Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 533245
Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s'aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars com a titulars de centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix, en l'article 7.2, que:

L'objectiu de la regulació del primer cicle d'educació infantil és universalitzar aquest cicle, fer-lo gratuït progressivament i garantir una educació equitativa i de qualitat.

Mitjançant el Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de setembre, s'estableix, en l'article 1, que la xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està formada pels centres educatius de primer cicle d'educació infantil dels quals és titular aquesta Comunitat Autònoma, així com pels centres la titularitat dels quals correspon als consells insulars, als municipis i a les institucions o organismes que formen part del sector públic de les entitats esmentades que, de manera voluntària, s'integrin en la xarxa mitjançant la subscripció del conveni corresponent.

A més, en l'article 3 del Text consolidat aprovat pel Decret 30/2020, modificat pel Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022, es determina que les entitats públiques interessades a formar part de la xarxa d'escoles infantils públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears han de subscriure convenis amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional, l'objecte dels quals és, entre d'altres, la gratuïtat dels nivells del primer cicle d'educació infantil per a les famílies.

L'eix estratègic 2 del Pla d'Acció Estatal per a la Implementació de la Garantia Infantil Europea (2022-2030), que tracta sobre la universalització dels drets socials mitjançant l'accés a serveis essencials de qualitat, accessibles i inclusius i el seu gaudi dins l'àmbit d'educació infantil, cura i atenció primerenca de la primera infància (0 a 6 anys), estableix, entre d'altres, l'objectiu de garantir l'accés universal al primer cicle d'educació infantil.

L'article 37 de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, determina que, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, les persones menors d'edat tenen dret, des del seu naixement, a l'educació i a rebre una formació integral que garanteixi el ple desenvolupament de les seves capacitats, de la identitat personal des que neixen, des del si de la família, amb la col·laboració de les administracions públiques de les Illes Balears.

Així mateix, l'article 5 del Decret 30/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum i l'avaluació de l'educació infantil a les Illes Balears, especifica que, en el marc del pla que ha d'establir el Govern de l'Estat en col·laboració amb les administracions educatives que es preveu en la disposició addicional tercera de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, es tendeix a la implantació del primer cicle mitjançant una oferta pública suficient i la progressiva extensió de la seva gratuïtat, garantint-ne el caràcter educatiu i prioritzant l'accés dels infants en situació de risc de pobresa i exclusió social, i es té en compte la situació de baixa taxa d'escolarització.

En aquest sentit, el Decret llei 8/2022, aprova, en l'article 2, el mòdul per al sosteniment de les aules de tercer d'educació infantil de centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears i estableix com se n'ha de dur a terme el finançament.

D'altra banda, l'article 6 del mateix Decret llei disposa que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de publicar el model de conveni específic que ha d'establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil un mínim de quatre hores als centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears.

Per tot això, atesos els informes favorables del Departament del Servei Jurídic de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i a l'empara del que estableix l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1.Aprovar el model de conveni de col·laboració, que s'adjunta com a annex a aquesta Resolució, entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil.

2.Establir un termini màxim de 5 dies per sol·licitar a la Conselleria d'Educació i Formació Professional la subscripció d'aquest conveni, des de la data de publicació d'aquesta resolució, o la data posterior que s'estableixi a la pàgina web de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, mitjançant Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

3.Disposar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 20 de setembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX Model de Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil

Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de ___________________ per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil

Parts

Martí X. March i Cerdà, conseller d'Educació i Formació Professional, nomenat pel Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears, en l'exercici de les facultats que li atribueixen l'article 11.c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article únic del Decret 25/2003, de 24 de novembre, del president de les Illes Balears pel qual es delega en els titulars de les conselleries la signatura de convenis de col·laboració i acords de cooperació.

[nom del representant] ______________, president del Consell Insular de _______________ (1), càrrec en el qual va ser nomenat en la sessió plenària de dia ______________ i en nom i representació d'aquest, d'acord amb el que estableixen els articles 20.1 i 21.1 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars.

