Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 531391
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s’estableixen els criteris que han de regir el procediment per convocar comissions de serveis per a la dotació de places docents amb perfil educatiu als centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa en l'article 36.1 que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva, entre d'altres, pel que fa a l'ensenyament no universitari, en l'organització i el règim dels centres públics.

2.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, determina en l'article 123.3 que, per al compliment dels seus projectes educatius, els centres públics podran formular requisits de titulació i capacitació professional respecte de determinats llocs de feina del centre, d'acord amb les condicions que estableixin les administracions educatives.

3.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, també determina, en l'article 118.4, que per al compliment dels seus projectes educatius els centres públics podran formular requisits de titulació i capacitació professional d'acord amb les condicions que estableixi l'Administració educativa.

4.La mateixa Llei 1/2022, de 8 de març, en l'article 89.1 estableix que l'Administració educativa, a proposta del consell escolar del centre i d'acord amb el procediment i les condicions que s'estableixin, pot determinar a quins llocs de la plantilla docent s'atorga un perfil específic per garantir la continuïtat del projecte educatiu. Seguidament, en l'article 89.2 determina que la Conselleria ha de fer convocatòries de comissió de serveis específiques per a la provisió de places vacants per al professorat catalogades amb un perfil vinculat al projecte educatiu de centre. Aquestes convocatòries, d'acord amb l'article 89.3, han d'anar destinades a cobrir llocs de feina docents que requereixen tècniques, responsabilitats o condicions d'ocupació específiques d'acord amb el projecte educatiu del centre, sempre que el centre hagi definit aquests perfils d'acord amb la regulació feta per l'Administració educativa.

5.La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix en l'article 82.1 que quan un lloc de treball quedi vacant de forma temporal o definitiva es pot ocupar en comissió de serveis ordinària de caràcter voluntari amb personal funcionari de carrera del mateix cos, escala o especialitat que compleixi els requisits que s'estableixin en la relació de llocs de treballs per ocupar-lo.

6.També cal tenir present que l'augment de la complexitat del sistema educatiu ha fet aparèixer la necessitat que els centres disposin de llocs de treballs amb determinades peculiaritats que permetin, tant com sigui possible, la identificació del professorat amb els projectes educatius dels centres on exerceixen.

7.D'acord amb aquests plantejaments, la Conselleria d'Educació i Formació Professional, mitjançant aquesta Resolució, vol dotar els centres públics d'una major agilitat en les tasques de coordinació i organització del personal adscrit per possibilitar l'aplicació dels projectes educatius en el marc d'una cultura participativa i de compromís col·lectiu en els processos de millora. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte la capacitació professional del personal docent i fomentar que s'hi identifiqui en el projecte i s'hi impliqui per tal de facilitar el desenvolupament i la continuïtat dels projectes educatius dels centres.

8.Per tot el que s'ha exposat, s'han d'establir, d'acord amb les normes legals esmentades, el procediment i les condicions perquè els centres educatius públics puguin fer les seves propostes de perfils educatius perquè es puguin convocar, si escau, les comissions de serveis que permet l'ordenament jurídic. En qualsevol cas, la provisió de places s'ha de dur a terme d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Fonaments de dret                                                   

1.La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52, d'1 de març).

2.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3.La Llei 1/2022, de 8 de maig, d'educació de les Illes Balears (BOE núm. 38, de 17 de març).

4.La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d'abril).

5.El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

Per tot això, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.Aprovar els criteris que han de regir el procediment per convocar comissions de serveis per a la dotació de places docents amb perfil educatiu als centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, que figuren en l'annex.

2.Deixar sense efecte la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de dia 22 de desembre de 2017 per la qual s'estableix el procediment per elevar propostes de dotació de personal de places docents d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria vinculades al projecte educatiu dels centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat que puguin ser cobertes en règim de comissió de serveis (BOIB núm. 157, de 23 de desembre).

