Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 532192
Correcció errades delegació competències EBAP per la realització de les proves del procés selectiu de les places de policia local publicades a l'oferta pública 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució de batlia número 2022/700 el passat dia 14 de setembre de 2022, es va resoldre el següent assumpte:

«Resolució del batle per la qual s'aprova correcció errades delegació competències EBAP per la realització de les proves del procés selectiu de les places de policia local publicades a l'oferta pública 2022

Detectat error material a delegació competències EBAP per la realització de les proves del procés selectiu de les places de policia local publicades a l'oferta pública 2022, publicades al BOIB núm 120 de 13 de setembre de 2022.

De conformitat amb l'establert l'article 109 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en ús de les atribucions que em confereix l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local,

RESOLC

Primer. Procedir a la rectificació de l'error material.

On diu:

«L'Oferta d'Ocupació Pública de 2022, aprovada per Decret de batlia núm. 2022/676 de 07 de setembre de 2022, estableix 2 plaça vacant de l'escala de Policia Local, Administració especial, grup C1 i 1 plaça vacant de l'escala de Policia Tutor, Administració especial, grup C1»

Ha de dir:

«L'Oferta d'Ocupació Pública de 2022, aprovada per Decret de batlia núm. 2022/676 de 07 de setembre de 2022, estableix 3 places vacants de l'escala de Policia Local, Administració especial, grup C1 i 1 plaça vacant de l'escala de Policia Tutor, Administració especial, grup C1»

Segon. Fer pública la present resolució mitjançant un anunci en el BOIB i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.»

 

Muro, en data de la signatura electrònica (19 de septiembre de 2022

El batle

Miquel Porquer Tugores)