Dades del centre [o dels centres si és titular de més d'un centre]

Titular

 

NIF del titular

 

Denominació

del centre

 

Codi

 

Adreça postal

 

Codi postal

 

Localitat

Municipi

 

BOIB d'autorització

 

Configuració autoritzada de 1r cicle d'EI

 

Antecedents

1.Aquest Conveni se subscriu en aplicació del que disposen l'article 7 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, i els articles 1, 2, 4, 6, 7 i la disposició final primera del Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022.

2.El Consell Insular de _______________ (1) va subscriure el Conveni de col·laboració per millorar l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància i d'aquesta manera es va incorporar a la xarxa d'escoles infantils públiques de les Illes Balears (d'ara endavant, xarxa pública), amb data _________________

3.El representant del Consell Insular de __________________________(1), titular del centre o centres, declara que aquest compleix els requisits prevists en les disposicions esmentades en el punt 1 dels antecedents i els que estableix el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil, aprovat pel Decret 23/2020, de 31 de juliol, i també que cap persona contractada pel centre està inscrita en el Registre central de delinqüents sexuals.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb el que preveu l'article 78 de la Llei 3/2003, i d'acord amb les següents

Clàusules

 

Primera

Objecte del Conveni

1.Aquest Conveni té per objecte establir la gratuïtat i finançar la prestació del servei educatiu dels alumnes matriculats de tercer d'educació infantil en els termes en què s'indica en l'article 2 del Decret llei 8/2022.

2.El mòdul de sosteniment de les aules de tercer d'educació infantil és l'aprovat mitjançant el Decret llei 8/2022 amb les condicions que figuren en l'article 2 del Decret llei esmentat i que es concreten en aquest Conveni. L'import d'aquest mòdul es pot actualitzar d'acord amb el que estableix el punt 2 de la disposició final tercera d'aquesta mateixa norma.

Segona

Compromisos del Consell Insular de _________ (1), titular del centre/centres

1.En el marc dels objectius fixats en la clàusula primera, amb la subscripció d'aquest Conveni l'Administració titular del centre o centres esmentats en els antecedents adquireix els compromisos següents:

a) Fer públic l'horari del tercer curs d'educació infantil del centre, o centres, i la distribució per trams horaris, així com els horaris d'entrada i sortida, d'acord amb el que disposen l'article 16 del Decret 30/2022, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el currículum i l'avaluació de l'educació infantil a les Illes Balears i l'article 16 del Text consolidat aprovat pel Decret 23/2020.

 

b) Dins l'horari del tercer curs d'educació infantil, donar el servei d'escolarització bàsica d'un mínim de quatre hores, sense incloure les menjades, amb caràcter gratuït. S'ha de fer constar així en totes les publicacions i informacions a les famílies. Aquest horari d'escolarització bàsica ha de tenir lloc entre les 8 h i les 14 h dels dies laborables, del mes de setembre al mes de juny. En cas que per causes justificades el titular del centre vulgui establir l'escolarització bàsica en un horari diferent, haurà de comptar amb l'informe favorable de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. 

 

c) Desglossar les quotes a pagar per les famílies corresponents als trams horaris a què fa referència la lletra a), de manera que expliciti la gratuïtat del tram d'escolarització finançat.

 

d) Assumir la resta de despeses pel tram horari de servei educatiu bàsic d'un mínim de quatre hores d'acord amb el que preveu la lletra d) de l'apartat 1 de l'article 2 del Decret llei 8/2022.

 

e) Exposar i fer pública la informació relativa als trams horaris i a les quotes que han de pagar les famílies en un lloc visible del centre. S'ha d'introduir aquesta informació en el programari de gestió de la Conselleria d'Educació i Formació Professional en un termini no superior a quinze dies des de l'aprovació de l'ordenança o reglament de preus. A partir del curs 2023-2024, aquesta informació s'haurà d'introduir abans que acabi el període de matriculació ordinari. 

