Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 529075
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 18/2021, de 20 de desembre, per la qual es modifica el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en matèria del permís i la llicència de conducció per punts

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb les negociacions prèvies fetes pel Grup de Treball constituït en compliment del que preveu l'Acord de 21 de març de 2022 per resoldre les discrepàncies competencials suscitades en relació amb la Llei 18/2021, de 20 de desembre, per la qual es modifica el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, en matèria del permís i la llicència de conducció per punts, en l'article únic del qual, apartat quinze, es modifica l'article 56 (Llengua) de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, publicat en el BOE núm. 304, de 21 de desembre de 2021, ha adoptat l'Acord següent:

Primer. Ambdues parts coincideixen a interpretar l'article 56 (Llengua) del Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària en el sentit que les autoritats competents titulars de les vies públiques han de retolar les indicacions escrites que s'incloguin o s'adjuntin a les plaques de senyalització de les vies públiques, i inscripcions, en idioma castellà i en les llengües oficials de les comunitats autònomes reconegudes en el seu respectiu estatut d'autonomia, sens perjudici de les seves competències, sempre que la seguretat viària en resulti afectada.

Segon. De conformitat amb l'acord assolit, ambdues parts coincideixen a considerar resoltes les discrepàncies manifestades i conclosa la controvèrsia plantejada.

Tercer. Comunicar aquest Acord al Tribunal Constitucional a l'efecte que preveu l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir aquest Acord en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

2 d'agost de 2022

La ministra de Política Territorial

Isabel Rodríguez García

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez