Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

Núm. 532469
Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 20 de setembre de 2022 per la qual es publica la relació dels convenis de col·laboració que ha subscrit aquesta entitat en el segon quadrimestre de l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, disposa que els òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació dels convenis de col·laboració que ha subscrit l'Institut Balear de la Dona en el segon quadrimestre de l'any 2022, que és la següent:

  • Conveni instrumental que es formalitza per tal de concretar els compromisos que l'Institut Balear de la Dona i la Universitat de les Illes Balears adquireixen en el marc de la subvenció nominativa atorgada per l'Institut a la Universitat per al manteniment de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere l'any 2022 (26 de maig 2022).
  • Conveni instrumental que es formalitza per tal de concretar els compromisos que l'Institut Balear de la Dona i la Universitat de les Illes Balears adquireixen en el marc de la subvenció nominativa atorgada per l'Institut a la Universitat per al desenvolupament de la XXIII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere, sota el títol «Una aventura feminista» (26 de maig 2022).

 

Palma,  20 de setembre de 2022

La directora de l'Institut Balear de la Dona

Maria Duran i Febrer