins el següent dia hàbil. Els restants i successius anuncis, es faran públics únicament al taulell d'anuncis del Consell Insular i a la pàgina web:

 • www.consellinsulardeformentera.cat.

Les instancies presentades en la forma prevista a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, no seran admeses encara que consti que es van entregar abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, excepte que es remeti la justificació de la data de remissió de la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), dins del termini establert, per correu electrònic a: atenciociutadana@conselldeformentera.cat.

7. Procediment de concessió

El crèdit pressupostari destinat a aquesta convocatòria de subvencions es distribuirà, en les quanties de les ajudes establertes a l'article 5, a favor de les persones físiques que acreditin el compliment dels requisits establerts a la present convocatòria, i es manté oberta aquesta possibilitat fins que s'esgoti la dotació pressupostària.

L'ordre de prelació que se seguirà per resoldre sobre la concessió de les ajudes serà el de la data i hora de presentació de la sol·licitud en forma amb tota la documentació indicada a la convocatòria o la data de presentació dels documents requerits en cas de que faltés algun.

8. Instrucció i resolució

L'òrgan instructor del procediment es l'Àrea de Mobilitat del Consell Insular de Formentera, que ha de portar a terme les actuacions necessàries per la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar resolució, en el marc de l'article 16 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Una vegada realitzats els actes d'instrucció que resultin oportuns, per part de la Conselleria de Mobilitat i Territori, com àrea competent, fonamentadament a l'informe del tècnic/jurídic, segons correspongui, el Conseller elevarà les corresponents propostes de concessió o denegació de les subvencions a la Comissió de Govern, com òrgan competent per a la concessió. A les propostes s'expressarà la identificació de les persones beneficiaries i la quantia, així com les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

Les subvencions atorgades o denegades es notificaran mitjançant publicació al taulell d'anuncis de la Corporació, i a la pàgina web del Consell Insular.

9. Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció es tramitarà una vegada justificades les despeses objecte de subvenció i emès informe tècnic/jurídic favorable.

L'acord de la Comissió de Govern atorgant la subvenció es farà efectiu mitjançant ingrés al compte bancari de les persones que acreditin la titularitat mitjançant el certificat aportat juntament amb la sol·licitud.

L'adquisició de la bicicleta o kit haurà de realitzar-se abans del 30 de juny de 2023 i la justificació haurà de presentar-se com a màxim dos mesos després de la data de la factura de compra o de la notificació de la concessió de la subvenció, en cas d'haver-se realitzat l'adquisició anteriorment a aquesta.

La justificació de la subvenció consistirà en:

- Factura amb marca, model, núm. de bastidor (en el cas de bicicletes), número de sèrie de la bateria en el seu cas i els requisits exigits a la convocatòria (si a la factura no apareixen es necessari demanar un certificat o la fitxa tècnica a la botiga on s'indiqui que el model comprat té les característiques exigides)

- Declaració responsable d'ajudes sol·licitades (Annex III)

Si la justificació de les despeses presentades fos incorrecta o incompleta, per part del Consell Insular de Formentera es requerirà l'esmena necessària.

La justificació de les despeses objecte de subvenció es portaran a terme mitjançant escrit (amb relació detallada de cada un de los documents que s'adjunten, així com, l'import total de la justificació que presenten), i es presentarà al Registre de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC, carrer de Ramon Llull, núm. 6 baixos, Sant Francesc Xavier, en horari d' atenció al públic de 9 a 14 hores), de forma telemàtica a través de la Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC) o amb qualsevol de les formes establertes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, dirigides a la Presidenta del Consell Insular de Formentera.

10. Revocació de les subvencions concedides

D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, s'ha de revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleixi total o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als que està condicionada l'eficàcia del acte de concessió de la subvenció. En tal cas, quedarà sense efecte el fet de concessió, total o parcialment, i es reintegraran al Consell Insular de Formentera les quantitats satisfetes indegudament a més de l'interès de demora corresponent.

11. Llei orgànica 3/2018, de 5 de novembre, de protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de novembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels sol·licitants d'aquestes ajudes serà tractada en un fitxer degudament protegit per la gestió d'aquest programa. Les persones interessades podran sol·licitar a la administració l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar en aquest programa, l'interessat autoritza al Consell Insular de Formentera a facilitar les dades aportades a qualsevol administració u organisme sempre que així ho requereixi expressament pel compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

12. Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment de les obligacions que contrauen les persones beneficiaries pot donar lloc al règim sancionador previst a la normativa vigent.

13. Recursos

La resolució de concessió de les ajudes posa fi a la via administrativa i davant aquesta es pot interposar, o bé, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, es a dir, davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en el termini d'un mes des de la notificació, o bé, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos des de la notificació.

14. Règim jurídic i publicació

Aquesta convocatòria es regeix per aquestes bases i, en allò que no estigui previst, pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de subvenciones de les Illes Balears, i subsidiàriament per la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques i per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en tot allò que li sigui d'aplicació.

