Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 530061
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 12 de setembre de 2022 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del Centre d’Educació Infantil de Primer Cicle privat Vilanens, del municipi d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 31 de maig de 2022 (GOIBE307276/2022), el senyor Alberto Peralta Pilo, com a representant de la Societat Vilanens S.L., va presentar una sol·licitud d'autorització d'obertura i funcionament d'un centre d'educació infantil de primer cicle privat Vilanens, amb 6 unitats (2 unitats de 0-1 any, 2 unitats  d'1 a 2 anys,  i 2 unitats de 2 a 3 anys), i hi va adjuntar la següent documentació: contracte de lloguer referit a les instal·lacions; plànols i memòria justificativa del compliment dels requisits exigits per la normativa vigent:  Decret 23/2020, de 31 de juliol; targeta acreditativa del NIF B09771312; Constitució de la Societat Limitada Vilanens S.L., llicència municipal d'obertura i funcionament d'activitats de l'Ajuntament d'Eivissa des de l'any 2009 de la Societat Civil Centre infantil Sol Solet Eivissa S. C. i document de traspàs i transmissió de l'activitat de la Societat Civil Sol Solet Eivissa S.C. amb NIF J5780243 a la Societat Mercantil Vilanens S.L. amb núm. CIF B09771312.

2. El 20 de juny de 2022, l'arquitecte de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI), amb el vistiplau de la directora de l'IEPI, informà que la documentació presentada era suficient, i que s'acreditava que els espais del centre complien amb la normativa d'aplicació Decret 23/2020. També informà que el 3 de juny de 2022, es va realitzar la visita al centre i es va constatar que les instal·lacions s'ajustaven als plànols i documents aportats.

3. En data 29 de juny de 2022, la cap de la Secció d'Autoritzacions i Registre de Centres comunicà al centre l'informe favorable de l'arquitecte de l'IEPI i va requerir-li la relació nominal dels 2 mestres d'educació infantil i 6 tècnics superiors d'educació infantil del que disposarà el centre, que han de comptar amb el certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament del primer cicle d'educació infantil (CCI) a més de tenir la titulació del professorat segons  la normativa vigent.

4. En data 8 de juliol de 2022 (GOIBE382510/22), la  representant del centre, la Sra. Estefania Guasch Brooks, va presentar les titulacions del professorat del centre i una graella amb els nivells que imparteixen cadascun dels professionals i el grau de compliment dels coneixements de català.

5. En data 15 de juliol de 2022, la Comissió de Valoració de les Qualificacions del Professorat d'Educació Infantil de Primer Cicle va emetre un informe favorable respecte al nombre de professionals, al nombre de mestres d'educació infantil i a la resta de personal d'atenció educativa i favorable condicionat a complir els compromisos adquirits respecte a la certificació de llengua catalana exigible de conformitat a l'apartat f de l'article 11 del Decret 23/2020 i l'article 3 de l'Ordre de 8 de març de 2018

6. El 8 de setembre de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre l'expedient d'obertura i funcionament del Centre d'Educació Infantil de Primer Cicle privat Vilanens, del municipi d'Eivissa.

7. El 9 de setembre de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va emetre una proposta de resolució per la qual s'autoritza l'obertura i el funcionament del Centre d'Educació Infantil de Primer Cicle privat Vilanens, del municipi d'Eivissa.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022,  de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102 de Creació de centres, que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'han de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

6. Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març).

7. Resolució del conseller d'Educació i Universitat de dia 28 de maig de 2018 per la qual s‘aproven les instruccions que estableixen les condicions per obtenir l'equivalència del certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana al primer cicle de l'educació infantil (CCI) amb la titulació de tècnic superior en Educació Infantil (BOIB núm. 68, de 2 de juny).

8. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

9. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 9 de setembre de 2022, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar l'obertura i el funcionament del Centre d'Educació Infantil de Primer Cicle Vilanens, amb el codi 07016451.

2. Autoritzar la implantació de 6 unitats d'Educació Infantil de Primer Cicle distribuïdes de la manera següent:

  • De 0 a 1 any: 2 unitats i 14 places escolars.
  • D'1 a 2 anys: 1 unitats i 24 places escolars.
  • De 2 a 3 anys: 2 unitats i 36 places escolars

3. Determinar que, com a conseqüència d'aquestes autoritzacions, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07016451

Denominació genèrica: centre d'educació infantil de primer cicle

Denominació específica: Vilanens

Titular: Vilanens S.L.

Domicili: c/ Músic Vicent Mayans Marí, núm. 2

Municipi: Eivissa

Codi postal: 07800

Ensenyaments autoritzats:

Educació infantil de primer cicle: 6 unitats i 74 places escolars, distribuïdes de la manera següent:

 

De 0 a 1 any:  2 unitats i 14 places escolars.

D'1 a 2 anys:   2 unitats i 24 places escolars.

De 2 a 3 anys: 2 unitats i 36 places escolars

4. Inscriure aquesta autorització en el Registre autonòmic de centres docents (Repositori de centres) i en el Registre estatal de centres docents no universitaris (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

5. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 12 de setembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà