Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 529200
Modificació de l’Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l’Ajuntament de Son Servera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ha resolt mitjançant Decret de Batlia núm. 2022-1408 de 19 de setembre de 2022, el següent:

“El 20 de maig de 2022, mitjançant el Decret de Batlia núm. 2022-0739 i d'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, s'aprovà l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Son Servera, i es publicà al BOIB núm. 68 de 26 de maig de 2022.

El 03 de juny de 2022, es va modificar el Decret de Batlia núm. 2022-0739 de 20 de maig de 2022, atès l'error material amb relació al grup de classificació de les places d'oficial electricista i de monitor/a educatiu/va, i es va publicar al BOIB núm. 75 de 09 de juny de 2022.

D'acord amb el previst a l'article 59 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, per mitjà del qual s'aprovà el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, a les ofertes d'ocupació pública es reservarà una quota no inferior al set per cent de les vacants per ser cobertes entre persones amb discapacitat, i atès que la plantilla orgànica del personal de l'Ajuntament de l'exercici 2022 preveu la plaça de Peó del punt verd com a plaça vacant per ser coberta entre persones amb discapacitat

Allà on diu:

“PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP  DE CLASSIFICACIÓ

Psicòleg/a

1

A1

Educador/a social

1

A2

Bibliotecari/a

2

A2

Tècnic/a auxiliar d'informàtica

3

C1

Monitor/a educatiu/va

1

C2

Monitor/a esportiu/va

2

C2

Treballador/a familiar

2

C2

Auxiliar administratiu/va

3

C2

Oficial electricista

1

C2

Oficial primera

1

C2

Xofer

1

C2

Peó punt verd

1

AP”

Ha de dir:

“PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP  DE CLASSIFICACIÓ

Psicòleg/a

1

A1

Educador/a social

1

A2

Bibliotecari/a

2

A2

Tècnic/a auxiliar d'informàtica

3

C1

Monitor/a educatiu/va

1

C2

Monitor/a esportiu/va

2

C2

Treballador/a familiar

2

C2

Auxiliar administratiu/va

3

C2

Oficial electricista

1

C2

Oficial primera

1

C2

Xofer

1

C2

PERSONAL LABORAL. Reserva per a persones amb discapacitat.

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP  DE CLASSIFICACIÓ

Peó punt verd

1

AP”

De conformitat amb la legislació vigent en matèria de personal, i en ús de les atribucions conferides a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i l'article 41 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i funcionament de règim jurídic de les Entitats locals

RESOLC

Primer.- Aprovar la modificació del Decret de Batlia núm. 2022-0809 de 03 de juny de 2022, referent a la relació de places de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament, en el sentit d'incloure la plaça de Peó del punt verd com a plaça amb reserva per a persones amb discapacitat, d'acord amb el disposat a la plantilla orgànica del personal de l'Ajuntament de l'exercici 2022 i per tal de donar compliment a l'article 59 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, per mitjà del qual s'aprovà el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Per l'anterior, la relació de places de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament, serà la següent:

“PERSONAL FUNCIONARI

DENOMINACIÓ

PLACES

ESCALA

SUBESCALA

CLASSE

Arquitecte/a tècnic/a

1

Administració especial

Tècnica

A2

PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP  DE CLASSIFICACIÓ

Psicòleg/a

1

A1

Educador/a social

1

A2

Bibliotecari/a

2

A2

Tècnic/a auxiliar d'informàtica

3

C1

Monitor/a educatiu/va

1

C2

Monitor/a esportiu/va

2

C2

Treballador/a familiar

2

C2

Auxiliar administratiu/va

3

C2

Oficial electricista

1

C2

Oficial primera

1

C2

Xofer

1

C2

PERSONAL LABORAL. Reserva per a persones amb discapacitat.

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP  DE CLASSIFICACIÓ

Peó punt verd

1

AP”

Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica de la Corporació (http://sonservera.eadministracio.cat) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer.- Comunicar el present acord als delegats del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament, als treballadors i treballadores que ocupen les places incloses en l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal i a la Delegació de Govern de les Illes Balears.” 

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la seva publicació.

b) El recurs de reposició potestatiu davant la Batlia, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la seva publicació. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma.

Tot això sense perjudici que pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

 

Son Servera, a la data de la signatura electrònica (19 de setembre de 2022)

La batlessa Natalia Troya Isern