Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

Núm. 534682
Modificació de la Relació de Llocs de Teball de l'Ajuntament de Maria de la Salut

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

Expedient núm.: 787/2022

Procediment: planificació i ordenació de Personal

Assumpte: Anunci acord de modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Corporació Local

Document signat per: el Sr. Batle

Havent-se acordat pel Ple de la Corporació, en la sessió extraordinària urgent, celebrada en primera convocatòria en data 20 de setembre de 2022, la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Corporació Local.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 127 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, mitjançant el present Anunci, es procedeix a la publicació íntegra de la citada modificació.

«Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Corporació Local, amb les modificacions derivades de la negociació col·lectiva i dels informes que conformen el present expedient administratiu, en els següents termes:

NÚMERO DEL LLOC DE TREBALL

NOM DEL LLOC DE TREBALL

REQUISITS

MÈRITS

4

AUX. ADTVO. ATEN. PÚBLICO

ESO o equivalent i estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la Llengua catalana.

Batxiller o Titulacions superiors a l'exigida com a requisit i Curs d'ofimàtica avançada.

5

AGENTE O.D.L.

Títol de Grau universitari o equivalent i estar en possessió del nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu) del coneixement de la Llengua catalana.

Altres titulacions de Grau universitari de la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques, i Curs d'ofimàtica avançada.

20

PERS. SERV. MÚLTIPLES

Estar en possessió del nivell A2 (nivell bàsic) del coneixement de la Llengua catalana, i permís de conduir classe B.

FP Grau mitjà en Oficis clàssics o similar, Carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris i Carnet de cuidador de piscines d'ús col·lectiu.

30

PERSONAL LIMPIEZA

Estar en possessió del nivell A2 (nivell bàsic) del coneixement de la Llengua catalana.

ESO o equivalent, i estar en possessió de permís de conduir classe AM o B.

31

RESPONSABLE PUNTO VERDE

Estar en possessió del nivell A2 (nivell bàsic) del coneixement de la Llengua catalana.

-

50

CUIDADOR INFANTIL

ESO o equivalent i estar en possessió del nivell B1 (nivell llindar) del coneixement de la Llengua catalana.

FP Grau superior - Educació Infantil o similar.

51

PERS. BIBLIOTECA

ESO o equivalent i estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la Llengua catalana.

Batxiller o Titulacions superiors a l'exigida com a requisit i Curs d'ofimàtica avançada.

»

El que es publica per a general coneixement i els efectes que calguin.

Contra el present Acord de Ple, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el Ple de la Corporació, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació del present Anunci, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació del present Anunci, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Maria de la Salut, 20 de setembre de 2022

(El batle Jaime Ferriol Marti)