Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Núm. 529267
Resolució del conseller executiu de Presidència relativa a l’adjudicació de la convocatòria de subvencions per al suport a la realització de projectes com instrument per a les relacions socials i el benestar personal de la gent gran, any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 630534

El conseller executiu de Presidència, dia 16 de setembre de 2022, ha dictat la següent resolució

«1. Aprovar i concedir les subvencions a les entitats i per les quantitats que es detallen

NÚM. EXP

NOM ASSOCIACIÓ

CIF

PROJECTE  

SOL·LICITAT

CONCEDIT

A-126

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Q-0718001A

15.852,00

11.452,00

11.452,00

2. Disposar una despesa de:

- 11.452,00 € (partida pressupostària 00.23180.45390) a favor de les entitats que es detallen en l'apartat primer, i per les quanties que hi figuren, i consegüentment que el romanent existent, 8.548,00 €, reverteixi a la partida pressupostària 00.23180.45390. Documents comptables A 220220019075, D 920220012527 i A/920220012528

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

4. Notificar aquesta resolució a les entitats beneficiàries mitjançant la publicació en el Tauler d'Edictes de la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. https://cim.sedipualba.es/tablondeanuncios/»

 

Palma, a data de la signatura electrònica (16 de setembre de 2022)

El conseller executiu de Presidència Javier De Juan Martín