Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 531718
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de setembre de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional (BOE núm. 78, d'1 d'abril) té com a objectiu la constitució i ordenació d'un Sistema de Formació Professional al servei d'un règim de formació i acompanyament professionals que sigui capaç de respondre amb flexibilitat als interessos, les expectatives i les aspiracions de qualificació professional de les persones al llarg de la seva vida. Alhora, ha de ser també un poderós instrument per a l'enfortiment i sostenibilitat de l'economia que satisfaci les competències demandades pel món laboral, tant per a l'augment de la productivitat com per a la generació d'ocupació i el seu manteniment per part dels sectors productius.

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 205, de 25 d'agost de 2009), vigent en tot allò que no s'oposi a la Llei orgànica 3/2022, determina el procediment únic per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

El Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 59, de 10 de març de 2021), s'especifiquen alguns canvis del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals.

La Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible (BOE núm. 55, de 5 de març de 2011), indica en l'article 72.h) que un dels objectius en matèria de formació professional és millorar la qualificació dels ciutadans mitjançant l'aplicació del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals.

El Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l'estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 81, de 2 de juny de 2011), determina en l'article 2.1 que la Conselleria amb competències en matèria d'educació i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears, conjuntament o separadament, han d'aprovar les convocatòries públiques del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i han de garantir l'estructura organitzativa necessària per gestionar el procediment. En el cas que s'aprovin de forma separada, és preceptiu un informe favorable vinculant de l'òrgan administratiu no convocant.

D'acord amb l'article 3.1 del Decret esmentat, l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) és l'òrgan encarregat de la gestió i la coordinació d'aquest procediment.

El Reial decret 1069/2021, de 4 de desembre, pel qual s'aprova l'Estratègia Espanyola de Recolzament Actiu a l'Ocupació 2021-2024 (BOE núm. 292, de 7 de desembre de 2021), configura el marc normatiu per a la coordinació i execució de les polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral al conjunt de l'Estat. L'Estratègia incorpora com a objectiu potenciar la formació i, concretament, proposa en l'objectiu instrumental 2.3 «promoure la formació modular acreditable i el reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i les vies no formals de formació».

La Resolució de 16 de desembre de 2020, de la Secretaria General de Formació Professional, concedeix un import de 4.693.181,32 € a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al finançament del procediment d'acreditació de les competències professionals (BOE núm. 338, de 28 de desembre de 2020).

La Resolució de 7 d'octubre de 2021, de la Secretaria General de Formació Professional, concedeix un import de 4.636.206,87 € a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al finançament del procediment d'acreditació de les competències professionals (BOE núm. 249, de 18 d'octubre de 2021).

Aquesta convocatòria està finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació. Aquestes bases figuren com a annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar les unitats de competència convocades, amb indicació de la qualificació professional, el certificat de professionalitat i el títol de formació professional de referència. Tot això figura com a annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Convocar el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació en els termes que figuren en les bases que s'inclouen com a annex 1 d'aquesta Resolució.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i establir que començarà a tenir efectes l'endemà de publicar-se.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 19 de setembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primer Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades en l'annex 2.

2. El procediment i els requisits establerts en aquesta Resolució, així com els efectes de l'avaluació i acreditació de competències, tenen abast i validesa a tot el territori de l'Estat.

Segon Política de privacitat

1. Les dades que es recullin en aquest procediment s'han de tractar d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).

2. L'IQPIB ha de dur a terme el tractament estadístic i la gestió del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals. En qualsevol moment es poden exercir els drets reconeguts en la Llei esmentada, en particular els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a l'IQPIB, amb el mateix domicili que la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Tercer Import de la convocatòria

El cost total pressupostat per a la implementació del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals assignat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és de 4.693.181,32 € segons els acords presos a la Conferència Sectorial d'Educació de 4 de desembre de 2020 amb el FF21129 i a l'acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2020 i de 4.636.206,87 € segons els acords presos a la Conferència Sectorial d'Educació de 21 de juliol de 2021 i a l'acord del Consell de Ministres de 8 de juny de 2021 amb el MR012.

Quart Destinataris

Els destinataris són les persones amb experiència laboral o bé amb coneixements no formals de formació relacionats amb les unitats de competència de les qualificacions professionals objecte d'aquesta convocatòria que compleixin els requisits prevists en el punt sisè.

