Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 523357
Tercera Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques formatives de la convocatòria informativa dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i les dones víctimes de violència masclista en situació d’atur, que siguin alumnes d’especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2020-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB (BOIB núm. 215, de 29 de desembre de 2020) es va aprovar la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i a les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin alumnes d'especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2020-2021.

2. El punt primer de l'annex de la Resolució de la convocatòria abans esmentada assenyala que aquestes beques estan adreçades a les persones majors de 30 anys, que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació desocupades al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors a l'inici de l'acció formativa.

3. El punt 6, apartats 4 i 5 de l'Annex de la convocatòria assenyala el següent en relació al termini de presentació de sol·licituds.:

« (...)

4. El termini per presentar la sol·licitud comença el dia següent que acabi l'acció formativa i finalitza dos mesos després. S'ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

5. En el cas d'accions formatives que hagin finalitzat després del 31 de juliol de 2020 i abans que es publiqui aquesta convocatòria, el termini serà de dos mesos des que es publiqui al BOIB, excepte en el cas que s'hagin sol·licitat amb la convocatòria 2019-2020 que s'acceptarà la sol·licitud ja presentada.»

4. El Servei de Programes d'Ocupació 5 ha comprovat que les sol·licituds que es detallen a l'Annex I d'aquesta resolució s'han presentat fora de termini.

Fonaments de dret

1. La Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB (BOIB núm. 215, de 29 de desembre de 2020) per la qual es va aprovar la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i a les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin alumnes d'especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2020-2021.

2. L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, d'aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupaci´o de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) estableix que el SOIB, per complir els seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

3. D'acord amb els apartats g i i de l'article 9.4 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, d'aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d' Ocupaci´o de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les Administracions Públiques (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

5. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre); té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, la gestió de les quals correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.

6. L'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, (BOE núm. 78, d'1 d'abril) per la qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral (BOE núm. 217, de 10 de setembre), en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

7. La concessió d'aquestes beques i ajuts s'ha de fer de manera directa segons el procediment que estableix el Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits de l'ocupació i de la formació professional ocupacional, prèvia sol·licitud de l'alumne o alumna, atès el que disposa l'article 23 de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, en concordança amb l'article 6.5.d) de la Llei 30/2015.

8. D'acord amb l'article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència d'una determinada situació en el perceptor, no requereixen cap altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l'existència.

9. D'acord amb el punt 6.4 i 5 de l'Annex de la Resolució de la convocat`oria esmentada, el termini de presentació de sol·licituds és el següent:

« (...)

4. El termini per presentar la sol·licitud comença el dia següent que acabi l'acció formativa i finalitza dos mesos després. S'ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

5. En el cas d'accions formatives que hagin finalitzat després del 31 de juliol de 2020 i abans que es publiqui aquesta convocatòria, el termini serà de dos mesos des que es publiqui al BOIB, excepte en el cas que s'hagin sol·licitat amb la convocatòria 2019-2020 que s'acceptarà la sol·licitud ja presentada.»

10. L'article 1.1 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, d'aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupaci´o de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) defineix al Servei d'Ocupació de les Illes Balears com un organisme autònom dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de treball.

11. D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Per tot això dict la següent

Resolució

Primer. Inadmetre a tràmit les sol·licituds que es detallen en l'Annex I d'aquesta resolució per haver presentat la sol·licitud de subvenció fora de termini, d'acord amb el punt 6.4 i 5 de l'Annex de la convocatòria.

Segon. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del SOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la seva publicació d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril) i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

Contra la present resolució, també s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la publicació d'aquesta Resolució, en la forma i condicions previstes a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

Palma, en la data de la signatura electrònica ( 5 de setembre de 2022 )

El director general de Model Econòmic i Ocupació

Llorenç Pou Garcias

Per delegació de competències del president del SOIB 

(Resolució de 09/07/2019, BOIB núm. 94, d'11 de juliol)

Documents adjunts