Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Núm. 534381
Aprovació definitiva preus Es Revolt

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada transcorregut el termini de trenta dies, sense haver-se presentat cap tipus d'al·legació, a l'acord d'aprovació inicial de la modificació del preu públic per la utilització de les instal·lacions esportives Es Revolt, d'acord amb l'establert a l'article 17 del Text refús de la Llei 30/1988, reguladora de les Hisendes Locals, l'acord d'aprovació provisional queda elevat a definitiu, transcrivint-se a continuació el preu aprovat.

PROPOSTA MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ES REVOLT

PISCINA

Carnet d'abonament trimestral a les piscines públiques:

Persones

Quota

Menors de 5 anys

Gratuït

De 5 a 13 anys

30,00€

De 14 a 64 anys

45,00€

Majors de 65 anys

30,00€

Familiars (nucli familiar: 2 adults + 1 infant o més)

93,00€

Familiars no empadronats (nucli familiar: 2 adults + 1 infant o més)

124,00€

No empadronats menors de 14 anys

62,00€

No empadronats majors de 14 anys

85,00 €

Persones amb discapacitat menors de 14 anys

Gratuït

Persones amb discapacitat majors de 14 anys

Reducció d'un 50€ de la quota

 

Classes de natació (3 dies)

45,00€

Classes d'aquagym

35,00€

Tiquets per a la utilització de les piscines públiques d'1 dia:

Persones

Quota

Menors de 5 anys

Gratuït

De 5 a 13 anys

1,50€

De 14 a 64 anys

2,50€

Majors de 65 anys

1,50€

No empadronats menors de 14 anys

3,00€

No empadronats majors de 14 anys

5,50€

Persones amb discapacitat menors de 14 anys

Gratuït

Persones amb discapacitat majors de 14 anys

1,50€

Grups de més de 10 persones empadronades (per persona)

1,50€

 

LLOGUER CAMP DE PÀDEL

 

Quota

1'5 hores

20,00€

LLOGUER CAMP DE FUTBOL

 

Quota

1 hora

40,00€

LLOGUER PAVELLÓ

 

Quota

1 hora

30,00€

LLOGUER PISTES DE TENIS

 

Quota

1 hora

6,00€

1 hora de llum artificial

1,00€

 

Montuïri, 16 d'agost de 2022

El batle Joan Verger Rosiñol