Cinquè Incompatibilitats

Les persones que vulguin participar en el procediment no poden demanar l'avaluació i l'acreditació de les unitats de competència en els casos següents:

 1.  Si aquestes unitats s'han acreditat prèviament.
 2.  Si aquestes unitats són convalidables amb mòduls formatius d'un certificat de professionalitat o amb mòduls professionals d'un cicle formatiu de Formació Professional que ja s'han superat.
 3.  Si estan matriculades, en el moment de formalitzar la inscripció, de mòduls formatius o de mòduls professionals convalidables.
 4.  Si estan inscrites, en el moment de formalitzar la inscripció, en un procediment per avaluar i acreditar aquestes unitats de competència.
 5.  Si han sol·licitat l'acreditació i l'avaluació d'aquestes unitats de competència comunes en inscriure's en més d'una qualificació professional.

Sisè Requisits per a la participació

1. Les persones que vulguin participar en el procediment han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

b) Tenir, en el moment de fer la inscripció, com a mínim:

 • 18 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 1.
 • 20 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 2 i nivell 3.

c) Tenir experiència laboral, en els darrers quinze anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació:

 • Almenys 2 anys amb un mínim de 1.200 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 1.
 • Almenys 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 2 i 3.

d) Tenir formació no formal, en els darrers deu anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació

 • Almenys 200 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 1.
 • Almenys 300 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 2 i 3.

En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegin una durada inferior, s'han d'acreditar les hores establertes en aquests mòduls.

Per establir el període de quinze anys (accés a través de l'experiència laboral) o de deu anys (accés a través de formació no formal) anteriors a la convocatòria, s'ha de tenir com a referència el dia en què es presenta la sol·licitud d'inscripció al procediment.

2. Les persones més grans de 25 anys que compleixin els requisits d'experiència o de formació i que no puguin justificar-los, poden sol·licitar la inscripció provisional en el procediment sempre que presentin alguna prova admesa en dret que justifiqui l'experiència laboral o la formació no formal d'acord amb el que preveu la normativa vigent. Per a aquests casos la Comissió Permanent ha de determinar si se'n permet la inscripció definitiva.

Setè Fases del procediment i taxes

1. Segons el que disposa la normativa vigent, les fases del procediment són:

 1.  Assessorament.
 2.  Avaluació de la competència professional.
 3.  Acreditació i registre de la competència professional.

2. La inscripció a cadascuna de les tres fases està subjecta al pagament de taxes. Aquest pagament es pot fer per via telemàtica o de forma presencial en el moment de fer el tràmit en línia corresponent.

3. Les taxes a abonar són les que estan aprovades en la Llei de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any vigent, les quals es poden consultar a la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?idConselleria=3451).

4. Queden exempts del pagament de la taxa:

 1.  Les persones en situació legal de desocupació, sempre que presentin l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o l'organisme equivalent de fora de les Illes Balears que acrediti que està inscrit com a demandant d'ocupació i la condició de desocupat. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de quinze dies naturals a la data de formalització de la inscripció.
 2.  Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que presentin la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General d'Atenció a la Dependència i els membre de la seva unitat familiar.
 3.  Les persones en situació de dependència en grau II o III i els membres de la seva unitat familiar, sempre que presentin la documentació acreditativa corresponent.
 4.  Els membres de famílies nombroses, sempre que presentin el títol de família nombrosa en vigor.
 5.  Les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, sempre que presentin el certificat corresponent.
 6.  Les famílies en situació de risc social, sempre que presentin la documentació acreditativa corresponent.
 7.  Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que presentin un certificat expedit pel centre penitenciari.
 8.  Els joves en acolliment familiar i els joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació, sempre que presentin el certificat corresponent.
 9.  Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment aquesta condició mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s'ha de presentar el llibre de família.
 10.  Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment aquesta condició mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s'ha de presentar el llibre de família.
 11.  Els membres de les famílies monoparentals, sempre que presentin el títol de família monoparental o la targeta individual en vigor.

La documentació dels apartats b) i d) s'ha de comprovar d'ofici a no ser que la persona interessada no n'autoritzi la comprovació.

