Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 529079
Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 6/2022, d 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha adoptat l'Acord següent:

1. Iniciar negociacions per resoldre les discrepàncies suscitades en relació amb les disposicions addicionals dotzena i tretzena i les disposicions finals primera, sisena i setzena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

2. Designar un grup de treball per proposar a la Comissió Bilateral de Cooperació la solució que sigui porcedent.

3.Comunicar aquest Acord al Tribunal Constitucional als efectes que preveu l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir aquest Acord en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

2 d'agost de 2022

La ministra de Política Territorial

Isabel Rodriguez García

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez