Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 529223
Resolució del vicepresident en matèria de pesca del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de trasllat de crèdits que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 17 de maig de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 23 de maig del 2019 es va publicar al BOIB núm. 69 la Resolució del president del FOGAIBA de 17 de maig de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2020, les ajudes per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges. Posteriorment, aquesta resolució va quedar afectada per la Resolució del vicepresident en matèria de pesca de 6 de març de 2020 (BOIB núm. 31, de12 de març de 2020); per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 8 de juny de 2020, publicada al BOIB núm. 106, d'11 de juny; per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 22 de desembre de 2020, publicada al BOIB núm. 213, de 24 de desembre de 2020; per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 19 de juliol de 2021, publicada al BOIB núm. 99, de 24 de juliol; per la Resolució del vicepresident en matèria de pesca del FOGAIBA de 28 de març de 2022, publicada al BOIB núm. 44, de 31 de març, i per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 30 de maig de 2022, publicada al BOIB núm. 72, de 2 de juny.

L'apartat segon de la resolució esmentada estableix el crèdit inicial destinat a la primera convocatòria per un import de cent cinquanta mil euros (150.000,00 €), mentre que la resta de convocatòries queden sotmeses a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar el compliment de les obligacions generades.

Mitjançant la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 30 de maig de 2022, publicada al BOIB núm. 72, de 2 de juny, es van reduir els crèdits que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 17 de maig de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges i es va traslladar a la setena convocatòria l'import de crèdits de vint-i-un mil cinc-cents vint-i-set euros amb cinquanta-quatre cèntims (21.527,54 €).

Vist l'informe del cap de Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca de 2 de setembre de 2022, es determina que, una vegada finalitzada la tramitació de les sol·licituds de la setena convocatòria, s'ha disposat d'un volum de subvenció de 8.110,19 € i, per tant, existeix un romanent de 13.417,35 € que es pot traslladar a la vuitena convocatòria.

Tal com estableix el punt 2 de l'apartat segon de la convocatòria, la quantitat no aplicada s'ha de traslladar al període següent mitjançant una resolució de l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, és a dir, del vicepresident del FOGAIBA en matèria pesquera, que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

En data 18 de gener del 2020 es va publicar al BOIB núm. 8 el Decret 1/2020, de 17 de gener, pel qual es modifica el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears. Amb aquesta modificació es determina que la competència per resoldre els expedients de subvenció convocats en l'àmbit de les matèries de pesca correspon al vicepresident en matèria de pesca.

Per tot això, en virtut de les competències que tinc atribuïdes i a proposta del cap del Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Traslladar a la vuitena convocatòria de subvencions que preveu la Resolució del president del FOGAIBA de 17 de maig de 2019, per la qual es convoquen, per als anys 2019-2022, les ajudes per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges, l'import de tretze mil quatre-cents disset euros amb trenta-cinc cèntims (13.417,35 €).

Les subvencions esmentades les cofinancen el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP), en un 75%, i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el 25% restant.

 

Segon

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 19 de setembre de 2022

El vicepresident en matèria de pesca del FOGAIBA Juan Mercant Terrasa