Vuitè Inscripció al procediment i documentació requerida

1. Les persones interessades a participar en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud d'inscripció telemàtica mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat.

2. Juntament amb aquesta sol·licitud, s'ha de presentar la documentació acreditativa següent:

a) Fotocòpia del DNI o del NIE, sempre que l'interessat no n'autoritzi la comprovació d'ofici, o un altre document justificatiu.

b) Justificant del pagament de la taxa d'inscripció i, si n'és el cas, documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.

c) Documentació justificativa de complir amb els requisits establerts en el punt sisè:

- En cas de voler acreditar experiència laboral:

 1.  Per a treballadors assalariats:
 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguin afiliats en què constin l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.
 • Contractes de treball o certificat de l'empresa on s'hagi adquirit l'experiència laboral en què constin la durada dels períodes de prestació del contracte, l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha fet l'activitat.
 1.  Per a treballadors autònoms o per compte propi:
 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguin afiliats en què constin els períodes d'alta en el règim corresponent.
 • Declaració responsable amb la descripció de l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha duit a terme.
 1.  Per a treballadors voluntaris o becaris:
 • Certificat de l'organització on s'hagi prestat l'assistència en què constin les activitats i les funcions exercides, l'any en què s'han exercit i el nombre total d'hores dedicades.

- En cas de voler acreditar formació no formal:

 •  Certificat de la formació en què han de constar els continguts, la durada en hores i el període en què es va dur a terme. Si la durada de la formació està expressada en crèdits, se n'ha d'especificar l'equivalència en hores. No s'han de valorar els cursos de durada inferior a deu hores ni l'assistència a jornades, simposis, actes o similars.

- En cas de persones més grans de 25 anys que compleixen els requisits i que no poden justificar-los:

 •  Declaració responsable o prova admesa en dret per justificar els requisits d'experiència laboral o formació no formal.

3. Tots els documents que no es presentin redactats en llengua catalana o castellana s'han d'acompanyar necessàriament de la traducció oficial corresponent.

4. La falsedat en les dades declarades o aportades comporta la pèrdua del dret a participar en aquest procediment i la no devolució de les taxes abonades.

Novè Presentació de la documentació

1. La documentació requerida s'ha de presentar preferentment en línia en el moment de realitzar el tràmit telemàtic.

2. En cas de no adjuntar la documentació, aquesta s'ha de presentar als llocs següents:

 1.  Mallorca: Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (c. del Ter, 16, planta baixa, 07009 Palma).
 2.  Menorca: Delegació Territorial d'Educació a Menorca (c. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó).
 3.  Eivissa: Delegació Territorial d'Educació a Eivissa (v. Púnica, 23, 07800 Eivissa).
 4.  Formentera: Delegació Territorial d'Educació a Formentera (av. Porto-salè, 87, 07860 Sant Francesc).

3. D'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

 1.  Al registre electrònic de l'administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.
 2.  A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
 3.  A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 4.  A les oficines d'assistència en matèria de registres.
 5.  En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

Desè Admissió al procediment

1. Les sol·licituds d'inscripció al procediment han de ser revisades per la Comissió Permanent.

2. En cas que la Comissió Permanent faci un requeriment de documentació a la persona candidata, aquesta disposarà de 15 dies naturals per aportar-la i, si no la presenta, es considera que desisteix en participar en el procediment.

3. Totes les persones interessades que compleixen els requisits podran participar en el procediment.

4. La Comissió Permanent ha de comunicar a les persones que compleixen els requisits que poden participar en el procediment i que han de formalitzar la sol·licitud d'inscripció a la fase d'assessorament, i a les persones que no compleixen els requisits, els motius pels quals no poden participar en el procediment.

Onzè Inscripció i desenvolupament de la fase d'assessorament

1. Les persones que compleixen els requisits han d'emplenar, en un termini no superior a tres mesos, la sol·licitud d'inscripció a la fase d'assessorament, mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat.

2. Juntament amb aquesta sol·licitud s'ha de presentar el justificant del pagament de la taxa d'inscripció i, si n'és el cas, documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.

3. L'IQPIB ha d'assignar un assessor o assessora a cada participant, que l'ajudarà a recopilar i organitzar tota la documentació relativa a l'historial professional i formatiu relacionat amb les unitats de competència que hagi sol·licitat l'assessorament.

