Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSORCI DE RECURSOS SOCIOSANITARIS I ASSISTENCIALS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 532206
Anunci del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears sobre relació de convenis subscrits en el 2on quadrimestre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L’article 21.1 de la Llei 4/2011, de 31 de març de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears disposa que els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com una entitat privada.

2. El Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears ha subscrit els següents convenis dins el segon quadrimestre de 2022:

- Conveni de l'Ajuntament de Llucmajor, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears per reformar i millorar les estances de la residència de persones majors de Llucmajor de data 6 de juliol de 2022. 

3. En aplicació de l’article 21.1 de la Llei 4/2011, de 31 de març de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears es procedeix a la seva publicació.

 

Palma, 15 de setembre de 2022

El gerent Juan Manuel Martínez Álvarez