Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 530807
Aprovació de l’encomana/encàrrec de gestions materials dels processos d’execució de les ofertes públiques d’ocupació extraordinàries per a l’estabilització de places a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i als seus organismes autònoms (PMH i PMEI), a favor del Consell Insular de Menorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Ciutadella, en sessió ordinària de dia 15 de setembre de 2022, en el punt 7 de l'ordre del dia, va prendre el següent acord:

Primer.- Aprovar l'encomana/encàrrec de gestions materials dels processos d'execució de les ofertes públiques d'ocupació extraordinàries per a l'estabilització de places a l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca i als seus organismes autònoms (PMH i PMEI), a favor del Consell Insular de Menorca, de conformitat amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i d'acord amb la restant normativa d'aplicació, en essència, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 4/2022 de consells insulars.

Segon.- Aprovar el contingut del conveni que s'adjunta com annex a la present proposta d'acord, el qual preveu l'objecte, compromisos i obligacions de les parts del conveni, validesa, durada i vigència del conveni, disposant al respecte el següent:

i) Sol·licitar al CIME que, des del moment de la subscripció del conveni i fins la finalització de la vigència d'aquest, es constitueixi una comissió mixta de seguiment, vigilància i control de l'encomana de gestió i l'execució del conveni i dels compromisos adquirits per les parts signants; comissió aquesta que també treballarà en la concreció de com es duran a terme els processos selectius en tot allò no previst al conveni i a la normativa d'aplicació.

ii) El clausulat del conveni caldrà que sigui interpretat d'acord i conforme amb el que prescriu l'art. 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i l'art. 115 de la Llei 4/2022 de consells insulars, a saber:

1. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.

2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.”;

 

1. En el marco de la legislación de régimen jurídico de las administraciones públicas, los consejos insulares y sus entes instrumentales pueden encargar la realización de actividades de carácter material o técnico de su competencia a otras administraciones públicas. Asimismo, pueden aceptar las encomiendas de gestión que les propongan otros entes públicos de acuerdo con los siguientes apartados.

2. La encomienda de gestión no puede comportar la atribución a los consejos insulares de facultades de resolución, pero estos podrán realizar las actuaciones materiales y de gestión que sean inherentes al objeto de la encomienda, incluida la facultad de dictar actos de trámite que no sean susceptibles de recurso.”

En conseqüència de l'anterior, disposar que es trameti certificat d'aquest acord juntament amb el text del conveni al Consell Insular de Menorca, per a la seva acceptació i signatura.

Tercer.- Facultar l'Alcaldessa per a la signatura del Conveni havent de donar fe pública de la formalització d'aquest la secretària de la corporació.

 

Quart.- Disposar que es publiqui l'acord adoptat i el text íntegre del Conveni al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a públic coneixement.

 

Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica:(16 de setembre de 2022)

L'alcaldessa

Joana Gomila Lluch