4. La fase d'assessorament s'ha de desenvolupar, preferiblement de manera telemàtica, d'acord amb el que disposa l'article 15 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i les seves modificacions.

5. Les actuacions de la fase d'assessorament s'han de dur a terme els dies hàbils, excepte festius, als centres integrats públics de formació professional o a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

6. Un cop finalitzada la fase d'assessorament, els participants rebran, per mitjans telemàtics, l'informe d'assessorament de la qualificació professional corresponent del seu assessor o assessora (document no vinculant) i podran continuar amb el procediment.

Dotzè Inscripció i desenvolupament de la fase d'avaluació

1. Les persones que hagin rebut assessorament poden participar a la fase d'avaluació i emplenar, en un termini no superior a tres mesos, la sol·licitud d'inscripció a la fase d'avaluació, mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat.

2. Juntament amb aquesta sol·licitud, s'ha de presentar el justificant del pagament de la taxa d'inscripció o, si n'és el cas, la documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.

3. L'IQPIB ha d'assignar un avaluador o avaluadora a cada participant perquè avaluï la competència professional de cadascuna de les unitats de competència que hagi sol·licitat l'avaluació.

4. La fase d'avaluació s'ha de desenvolupar d'acord amb el que disposa l'article 16 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i les seves modificacions.

5. Les actuacions de la fase d'avaluació s'han de dur a terme preferentment al lloc de feina del participant (sempre que el lloc de feina es trobi a la Comunicat autònoma de les Illes Balears), als centres integrats públics de formació professional o en instal·lacions autoritzades per l'IQPIB.

6. Almenys una de les intervencions ha de ser presencial. La resta d'actuacions es poden desenvolupar per mitjans telemàtics.

7. Aquesta avaluació té com a objecte comprovar si es demostra la competència professional requerida en les realitzacions professionals, en els nivells establerts en els criteris de realització i en una situació de treball, real o simulada, fixada a partir del context professional, seguint els criteris per a l'avaluació establerts en les guies d'evidències.

8. Els resultats de l'avaluació de la competència professional en cada unitat de competència s'han d'expressar en els termes de demostrada o no demostrada.

9. Un cop finalitzada la fase d'avaluació, les persones avaluades han de rebre, per mitjans telemàtics, la comunicació dels resultats provisionals de l'avaluació de la qualificació professional corresponent del seu avaluador o avaluadora.

10. Si la persona avaluada no està d'acord amb el resultat de l'avaluació, té dret a reclamar davant el seu avaluador o avaluadora en un termini de tres dies hàbils. La reclamació s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic del seu avaluador o avaluadora utilitzat durant el desenvolupament de la fase d'avaluació.

11. Contra l'acta d'avaluació individual es pot presentar un recurs d'alçada davant la directora de l'IQPIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació.

Tretzè Fase d'acreditació i registre de la competència professional

1. La directora de l'IQPIB ha d'expedir un certificat d'acreditació de les unitats de competència avaluades positivament a cada persona avaluada, expressades com a demostrades, d'acord amb el model previst en l'annex III A del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.

2. Un cop finalitzada la fase d'avaluació, l'IQPIB ha d'enviar el certificat d'acreditació de les unitats de competència demostrades per mitjans telemàtics.

3. L'IQPIB ha de registrar d'ofici en el Registre d'Unitats de Competències Professionals de les Illes Balears, creat mitjançant el Decret 55/2011, les acreditacions d'unitats de competència expedides en el marc del procediment establert pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i ha de transferir els resultats al registre de caràcter estatal del Servei d'Ocupació Estatal, en compliment de l'article 18.2 del Reial decret 1224/2009.

4. En qualsevol cas, l'acreditació de les competències professionals no implica l'obtenció de l'habilitació per a la professió. Per obtenir-la, s'ha de complir la normativa que regula l'exercici de l'activitat professional corresponent.

5. Les persones que hagin acreditat totes les unitats de competència de la qualificació professional convocada poden sol·licitar, si n'és el cas, el corresponent certificat de professionalitat al SOIB.

