Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 531507
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports a proposta de la directora general de Serveis Socials per la qual es dona un nou el termini per a presentar la declaració de veracitat de dades bancàries de l’ajut consistent en el Bo Social Tèrmic 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data de la signatura electrònica, la directora general de Serveis Socials ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1.En data 29 d'abril de 2022 la directora general de Serveis Socials va emetre informe justificatiu sobre la necessitat de tramitar la gestió i pagament de l'ajut consistent en el Bo Social Tèrmic 2020.

2.En data de 29 d'abril de 2022  la consellera d'Afers Socials i Esports va dictar resolució per la qual s'ordenava l'inici  del procediment consistent en la tramitació de la gestió i pagament dels ajuts destinats a pal·liar la pobresa energètica en concepte de bo social tèrmic corresponents a l'any 2020 a favor de les persones que en data 31 de desembre de 2020 eren beneficiàries del bo social d'electricitat d'acord amb el que preveu l'article 45 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

3.En data 7 de juny de 2022 la consellera d'Afers Socials i Esports va dictar una resolució per la qual s'aprovava l'expedient de tramitació de la gestió i pagament de l'ajut consistent en el Bo Social Tèrmic 2020 i s'autoritzava una despesa per un import màxim d' 1.491.635,92 euros amb càrrec a la partida pressupostària 17401.313E01.48000.00 FF 21108 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2022.

4.En data 16 de juny de 2022, la consellera d'Afers Socials i Esports va dictar resolució per la qual resolia publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la llista de potencials beneficiaris del bo social tèrmic de l'exercici 2020, així com informar als potencials beneficiaris, que han de presentar el document de declaració de veracitat de dades bancàries com a màxim el dia 12 d'agost de 2022 i en el cas de que vulguin renunciar a l'ajut han de presentar el document de renúncia com a màxim el dia 12 d'agost de 2022.

5.La implantació del nou ajut del Bo Social Tèrmic ha generat dificultats en la presentació de la documentació per part dels beneficiaris que tenen dret al cobrament. El fet de ser un ajut que no requereix de sol·licitud prèvia per al cobrament però que si precisa l'acreditació de dades bancàries ha provocat un endarreriment en l'aportació de la documentació necessària per part dels interessats.

Fonaments de Dret

1.La comunitat autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva en matèria d'acció i benestar social, protecció social de la família i protecció de menors, d'acord amb el que estableix l'article 30 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

2.La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears té per objecte regular i ordenar el sistema de serveis socials de les Illes Balears amb la finalitat de promoure i garantir el seu accés universal, i contribuir al benestar i a la cohesió social. Així mateix, pretén configurar un sistema de serveis socials que doni respostes a les necessitats de les persones, potenciant la seva autonomia i la seva qualitat de vida. El seu article 1 estableix que aquest sistema ha de donar resposta a les necessitats de les persones, potenciant la seva autonomia i qualitat de vida.

3.L'article 3 d'aquesta llei relaciona els principis que han de regir el sistema de serveis socials i, entre d'altres, inclou el de prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social i el de detectar i atendre les situacions de manca de recursos bàsics i les necessitats socials tant de les persones com dels grups i la comunitat en general. Al respecte, l'article 6 preveu com a situació amb necessitat d'atenció prioritària la vulnerabilitat, l'exclusió i l'aïllament socials.

4.El Decret Llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, té per objecte regular les prestacions socials de caràcter econòmic que s'emmarquen en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears.

5.El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021), determina la composició del Govern i estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Dins aquesta estructura, sota la direcció del Govern, s'inclou la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de la qual depèn la Direcció General de Serveis Socials.

6.L'article 45 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric determina quins són els beneficiaris del bo social elèctric.

7.Els articles 5 a 11, ambdós inclosos, del Reial Decret-llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.

8.La Sentència del Tribunal Constitucional 134/2020, de 23 de setembre de 2020, que resolia sobre el recurs d'inconstitucionalitat 4178-2019 interposat per el Govern Basc contra els articles 9, 10 i 11 i la disposició addicional novena, la disposició final tercera i l'Annex I del Reial Decret-llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors.

9.La resolució de la Secretaria d'Estat d'Energia, de 1 de desembre de 2021, per la qual s'autoritza la transferència a 14 comunitats autònomes en concepte de Bo Social Tèrmic per a l'any 2021.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera d'Afers Socials i Esports que dicti una resolució en els següents termes:

1.Concedir un nou termini als possibles beneficiaris de l'ajut consistent en el Bo Social Tèrmic 2020 per a presentar el document de declaració de veracitat de dades bancàries com a màxim el dia 15 d'octubre de 2022.

2.Informar als potencials beneficiaris, que en el cas de que vulguin renunciar a l'ajut han de presentar el document de renúncia com a màxim el dia 15 d'octubre de 2022.

3.Publicar aquesta proposta de resolució al butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi notificat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica:(19 de setembre de 2022)

La consellera d'Afers Socials i Esports

Fina Santiago Rodríguez

La directora general proposant

Teresa Vallespir Acosta