Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 532481
Decret de Presidència núm. 2022000753, de suplència del president

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que en data 20 de setembre de 2022, el vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l'Intrusisme del Consell Insular d'Eivissa va dictar el següent decret:

“En el BOIB núm. 96, d'11 de juliol de 2019, es va publicar el Decret de Presidència núm. 2019000472, de data 10 de juliol de 2019, de nomenament de les persones membres del Consell Executiu i de les vicepresidències del Consell Insular d'Eivissa.

Atesa l'absència del president els dies 20 i 21 de setembre de 2022, de conformitat amb el que preveuen l'article 25.1 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars i l'article 55.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa,

DISPOSA

1. Designar per a la substitució temporal del president al Sr. Mariano Juan Colomar, vicepresident 1r i conseller executiu del Departament de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries, Ordenació Turística i Lluita contra l'Intrusisme, els dies 20 i 21 de setembre de 2022.

2. Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Eivissa, 20 de setembre de 2022

El cap de Servei de Secretaria General

Antonio Riera Buforn