Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública de la proposta de l’estructura de costs del contracte de concessió d’obra per a la construcció, conservació i explotació dels centres de salut Pollença i Son Ferriol i el Centre de Salut i Servei d’Urgències d’Atenció Primària (SUAP) Bons Aires, de l’Àrea de Salut de Mallorca

    Número de registre 8005 - Pàgina 38837

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Anunci de formalització del contracte de modificació número 6 del contracte de "Gestión de servicios públicos para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos (fracción resto y orgánica), selectiva; así como limpieza viaria playas"

    Número de registre 7956 - Pàgina 38838

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Proposta d'estructura de costos i fòrmules de revisió de preus del contracte de recollida i transport de residus; subministrament, manteniment de contenidors de sant llorenç des cardassar

    Número de registre 7934 - Pàgines 38839-38846

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 393,49 kWp i 388,3 kWn, sense excedents, sobre la coberta del Palma Aquarium, al carrer Manuela de los Herreros, 21 de Palma (AU-02104/2022)

    Número de registre 7835 - Pàgina 38847

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 14 de setembre de 2022, per la qual es va qualificar, reconèixer i inscriure l’entitat Fundación Ses Dotze Naus en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears

    Número de registre 7975 - Pàgina 38848

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, R1 Exp. 061 de data 8 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 7949 - Pàgines 38849-38850

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució d’inadmissió de la sol·licitud de pagament final als beneficiaris de les ajudes, R3 exp. 002, de data 12 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 7950 - Pàgines 38851-38852

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R3 de data 30 d’agost de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 17 de març de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades a la protecció de varietats autòctones en risc d’erosió genètica, per l’any 2015 ( Pròrroga 2021)

    Número de registre 8021 - Pàgines 38853-38855

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió-subrogació als beneficiaris de les ajudes, exp. 066 de data 30 d’agost de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 17 de març de 2015, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades a la protecció de varietats autòctones en risc d’erosió genètica, per l’any 2015 ( Pròrroga 2021)

    Número de registre 8022 - Pàgines 38856-38859

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears sobre la relació de convenis subscrits

    Número de registre 7984 - Pàgina 38860

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i els seu motor procedent del port de Cabrera

    Número de registre 7958 - Pàgina 38861

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 7961 - Pàgina 38862

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 8012 - Pàgina 38863

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i el seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 8013 - Pàgina 38864

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i els seus motors procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 8014 - Pàgina 38865

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament de dues embarcacions tipus pastera i el seus motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 8015 - Pàgina 38866

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret d'inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 53/2022

    Número de registre 7970 - Pàgina 38867

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Decret d’inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 52/2022

    Número de registre 7972 - Pàgina 38868

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Extracte de l’Acord de Consell Executiu de 7 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la tercera convocatòria d’ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable a projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderats per dones

    Número de registre 7954 - Pàgines 38869-38870

  • CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA

   • Anunci de delegació de competències a la Presidència del Consorci de Residus i Energia de Menorca

    Número de registre 7963 - Pàgina 38871

  • CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA

   • Anunci de delegació de competències a la Presidència del Consorci de Residus i Energia de Menorca

    Número de registre 7965 - Pàgina 38872

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals. Exp. 2022/5124

    Número de registre 8020 - Pàgina 38873

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials. Exp. 2022/5169

    Número de registre 8024 - Pàgina 38874

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 52/2022

    Número de registre 7941 - Pàgina 38875

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 51/2022

    Número de registre 7942 - Pàgina 38876

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 50/2022

    Número de registre 7943 - Pàgina 38877

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupòstaria 48/2022

    Número de registre 7944 - Pàgina 38878

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació inicial de la modificació pressupostària 47/2022

    Número de registre 7945 - Pàgina 38879

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Mobilitat.- Secció de Transports.- Extracte convocatòria subvencions destinada als titulars de llicències d’autotaxi de l’Ajuntament de Palma, per promoure l’adquisició i instal·lació de dispositius electrònics de mans lliures per ràdio, l’any 2022

    Número de registre 7962 - Pàgines 38880-38881

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Exposició pública del projecte de l'obra del camp de futbol 7 de Ca'n Valero

    Número de registre 7996 - Pàgina 38882

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora dels preus públics corresponents a l'Escoleta municipal de Sóller. Suspensió de la tarifa d'escolarització franja 2-3

    Número de registre 7993 - Pàgina 38883

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Exposició pública del estudi de viabilitat econòmica-financera per al contracte de gestió i explotació del bar-cafeteria del local municipal destinat a l'associació de la tercera edat de Son Servera

    Número de registre 7955 - Pàgina 38884

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació inicial Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis i per a la realització d'activitats d'escoleta municipal de 0 a 3 anys

    Número de registre 7976 - Pàgina 38885

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació inicial Ordenança fiscal reguladora de la taxa per optar a proves de selecció de personal de l´ajuntament de Vilafranca de Bonany i l´empresa municipal FITA 2020 S.L.U.

    Número de registre 7978 - Pàgina 38886