Catorzè Designació dels assessors i avaluadors

1. D'acord amb el que preveu l'article 7 del Decret 55/2011, de 20 de maig, s'han de designar els assessors i els avaluadors necessaris per dur a terme aquest procediment.

2. La directora de l'IQPIB, òrgan responsable d'habilitar el personal assessor i avaluador, designa les persones que han d'actuar com a assessors i avaluadors en el procediment d'acreditació.

3. Els assessors i els avaluadors participants en aquesta convocatòria han d'estar inclosos en el Registre del personal assessor i avaluador del Servei Públic d'Ocupació Estatal de les unitats de competència per a les quals s'ha convocat el procediment.

Quinzè Pla de formació

Amb independència dels resultats obtinguts, l'avaluador o avaluadora ha de proporcionar a totes les persones avaluades el corresponent pla de formació, en el qual s'han de fer constar:

 1.  Possibilitats de formació, amb les orientacions pertinents, perquè puguin acreditar en convocatòries posteriors les unitats de competència no demostrades.
 2.  Possibilitats de formació, amb les orientacions pertinents, per completar la formació conduent a l'obtenció d'un certificat de professionalitat o un títol de formació professional que hi estigui relacionat.
 3.  Si els candidats compleixen els requisits per obtenir un certificat de professionalitat o un títol de formació professional, s'han d'indicar els tràmits necessaris perquè el puguin obtenir.

Setzè Modificació de convocatòries obertes

1.  Actualment són vigents les convocatòries següents:

 • Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 28 de desembre de 2020 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per a l'any 2020.
 • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
 • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 25 de març de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
 • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 26 d'abril de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
 • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 27 de maig de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
 • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juliol de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
 • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de setembre per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
 • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 d'octubre de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
 • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de novembre de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
 •  Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 31 de gener de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència.
 • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de febrer de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència.
 • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 5 de maig de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de juny de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2. Per a totes aquestes convocatòries, es modifica l'apartat sisè 1 c) que passa a tenir la redacció següent:

Tenir experiència laboral, en els darrers quinze anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació:

 • Almenys 2 anys amb un mínim de 1.200 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 1.
 • Almenys 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 2 i 3.

3. Les persones que compleixin els requisits resultants d'aquesta modificació poden presentar una nova sol·licitud d'acord amb allò establert a l'apartat sisè 1 c) d'aquestes bases.

 

ANNEX 2 Unitats de competència convocades

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0838_3. Col·laborar en la planificació de l'execució d'obres de xarxes i instal·lacions de proveïment i distribució d'aigua i sanejament.

ENA262_3. Organització i control del muntatge i el manteniment de xarxes i instal·lacions d'aigua i sanejament (nivell 3)

ENAA0109. Organització i control del muntatge i el manteniment de xarxes i instal·lacions d'aigua i sanejament  

Tècnic Superior en gestió de l'aigua

UC0839_3. Controlar el desenvolupament d'obres de xarxes i instal·lacions de proveïment i distribució d'aigua i sanejament.

UC0840_3. Supervisar la posada en servei de xarxes i instal·lacions de proveïment i distribució d'aigua i sanejament.

UC0841_3. Organitzar el manteniment d'instal·lacions de proveïment i distribució d'aigua i sanejament.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0233_2. Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

HOT712_2. Prestació de serveis d'organització a esdeveniments (nivell 2)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2394_2. Prestar serveis d'acolliment, acompanyament i assistència a l'organització d'esdeveniments.

UC2395_2. Prestar serveis de suport en accions de màrqueting, publicitat, promoció i venda en esdeveniments.

UC9998_2. Comunicar-se, en l'àmbit professional, en llengua anglesa amb un nivell d'usuari bàsic (A2) segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

HOT743_3. Ecoturisme (nivell 3)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2479_3. Albirar fauna en espais naturals.

UC2480_3. Observar flora autòctona en espais naturals.

UC2481_3. Interpretar el medi abiòtic en espais naturals.

UC9999_3. Comunicar-se en llengua anglesa amb un nivell d'usuari independent (B1), segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, en l'àmbit professional.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1160_3. Determinar les característiques d'instal·lacions calorífiques.

IMA370_3. Desenvolupament de projectes d'instal·lacions calorífiques (nivell 3)

IMAR0508. Desenvolupament de projectes d'instal·lacions calorífiques

Tècnic Superior en desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

UC1161_3. Determinar les característiques d'instal·lacions elèctriques auxiliars d'instal·lacions tèrmiques.

