Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ESCORCA

Núm. 532719
Nomenament batle accidental

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per a significar que per decret de Batlia de data 19 de setembre de 2022 s'ha acordat:

PRIMER.  La substitució en l'exercici de les funcions, atribucions i competències inherents a la Batlia a favor del 1r. tinent de batle al Sr. Bernat Vallori Mairata entre els dies 24 i 30  de setembre del present (ambdós inclosos).

SEGON. Notificar el present decret a l'interessat i a la Delegació del Govern als efectes oportuns.

TERCERO. Publicar el present decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El que es fa públic als efectes oportuns.

 

 

Escorca, 20 de setembre de 2022

El batle Antoni Solivellas Estrany