 

​​​​​​​Es regeixen també pel que disposa el Pla Estratègic de Subvencions per al 2022 i el primer semestre de 2023, aprovat pel ple del Consell en sessió ordinària de data 25 de febrer de 2022 i publicat en el BOIB núm. 36, de 12 de març de 2022.

15. Publicació i vigència de les bases

Aquestes bases es publicaran en el Bolletí oficial de les Illes Balears i entraran en vigor al dia següent a la seva publicació.

 

La qual cosa es fa pública, per a general coneixement.

 

Formentera, amb data de la signatura electrònica (20 de setembre de 2022)

La presidenta del Consell Insular Ana Juan Torres

 

ANNEX I SOL·LICITUD Subvencions per a l'adquisició de bicicletes urbanes convencionals, bicicletes urbanes convencionals electrificades, bicicletes elèctriques o kits d'electrificació de bicicletes, per a l'any 2022

 

Sol·licitant: ______________________________________________________________

DNI: ____________________________________________________________________

Domicili:_________________________________________________________________

C.P.: _________ Telèfon: ____________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________

Documentació que s'acompanya:

a) Documentació que acrediti la identitat de la persona física sol·licitant (copia del DNI).

b) Pressupost elaborat per un establiment comercial radicat al municipi de Formentera amb marca, model i els requisits tècnics exigits a la convocatòria

c) Declaració expressa y responsable de no estar incursa a les causes de prohibició per obtenir la condició d'entitat beneficiària a la que es fa referència a l'article 3 (Annex II).

d) Declaració responsable de que la bicicleta i/o kit subvencionats no serà objecte de transmissió a tercers en un termini de dos anys, havent d'estar durant aquest termini a plena disposició de la persona beneficiaria i que es mantindrà el seu ús per desplaçaments amb origen i destí a Formentera (Annex II).

e) Autorització voluntària al Consell Insular per cercar les dades relatives al compliment de les obligacions fiscals i de la Seguretat Social (Annex II).

f) En el cas de no autoritzar el punt anterior, certificats d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

g) Documentació justificativa de la titularitat del compte bancari.

h) Declaració responsable d'ajuts sol·licitats i/o atorgats (Annex III).

 

ANNEX II DECLARACIÓ RESPONSABLE Subvencions per a l'adquisició de bicicletes urbanes convencionals, bicicletes urbanes convencionals electrificades, bicicletes elèctriques o kits d'electrificació de bicicletes, per a l'any 2022

Sol·licitant: ________________________________________________

DNI: _____________________________________________________

DECLARA

- Que la persona física destinatària de l'ajuda no està sotmesa a cap de les prohibicions previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Que em comprometo que la bicicleta subvencionada no serà objecte de transmissió a tercers en un termini de dos anys, havent d'estar durant aquest termini a plena disposició de la persona beneficiària i que se'n mantindrà l'ús per a desplaçaments amb origen i destinació a Formentera.

AUTORITZACIÓ VOLUNTÀRIA PER A COMPROVACIÓ DE DADES

- La persona física sol·licitant autoritza expressament el Consell Insular de Formentera per comprovar que està al corrent en el pagament de les seves obligacions fiscals i de la Seguretat Social (en cas contrari o en el supòsit de resultar impossible obtenir aquestes dades, per concedir l'ajut haurà d'aportar els certificats d'Hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social).

Si (  )

NO (  )

Data i signatura

 

ANNEX III DECLARACIÓ RESPONSABLE D'AJUDES SOL·LICITADES I/O ATORGADES per a l'adquisició de bicicletes urbanes convencionals, bicicletes urbanes convencionals electrificades, bicicletes elèctriques o kits d'electrificació de bicicletes, per a l'any 2022

Sol·licitant: ________________________________________________

DNI: _____________________________________________________

DECLARA

- ( ) Conèixer el que disposen les bases de convocatòria de subvencions per a l'adquisició de bicicletes urbanes convencionals, bicicletes urbanes convencionals electrificades, bicicletes elèctriques o kits d'electrificació de bicicletes, per a l'any 2022 i, concretament el que estableix l'article 5 d'aquestes quant a compatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, mentre l'import de la subvenció concedida aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, no superi el cost de l'activitat subvencionada.

- ( ) No haver sol·licitat ajuts a altres administracions públiques o entitats privades, ni haver rebut resolució d'atorgament de subvenció d'altres administracions públiques o entitats privades, per al mateix projecte per al qual va presentar la sol·licitud d'ajuda.

- ( ) Si haver sol·licitat ajuts a altres administracions públiques o entitats privades, i, si escau, haver rebut resolució d'atorgament de subvenció d'altres administracions públiques o entitats privades, per al mateix projecte per al qual va presentar la sol·licitud d'ajuda:

Ajuts sol·licitats/atorgats

Administració Publica o Organisme:

Objecte de l'ajuda:

Data de sol·licitud:

Data de concessió:

Subvenció atorgada:

Data i signatura