UC1162_3. Desenvolupar plànols d'instal·lacions tèrmiques.

UC1163_3. Planificar i especificar el muntatge, les proves i els protocols d'instal·lacions calorífiques.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1161_3. Determinar les característiques d'instal·lacions elèctriques auxiliars d'instal·lacions tèrmiques.

IMA371_3. Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció (nivell 3)

IMAR0109. Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció

Tècnic Superior en desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

UC1162_3. Desenvolupar plànols d'instal·lacions tèrmiques.

UC1164_3. Determinar les característiques d'instal·lacions de climatització.

UC1165_3. Determinar les característiques d'instal·lacions de ventilació-extracció.

UC1166_3. Planificar i especificar el muntatge, les proves i els protocols d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.

 

 

​​​​​​​

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1278_3. Determinar les característiques de les xarxes i sistemes de distribució de fluids.

IMA373_3. Desenvolupament de projectes de xarxes i sistemes de distribució de fluids (nivell 3)

IMAR0308. Desenvolupament de projectes de xarxes i sistemes de distribució de fluids

Tècnic Superior en desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

UC1279_3. Determinar les característiques d'instal·lacions elèctriques auxiliars de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

UC1280_3. Desenvolupar plànols de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

UC1281_3. Planificar i especificar el muntatge, les proves i els protocols de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0556_3. Gestionar els aprovisionaments, el magatzem i les expedicions en la indústria alimentària i dur a terme activitats de suport a la comercialització.

INA239_3. Indústries càrnies (nivell 3)

INAI0109. Indústries càrnies

Tècnic Superior en processos i qualitat en la indústria alimentària

UC0557_3. Programar i gestionar la producció en la indústria alimentària.

UC0558_3. Cooperar en la implantació i el desenvolupament del pla de qualitat i gestió ambiental en la indústria alimentària.

UC0765_3. Desenvolupar els processos i determinar els procediments operatius per al sacrifici, la preparació de la canal i l'especejament d'animals de proveïment, així com per a l'elaboració de productes i preparats carnis.

UC0766_3. Controlar l'elaboració de productes i preparats carnis i els seus sistemes automàtics de producció, així com el sacrifici, la preparació de la canal i especejament dels animals.

UC0767_3. Aplicar tècniques de control analític i sensorial del procés d'elaboració de productes i preparats carnis.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0052_3. Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.

QUI020_3. Assajos microbiològics i biotecnològics (nivell 3)

QUIA0208. Assajos microbiològics i biotecnològics

Tècnic Superior en laboratori d'anàlisis i de control de qualitat

UC0053_3. Organitzar el pla de mostreig i prendre de mostres.

UC0054_3. Realitzar assajos microbiològics i informar dels resultats.

Tècnic Superior en anatomia patològica i citodiagnòstic

UC0055_3. Realitzar assajos biotecnològics i informar dels resultats.

Tècnic Superior en laboratori clínic i biomèdic

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0052_3. Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.

QUI021_3. Assajos físics i fisicoquímics (nivell 3)

QUIA0108. Assajos físics i fisicoquímics

Tècnic Superior en laboratori d'anàlisis i de control de qualitat

UC0053_3. Organitzar el pla de mostreig i prendre de mostres.

UC2317_3. Realitzar assajos físics i fisicoquímics.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0052_3. Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.

QUI117_3. Anàlisi química (nivell 3)

QUIL0108. Anàlisi química

Tècnic Superior en laboratori d'anàlisis i de control de qualitat

UC0053_3. Organitzar el pla de mostreig i prendre de mostres.

UC0341_3. Realitzar anàlisis per mètodes químics i avaluar i informar dels resultats.

UC0342_3. Aplicar tècniques instrumentals per a l'anàlisi química i avaluar i informar dels resultats.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0052_3. Organitzar i gestionar l'activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.

QUI476_3. Anàlisi biotecnològica (nivell 3)

QUIA0111. Anàlisi biotecnològica

Sense continguts relacionats

UC1537_3. Obtenir i intercanviar dades biotecnològiques usant xarxes telemàtiques i tècniques de bioinformàtica.

