Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 534374
Delegació de la gestió dels processos selectius relatius al Cos de Policia Local de l’Ajuntament d’Alcúdia, pendents de convocar en aplicació de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’exercici 2021, en favor de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears, a través de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 15 de setembre de 2022 s'ha dictat Resolució de Batlia NÚM. 2022/1524 per la qual es delega la gestió del procés selectiu de la categoria dels cossos de la policia local en favor de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears, a través de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), el literal de la qual es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Alcúdia, en data de la signatura electrònica (20 de setembre de 2022)

El batle

Domingo Bonnín Daniel

 

Resolució de Batlia

La Resolució de la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 d'agost de 2022 (BOIB, núm.106, de 11 d'agost de 2022) atorga la possibilitat perquè els ajuntaments deleguin en l'EBAP les competències per dur a terme el procés unificat de selecció per cobrir les vacants de la categoria de policia dels cossos de la policia local, en aplicació de l'article 30.3 de la Llei  4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Atès que a l'Annex II de l'esmentada Resolució de la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 d'agost de 2022 (BOIB, núm.106, de 11 d'agost de 2022) les competències que els Ajuntaments han de delegar a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant l'Escola Balear d'Administració Pública són les següents:

“a) Aprovar les bases i la gestió del procés selectiu.

La delegació inclou les competències per adoptar les resolucions necessàries per dur a terme la convocatòria i aprovar-ne les bases i el procés selectiu, sense que suposi l'alteració de la titularitat de la competència atribuïda a cada ajuntament.

b) Dur a terme tots els actes materials i jurídics que integren el procediment d'oposició segons les bases de la convocatòria i les normes sobre policies locals i funció pública aplicables.

Aquests actes són, com a mínim, els següents:

- Recepcionar i gestionar les sol·licituds de participació i la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits en la convocatòria, així com el cobrament de les taxes que es preveuen en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Elaborar les resolucions de les llistes, tant les provisionals com les definitives, de les persones admeses i excloses en els procediments.

- Gestionar l'operatiu necessari per al desenvolupament material dels exercicis.

- Notificar i publicar els actes administratius i les resolucions relacionats amb el procés selectiu.

- Determinar la composició del tribunal qualificador, nomenar-ne els membres i resoldre les possibles recusacions.

- Proposar l'adjudicació de destinacions dels aspirants que superin l'oposició perquè l'ajuntament corresponent els nomeni personal funcionari en pràctiques.

La resta d'actuacions que siguin necessàries per al funcionament normal del procés selectiu, incloses les resolucions de reclamacions i els recursos potestatius de reposició que, si s'escau, es presentin i que derivin de la fase d'oposició del procés selectiu, amb la col·laboració jurídica de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.

La delegació no inclou les reclamacions i els recursos potestatius de reposició que es presentin amb relació a la fase de pràctiques que s'haurà de desenvolupar a cada ajuntament.”

En data 29 de desembre de 2021 l'Ajuntament d'Alcúdia va aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública ordinària corresponent a l'any 2021 en la qual s'oferien un total de 5 places vacants corresponents a l'escala d'administració especial, subescala serveis especials, del grup C, subgrup C1 de la categoria policia local.

En data 13 de setembre de 2022 el regidor de Personal de l'Ajuntament va proposar la delegació de competència a l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), per dur a terme els procediments selectius de places de Policia de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2022.

En data 15 de setembre de 2022 s'emet provisió de Batlia en què es disposa l'emissió d'un informe per part dels departaments de Secretaria, Intervenció i Personal.

En data 15 de setembre de 2022 s'ha emès informe dels departaments de Secretaria, Intervenció i Personal sobre la proposta de delegació en els termes proposats.

Vist que l'Ajuntament d'Alcúdia té interès en participar en el procés unificat de selecció per cobrir les places vacants dels cossos de policia local i procedir a delegar les competències necessàries per dur-ho a terme a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de l'Escola Balear d'Administració Pública

Per la qual cosa, d'acord amb les competències que m'atorga la legislació de règim local i atès que es intenció d'aquest Ajuntament participar en el procés unificat de selecció per cobrir les places vacants dels cossos de policia local,

RESOLC

PRIMER.- Delegar la gestió dels processos selectius relatius al Cos de  Policia Local de l'Ajuntament d'Alcúdia, pendents de convocar en aplicació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'exercici 2021, en favor de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears, a través de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).

SEGÓN.- Establir que les competències objecte de delegació a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de la gestió dels processos selectius del Cos de la Policia Local són les previstes en el punt 2 de l'Annex de Resolució de la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 d'agost de 2022. (BOIB, núm.106, de 11 d'agost de 2022).

TERCER.- Acordar que  la delegació esmentada a la part dispositiva primera d'aquest Acord es realitzi en els termes i condicions que hi figuren a l'Annex de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 10 d'agost de 2022. Concretament, es delega a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant l'Escola Balear d'Administració Pública les següents competències:

a) Aprovar les bases i la gestió del procés selectiu, que serà únic per a cada illa. La delegació inclou les competències per adoptar les resolucions necessàries per dur a terme la convocatòria i aprovar-ne les bases i el procés selectiu, sense que suposi l'alteració de la titularitat de la competència atribuïda a cada ajuntament.

b) Dur a terme tots els actes materials i jurídics que integren el procediment d'oposició segons les bases de la convocatòria i les normes sobre policies locals i funció pública aplicables. Aquests actes són, com a mínim, els següents:

- Recepcionar i gestionar les sol·licituds de participació i la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits en la convocatòria, així com el cobrament de les taxes que es preveuen en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Elaborar les resolucions de les llistes, tant les provisionals com les definitives, de les persones admeses i excloses en els procediments.

- Gestionar l'operatiu necessari per al desenvolupament material dels exercicis.

- Notificar i publicar els actes administratius i les resolucions relacionats amb el procés selectiu.

- Determinar la composició del tribunal qualificador, nomenar-ne els membres i resoldre les possibles recusacions.

- Proposar l'adjudicació de destinacions dels aspirants que superin l'oposició perquè l'ajuntament els nomeni personal funcionari en pràctiques.

- La resta d'actuacions que siguin necessàries per al funcionament normal del procés selectiu, incloses les resolucions de reclamacions i els recursos potestatius de reposició que, si s'escau, es presentin i que derivin de la fase d'oposició del procés selectiu, amb la col·laboració jurídica de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.

QUART.- Notificar la present resolució a l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).

CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Alcúdia, en la data de la signatura electrònica:(20 de setembre 2022)

                                                                                                          N'he pres raó

                 El batle                                                                               La secretària accidental

Domingo Bonnín Daniel                                                               Maria Suau Juan