 

f) Dur a terme el procés d'escolarització d'acord amb la normativa que estableixi el règim d'admissió d'alumnes a les escoles infantils públiques de les Illes Balears mitjançant el programari de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

 

g) Impartir els ensenyaments objecte d'aquest Conveni d'acord amb els currículums vigents i amb els reglaments de la Conselleria d'Educació i Formació Professional aplicables a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

h) Complir, el personal docent, les condicions acadèmiques de titulació i estar capacitat per a la docència d'acord amb la normativa reguladora de les llengües de l'ensenyament a les Illes Balears.

 

i) Durant la vigència d'aquest Conveni, fer les gestions adients per comprovar que tot el personal del centre disposa del certificat que acredita que no s'està inscrit en el Registre central de delinqüents sexuals, en compliment del que disposa l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant la violència.

 

j) Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La Conselleria d'Educació i Formació Professional obté d'ofici els certificats que acrediten que el titular del centre es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la hisenda autonòmica. En el cas que l'entitat titular del centre o centres denegui aquesta autorització, ha d'aportar un certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, un certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i un certificat de la hisenda autonòmica abans del dia 30 de setembre de cada any dels cursos escolars en què aquest Conveni sigui vigent.

 

k) Sotmetre's al control financer que les disposicions vigents atribueixen a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

l) Durant la primera quinzena del mes de juliol de cada curs escolar en què el titular del centre hagi rebut les quanties assignades a l'efecte del compliment d'aquest conveni de gratuïtat, presentar davant la Conselleria d'Educació i Formació Professional una memòria justificativa en la qual constin, com a mínim, les dades d'obertura i tancament de cada una de les aules per a les quals s'han rebut els pagaments, la data i els canvis de configuració efectuats durant el curs que afectin aules on hi hagi alumnat de tercer d'educació infantil i nombre d'alumnes matriculats en cada grup, a més de la relació del personal assignat a aquestes aules durant el curs i el seu càrrec i titulació i la justificació dels fons rebuts, així com qualsevol altra informació complementària relativa al compliment dels compromisos i obligacions que s'estableixi que s'ha d'aportar mitjançant instruccions aprovades per la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

2.En relació amb les aules finançades a través d'aquest Conveni s'ha de tenir present el següent:

a) Les unitats de tercer d'educació infantil han d'estar autoritzades i en funcionament durant deu mesos.

 

b) En el cas d'aules que obren menys de deu mesos, però més de cinc, la quantia del mòdul s'ha de calcular proporcionalment al temps d'obertura. Els centres podran sol·licitar la posada en funcionament d'aules autoritzades per al curs corrent abans de l'1 de febrer de cada any, segons les necessitats d'escolarització del municipi.

 

c) D'acord amb la Instrucció 1/2022, de 25 d'abril de 2022, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per a la sol·licitud de canvis de configuració i augments extraordinaris de ràtio als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears (d'ara endavant, Instrucció 1/2022), en el cas d'alumnes en aules de diferents nivells educatius o aules mixtes de centres singulars, s'ha de calcular el mòdul proporcionalment al nombre d'alumnes de tercer d'educació infantil matriculats al centre i que estiguin registrats en el programa de gestió de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (GESTIB). Els titulars dels centres podran sol·licitar els canvis de configuració per al curs corrent abans de l'1 de febrer de cada any. A aquests efectes els alumnes hauran d'estar matriculats abans del dia 1 de març.

 

d) En el cas de centres de més de tres unitats que canviïn la seva configuració a l'empara de la Instrucció 1/2022, no hi podrà haver més de dues unitats per a un tram d'edat si primer no s'ofereixen dues unitats per a tots els trams de primer cicle d'educació infantil. Els centres de dues i tres unitats han d'oferir, en el procés d'admissió ordinari, places dels tres nivells educatius del primer cicle d'educació infantil.

 

e) L'Administració titular ha de sol·licitar el reajustament administratiu i comptable que correspongui.