UC1538_3. Realitzar assajos i anàlisis biotecnològiques en el camp molecular en genòmica, proteòmica i metabolòmica.

UC1539_3. Realitzar anàlisis biotecnològiques en el camp cel·lular en microorganismes, cèl·lules animals, vegetals i humanes.

UC1540_3. Dur a terme anàlisis immunològiques i altres biotecnològiques en el camp multicel·lular animal i vegetal.

UC1541_3. Supervisar l'adequat compliment de les normes de seguretat i ambientals en biotecnologia.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2518_2. Dur a terme operacions de preparació i trasllat d'estris, equips, productes, precursors de productes biocides i articles tractats emprats en els serveis de control d'organismes nocius.

SEA492_2. Manteniment higienicosanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de legionel·la i altres organismes nocius i la seva disseminació per aerosolització (nivell 2)

SEAG0212. Manteniment higienicosanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de legionel·la i altres organismes nocius i la seva disseminació per aerosolització

Sense continguts relacionats

UC2519_2. Realitzar les funcions de nivell bàsic per a la prevenció de riscs laborals.

UC2591_2. Realitzar les operacions de condicionament, conservació i neteja de les instal·lacions susceptibles de proliferació i dispersió de legionel·la i altres possibles organismes nocius.

UC2592_2. Executar les operacions de desinfecció en les instal·lacions susceptibles de proliferació i dispersió de legionel·la i altres possibles organismes nocius.

UC2593_2. Executar les operacions de manteniment higienicosanitari, revisió i control de les instal·lacions susceptibles de proliferació i dispersió de legionel·la i altres possibles organismes nocius.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2515_2. Aplicar mitjans, articles tractats, precursors i productes químics, desinfectants o algicides en espais/equips no destinats a l'aplicació directa a persones o animals ni en contacte directe amb aliments o pinsos.

SEA755_2. Control d'organismes nocius mitjançant processos de desinfecció i tractaments algicides, excepte tractament d'aigües (nivell 2)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2516_2. Aplicar mitjans, articles tractats, precursors i productes químics i desinfectants en la higiene veterinària o en l'aplicació directa sobre pell intacta de l'animal.

UC2517_2. Aplicar mitjans, articles tractats, precursors, productes químics i desinfectants en materials en contacte amb aliments o pinsos.

UC2518_2. Dur a terme operacions de preparació i trasllat d'estris, equips, productes, precursors de productes biocides i articles tractats emprats en els serveis de control d'organismes nocius.

UC2519_2. Realitzar les funcions de nivell bàsic per a la prevenció de riscs laborals.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2518_2. Dur a terme operacions de preparació i trasllat d'estris, equips, productes, precursors de productes biocides i articles tractats emprats en els serveis de control d'organismes nocius.

SEA756_2. Control d'organismes, inclosos insectes, que degraden o alteren la fusta i els seus derivats (nivell 2)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2519_2. Realitzar les funcions de nivell bàsic per a la prevenció de riscs laborals.

UC2520_2. Aplicar mitjans, articles tractats, precursors, productes químics i productes biocides protectors de la fusta i els seus derivats.

UC2521_2. Aplicar el tractament tèrmic o altres procediments físics sobre la fusta i els seus derivats.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2518_2. Dur a terme operacions de preparació i trasllat d'estris, equips, productes, precursors de productes biocides i articles tractats emprats en els serveis de control d'organismes nocius.

SEA757_2. Manteniment de piscines i altres instal·lacions aquàtiques (nivell 2)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2519_2. Realitzar les funcions de nivell bàsic per a la prevenció de riscs laborals.

UC2522_2. Realitzar els processos de neteja, manteniment d'equips i tractament de l'aigua de vasos de piscines i altres instal·lacions aquàtiques.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1613_3. Operar amb equips de mesura i mostreig de contaminants atmosfèrics i fer-ne el manteniment de primer nivell.

SEA493_3. Control de la contaminació atmosfèrica (nivell 3)

SEAG0111. Control de la contaminació atmosfèrica

Tècnic Superior en química i salut ambiental

UC1614_3. Recopilar i mantenir actualitzada la normativa i la documentació generada internament associades a contaminació atmosfèrica.