3.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 20 de setembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Marti X. March i Cerdà

 

 

ANNEX Criteris que han de regir el procediment per convocar comissions de serveis per a la dotació de places docents amb perfil educatiu als centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

Primer Objecte i àmbit d'aplicació

El procediment per convocar comissions de serveis per a la dotació de places docents amb perfil educatiu als centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional té per objecte facilitar que els centres públics puguin proposar un determinat nombre de places docents de la quota de professorat vinculades a l'aplicació d'aspectes significatius del seu projecte educatiu, per fomentar, així, una major identificació i implicació de l'equip docent a l'hora d'implementar aquest projecte mitjançant la participació del claustre i del consell escolar del centre, o del consell social si és el cas, i l'informe motivat del director del centre.

Segon Concepte de plaça amb perfil educatiu

Una plaça docent caracteritzada amb perfil educatiu, en el context de la quota de professorat d'un centre públic, s'ha d'entendre com un lloc de treball que, a més de tenir atribuïdes funcions docents genèriques, té assignades funcions determinades que requereixen tècniques, responsabilitats, formació o condicions específiques d'ocupació que es deriven de l'aplicació i millora del projecte educatiu del centre.

Tercer Requisits dels centres que poden proposar places amb perfil educatiu

Tots els centres públics dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que imparteixen educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, educació secundària per a persones adultes o ensenyaments de règim especial poden proposar com a places amb perfil educatiu un màxim del 20 % de la quota del professorat del centre, sempre que reuneixin les condicions següents:

a)L'aplicació del projecte educatiu del centre requereix que determinades places de la quota de professorat s'ajustin a un o diversos perfils educatius.

b)La quota del centre disposa de places vacants a jornada completa que poden ser cobertes en règim de comissió de serveis.

c)El claustre de professorat ha emès un informe preceptiu sobre la proposta de places amb perfil educatiu.

d)El consell escolar del centre o el consell social, si s'escau, ha aprovat la proposta de places amb perfil educatiu abans de l'inici del termini per sol·licitar places en règim de comissió de serveis que ha de convocar la directora general de Personal Docent d'acord amb el que s'estableix en el següent punt.

Quart Provisió de places amb perfil educatiu

1.La provisió de places amb perfil educatiu s'ha de fer mitjançant una resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s'aprovin les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

2.La Direcció General de Personal Docent podrà concedir una destinació provisional en comissió de serveis, d'acord amb els requisits que s'estableixin en l'esmentada resolució, per raons de servei als centres educatius i segons les places amb perfil educatiu. Més específicament, es podrà sol·licitar una comissió de serveis en un únic centre per col·laborar en l'aplicació del projecte educatiu, sempre que la dedicació horària d'aquesta col·laboració sigui com a mínim de quatre períodes lectius per una d'aquestes condicions:

a)L'ocupació de places que requereixen una titulació específica.

b)L'ocupació de places que no requereixen una titulació específica.

3.En tot cas, amb la sol·licitud s'haurà de presentar, almenys, la següent documentació:

a)Un informe favorable del director del centre referent a la comissió de serveis. En aquest informe s'haurà de justificar que el perfil específic que requereix la plaça i les tasques que s'han de dur a terme són coherents amb l'aplicació del projecte educatiu del centre. A més a més, s'haurà d'especificar la dedicació en períodes lectius que suposarà en l'horari del docent.

b)Un certificat en el qual consti que el claustre de professorat ha informat la proposta de places amb perfil educatiu.

c)Un certificat del consell escolar o consell social, si s'escau, en el qual consti l'acord favorable a la sol·licitud del participant i el motiu de la comissió de serveis.

d)En el cas del motiu a) de l'apartat 2 anterior, s'ha de presentar la titulació específica.

Cinquè Ordre de prelació

En el cas que dos o més sol·licitants admesos en la convocatòria demanin la destinació en comissió de serveis per a la mateixa plaça amb perfil educatiu, la plaça s'ha d'adjudicar seguint l'ordre de prelació que es determini amb caràcter general en la corresponent resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s'aprovin les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Sisè Pròrroga de les comissions de serveis

Les comissions de serveis per a aquestes places amb perfil educatiu es podran prorrogar sempre que no s'ocupin per mitjà dels procediments ordinaris de provisió.

​​​​​​​Setè Convocatòria

La directora general de Personal Docent ha d'incloure en les convocatòries ordinàries de sol·licitud i adjudicació de comissions de serveis les instruccions per sol·licitar i adjudicar places amb perfil educatiu d'acord amb aquests criteris.