 

f) El finançament de les aules en relació amb el nombre d'infants de tercer d'educació infantil matriculats al centre és el consignat en el quadre següent(sempre que no existeixi la possibilitat de fer agrupaments de dos nivells educatius o mixts):

 

Nombre d'aules autoritzades i en funcionament

Nombre d'infants de tercer d'educació infantil matriculats

Finançament

1

D'1 a 20

45.000 €

2*

De 19 o 20

45.000 € + (nombre d'infants matriculats - 18) x 2.500 €

2

De 21 a 39

45.000 € x 2

3*

De 37 a 40

45.000 € x 2 + (nombre d'infants matriculats - 36) x 2.500 €

3

De 41 a 58

45.000 € x 3

4*

De 55 a 60

45.000 € x 3 + (nombre d'infants matriculats - 54) x 2.500 €

4

De 61 a 77

45.000 € x 4

5*

De 73 a 80

45.000 € x 4 + (nombre d'infants matriculats – 72) x 2.500 €

5

Més de 80

45.000 € x 5

3.Abans de l'inici del procés d'escolarització per als centres de primer cicle d'educació infantil de les xarxes pública i complementària i d'acord amb els informes de necessitats previstes d'escolarització i dins el termini establert a tal efecte (abans de l'1 de març), el titular del centre o centres informarà de la previsió del nombre d'aules en funcionament per al curs següent. En cas que variï el nombre d'unitats en funcionament respecte del curs anterior, el titular del centre sol·licitarà el reajustament administratiu i comptable que correspongui. 4.Excepcionalment, d'acord amb l'article 4 del Decret llei 8/2022, en aquells casos en què els ajuntaments i consells insulars o els seus ens dependents no hagin suspès el cobrament de les quotes corresponents a la gratuïtat de les quatre hores des de l'1 de setembre de 2022, una vegada que s'hagi signat aquest Conveni han de retornar la quantia de les quotes corresponents al tram horari gratuït a les famílies que les hagin abonat, amb efectes d'1 de setembre de 2022.

Tercera

Compromisos de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

1.Amb la subscripció d'aquest Conveni, la Conselleria d'Educació i Formació Professional s'obliga a assignar fons públics al titular del centre o centres de la xarxa pública per al sosteniment de les unitats de tercer d'educació infantil en funcionament, a partir del curs _______________________ , d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 del Decret llei 8/2022.

 

​​​​​​​2.En el cas d'entitats beneficiàries dels ajuts de creació de places de primer cicle d'educació infantil convocats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional, que han adquirit l'obligació de pertànyer a la xarxa pública a partir de l'autorització, la Conselleria d'Educació i Formació Professional s'obliga a assignar fons públics a aquests centres mitjançant la signatura d'aquest Conveni per al sosteniment de les unitats de tercer d'educació infantil en funcionament.

3.La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de fer efectiva aquesta aportació de la manera següent:

a) El mòdul de sosteniment de les aules de tercer d'educació infantil és l'aprovat mitjançant el Decret llei 8/2022, sens perjudici de les actualitzacions a què es refereix l'apartat 2 de la Disposició final tercera d'aquest Decret llei, i d'acord amb les condicions que figuren en l'article 2 d'aquesta mateixa norma.

 

b) Aquest mòdul s'assigna per unitat de tercer d'educació infantil completa, autoritzada i en funcionament durant deu mesos, i es divideix en tres pagaments per avançat, que corresponen a dos períodes de quatre mesos i un darrer període de dos. En el darrer pagament es faran efectius els ajustos. En signar-se aquest Conveni es tramitaran els pagaments que permetin la gratuïtat a partir del dia 1 de setembre de 2022 segons el que estableixen els articles 1, 2 i 4 del Decret llei 8/2022. D'acord amb l'article 6.6 del Decret llei 8/2022, la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'establir anualment un termini perquè els centres s'incorporin el curs següent a les xarxes pública i complementària, de manera que es puguin determinar amb precisió les necessitats pressupostàries per satisfer els compromisos adquirits.

 

c) En el cas d'aules que obrin menys de deu mesos, però més de cinc, la quantia del mòdul s'ha de calcular proporcionalment al temps d'obertura. En el darrer pagament, si s'escau, s'aplicaran els reajustaments que correspongui no aplicats anteriorment.

 

d) En el cas d'alumnes en aules de diferents nivells educatius o aules mixtes de centres singulars, el mòdul s'ha de calcular proporcionalment al nombre d'alumnes de tercer d'educació infantil matriculats al centre i que estiguin registrats en el GESTIB, segons la Instrucció 1/2022.