UC1615_3. Executar les operacions de presa de mostres i mesura de contaminació atmosfèrica.

UC1616_3. Operar en les diferents instal·lacions de depuració i control d'emissions a l'atmosfera i fer-ne el manteniment de primer nivell.

 

 

​​​​​​​

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1617_3. Realitzar el manteniment de primer nivell dels equips de mesura de sorolls, vibracions i aïllament acústic i participar en la planificació dels assajos.

SEA494_3. Control de sorolls, vibracions i aïllament acústic (nivell 3)

SEAG0112. Control de sorolls, vibracions i aïllament acústic

Sense continguts relacionats

UC1618_3. Executar les operacions prèvies i de presa de dades de sorolls i vibracions i col·laborar en l'elaboració d'informes i mapes de soroll.

UC1619_3. Realitzar les operacions prèvies i de presa de dades per a la determinació de l'aïllament acústic i col·laborar en la realització d'estudis predictius d'aïllament.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2023_3. Mantenir els fons de la col·lecció de la biblioteca.

SSC611_3. Prestació de serveis bibliotecaris (nivell 3)

SSCB0111. Prestació de serveis bibliotecaris

Sense continguts relacionats

UC2024_3. Efectuar el servei d'accés al document.

UC2025_3. Desenvolupar activitats d'extensió cultural i bibliotecària.

UC2594_3. Informar els usuaris de la biblioteca.

UC2595_3. Formar l'usuari de la biblioteca.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1867_2. Intervenir en processos grupals en el marc del temps lliure educatiu i altres àmbits de l'educació no formal.

SSC758_3. Promoció i desenvolupament integral de la infància i joventut en situació de vulnerabilitat social (nivell 3)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2523_3. Atendre les necessitats de protecció, educació i desenvolupament de la infància i la joventut.

UC2524_3. Desenvolupar tasques d'orientació en l'adquisició d'habilitats personals i socials en la infància i joventut.

UC2525_3. Fomentar l'emancipació i la vida independent en la població juvenil en situació de vulnerabilitat social o en risc de exclusió social.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1315_1. Efectuar operacions auxiliars de manteniment i serveis a l'aeronau.

TMV407_1. Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic (nivell 1)

TMVO0109. Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic

Sense continguts relacionats

UC1316_1. Executar operacions auxiliars de manteniment i serveis en tallers d'aeronaus.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2209_1. Realitzar operacions auxiliars d'assistència a passatgers en aeroports.

TMV657_1. Operacions auxiliars d'assistència a passatgers, equipatges, mercaderies i aeronaus en aeroports (nivell 1)

TMVO0112. Operacions auxiliars d'assistència a passatgers, equipatges, mercaderies i aeronaus en aeroports

Sense continguts relacionats

UC2210_1. Realitzar operacions auxiliars d'assistència a equipatges en aeroports.

UC2211_1. Realitzar operacions auxiliars d'assistència a mercaderies en la terminal de càrrega aèria.

UC2212_1. Efectuar operacions auxiliars d'assistència a l'aeronau.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0849_2. Mantenir els sistemes de direcció i suspensió de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil.

TMV265_2. Manteniment de sistemes de rodatge i transmissió de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, els seus equips i eines (nivell 2)

TMVG0210. Manteniment de sistemes de rodatge i transmissió de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, els seus equips i eines

Tècnic en electromecànica de maquinària

UC0850_2. Mantenir els sistemes de transmissió i frens de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil.

UC0851_2. Muntar i mantenir els sistemes d'accionament d'equips i eines de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil.

UC0852_2. Muntar i mantenir equips i eines de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2213_2. Atendre passatgers i altres usuaris de l'aeroport.

TMV658_2. Assistència a passatgers, tripulacions, aeronaus i mercaderies en aeroports (nivell 2)

TMVO0212. Assistència a passatgers, tripulacions, aeronaus i mercaderies en aeroports

Sense continguts relacionats

UC2214_2. Efectuar operacions de gestió documental de mercaderies a la terminal de càrrega aèria.

UC2215_2. Assistir l'aeronau en rampa.

UC2216_2. Despatxar i vigilar vols.

UC9998_2. Comunicar-se, en l'àmbit professional, en llengua anglesa amb un nivell d'usuari bàsic (A2) segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.