 

e) L'import objecte de finançament és el que figura en l'annex d'aquest Conveni, en el qual es detallen les unitats, les quanties i les partides pressupostàries.

 

f) El finançament de les aules de tercer d'educació infantil es farà mitjançant transferència, de la quantia corresponent al període, al titular del centre o a la persona legítimament habilitada, d'acord amb el que s'indica en les lletres b), c) i d) de l'apartat tercer de la clàusula tercera.

 

g) No s'exigeix la constitució de garantia per al pagament de les obligacions derivades d'aquest Conveni.

 

h) En el cas de canvis de configuració a l'empara de la Instrucció 1/2022, el titular del centre podrà sol·licitar el reajustament econòmic de la quantia aplicada per fer efectiva la gratuïtat de l'escolarització segons el que preveuen les lletres f) i g) de l'article 2.1 del Decret llei 8/2022 i l'apartat 2 de la clàusula segona d'aquest Conveni, la qual cosa es farà efectiva una vegada s'hagin duit a terme els tràmits administratius i pressupostaris corresponents.

4.Correspon al conseller d'Educació i Formació Professional resoldre les qüestions de litigi que se suscitin en la interpretació i execució d'aquest Conveni. Contra la resolució del conseller, que té caràcter definitiu en la via administrativa, es poden interposar els recursos administratius prevists en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la Llei 3/2003, sense perjudici de la interposició d'un recurs contenciós administratiu, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quarta

Seguiment del Conveni

El seguiment d'aquest Conveni s'ha de fer mitjançant la mateixa comissió mixta de seguiment del Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de _____________ per millorar l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de la primera infància (conveni de xarxa pública).

Cinquena

Causes d'extinció

1.Aquest Conveni es pot resoldre per qualsevol de les causes següents:

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense que se n'hagi acordat la pròrroga.

b) L'acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.

c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es deriven de l'objecte del Conveni.

d) L'incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions i els compromisos assumits. En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els compromisos que es consideren incomplerts. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l'incompliment, la part requeridora notificarà a l'altra part la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el Conveni.

e) Una decisió judicial declaratòria de nul·litat del conveni. En aquest cas, es podran exigir les responsabilitats que es derivin de l'incompliment.

f) Qualsevol altra causa distinta de les anteriors prevista en les lleis.

2.En qualsevol cas, la resolució d'aquest Conveni per incompliment del titular del centre educatiu d'alguna de les obligacions que s'hi estableixen implica deixar de pertànyer a la xarxa pública amb efectes d'1 de setembre del curs següent.

Sisena

Vigència

1.Aquest Conveni té una vigència de quatre anys a partir de la data de signatura, prorrogable per quatre anys més, i té efectes econòmics des de l'1 de setembre de 2022 o la data que correspongui per a aquells centres que s'incorporin a la xarxa durant aquest curs (supòsit de l'apartat 2, clàusula tercera d'aquest conveni); o la data que correspongui per a incorporacions posteriors d'acord amb el que estableix l'apartat sisè de l'article 6 del Decret llei 8/2022.

2.En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat anterior, els signants del Conveni en poden acordar la pròrroga per un període màxim de quatre anys addicionals o l'extinció.

3.En cas que el Conveni es resolgui abans del termini previst en l'apartat 1 d'aquesta clàusula per qualsevol de les causes previstes en la clàusula anterior, exceptuant en aquest cas la del transcurs del termini, la resolució del Conveni produirà efectes a partir de l'1 de setembre del curs següent, i fins a aquesta data les parts hauran de complir els objectius i els compromisos derivats de la signatura d'aquest Conveni i del que estableixen el Decret llei 8/2022 i el Text consolidat aprovat pel Decret 30/2020.

4.Aquest Conveni podrà ser objecte de modificació per acord de les parts per a la incorporació de nous centres de l'Administració signant o la modificació dels centres o les unitats que hi figuren.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

Palma, __ d____________ de 202_

Pel Govern de les Illes Balears

 

Per [nom de l'Administració]