Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 532184
Resolució aprobació bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions per alumnes de preescolar, educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxiller i cicles formatius de grau mitjà corresponent el curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET DE BATLIA

Amb data 19 d'octubre, es presenta per part del primer Tinent Batle, Sr. Antoni Serra Sastre les BASES DE PREESCOLAR, EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, BATXILLER I CFGM PEL CURS 2022-2023.

Per tot això, s'adopta la següent

RESOLUCIÓ APROBACIÓ BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ALUMNES DE PREESCOLAR, EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, BATXILLER I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CORRESPONENT EL CURS 2022-2023

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions per alumnes de preescolar, educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxiller i cicles formatius de grau mitjà corresponent el curs 2022-2023 en els termes següents:

SEGON. Autoritzar la despesa de 38.300,00€ a càrrec de l'aplicació pressupostària 3260.48901, 1.000,00€ a acàrrec de l'aplicació pressupostària 3260.47901 i 8.000,00€ a acàrrec de l'aplicació pressupostària 3260.48905 del pressupost de despeses de 2022.

TERCER. Publicar les Bases al BOIB, al tauler d'edictes i a la pàgina web de la Corporació.

 

(Signat electrònicament, 20 de setembre de 2022

El batle

Miquel Porquer Tugores)

 

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ALUMNES DE PREESCOLAR, EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, BATXILLER I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CORRESPONENT EL CURS 2022-2023.

1.OBJECTE DE LES SUBVENCIONS

1.- L'Ajuntament de Muro vol ajudar amb les despeses de material didàctic a les famílies amb fills i filles de preescolar, educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxiller i cicles formatius de grau mitjà.

2.- S'entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per l'Ajuntament de Muro, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits:

a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa de les persones beneficiàries.

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent la persona beneficiària de complir les obligacions materials i formals que s'haguessin establert.

c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social.

2. REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Podran ser persones beneficiàries de la convocatòria els/les pares/mares, tutors/es legals de l'alumnat o l'alumne/a major d'edat matriculat durant el curs escolar 2022-2023 i empadronat al municipi de Muro.

3. FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS

La quantia de la concessió serà de 50€ per alumne/a. Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació, sempre i quan no superi el cost de l'activitat subvencionada.

4. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades, han de presentar la seva sol·licitud (Annex I), que s'haurà de presentar acompanyat de la següent documentació:

a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o targeta de resident del sol·licitant.

b) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o targeta de resident de l'estudiant.

c) Documentació acreditativa d'estar matriculat al curs 2022/2023 (alumnes de batxiller i CFGM).

d) Llibre de família o document acreditatiu de la representació legal de l'alumne/a.

e) Declaració responsable de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a legal de l'alumnat, o l'alumne/a en el cas de que sigui major d'edat) de no trobar-se inhabilitat per a obtenir subvencions de les Administracions públiques, de no ser deutor de la Hisenda pública i d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social (Annex II).

f) Declaració responsable de la persona sol·licitant que no ha rebut cap altre subvenció pel mateix concepte (Annex III).

g) Factures o documents equivalents en el tràfic mercantil o administratiu justificatius de la despesa realitzada.*

h) Justificants pagament de les factures presentades.

i) Fotocòpia compte bancari en què s'ha de realitzar la transferència de l'ajuda.

* Es donarà validesa a les quanties abonades com quota de material escolar dels centres educatius amb acord vigent amb l'Ajuntament de compromís de facilitar la informació necessària perquè la intervenció de l'Ajuntament pugui comprovar que la despesa efectiva realitzada es correspon a la finalitat de la present subvenció en el posterior control financer de la mateixa.

El termini de presentació de sol·licituds és dia 20 de octubre de 2022.

5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS

1. En el cas de que, conclòs el termini de presentació de sol·licituds, aquesta no reuneixi els requisits necessaris per a la seva tramitació, es requerirà a la persona sol·licitant perquè esmeni les deficiències advertides en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, quedant advertit que de no fer-ho així, se'l tindrà per desistit a la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques.

2. El procediment de concessió de la subvenció s'ajustarà al que preceptua al procediment de tramitació de subvencions de la Llei General de Subvencions 38/2003, i al procediment administratiu comú previst a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

6. CRITERIS DE VALORACIÓ I PONDERACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

1. La present convocatòria està finançada amb càrrec als pressupostos municipals en les següents partides: 3260.47901, 3260.48901 i 3260.48905.

2. Les ajudes s'atorgaran de la següent manera:

a) Import per alumne/a matriculat a escoletes de 0 a 3 anys: 50€

b) Import per alumne/a matriculat a Educació Infantil de 0 a 6 anys: 50€

c) Import per alumne/a matriculat a Educació Primària de 6 a 11 anys: 50€

e) Import per alumne/a matriculat a Educació Secundària Obligatòria: 50€

f) Import per alumne/a matriculat a Batxiller: 50€

g) Import per alumne/a matriculat a Cicle Formatiu Grau Mitjà: 50€

3. Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut dels justificants es considerin no aptes per a ser subvencionades.

7. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT I TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

1. L'òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment és la Batlia de l'Ajuntament de Muro.

2. L'òrgan competent per instruir el procediment és el Regidor d'educació i joventut.

3. Les ajudes seran aprovades per la Junta de Govern a qui li correspon la interpretació d'aquestes bases i la potestat de modificar les quanties estipulades al punt 6.

8. FACULTATS DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL PER A GARANTIR L'ADEQUADA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

1. Per a exercir el control, la intervenció municipal tindrà les següents facultats:

a) El lliure accés a la documentació objecte de comprovació.

b) L'obtenció de còpia o la retenció de les factures, documents equivalents o substitutius i de qualssevol altre document relatiu a les operacions a les que es dedueixin indicis de la incorrecta obtenció, gaudi o destí de la subvenció.

2. La negativa al compliment d'aquesta obligació es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes previstos a l'article 37 de la Llei General de Subvencions, sense perjudici de les sancions que poguessin correspondre.

9. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA FINALITAT PER LA QUE SE CONCEDÍ LA SUBVENCIÓ I DE L'APLICACIÓ DELS FONS PERCEBUTS.

1. L' acreditació de la realització de l'objecte de la subvenció es realitzarà amb la presentació dels pertinents justificants de despesa del curs actual 2022-2023.

2. Hauran de presentar-se originals i fotocòpies que seran diligenciades per l'administració municipal, tornant-se els originals a les persones interessades.

3. Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitats atorgades es donaran de baixa del pressupost previ l'acord exprés corresponent per part de l'òrgan competent, llevat dels casos en què es sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l'òrgan corresponent, d'acord amb el procediment establert a les bases generals i a la Llei General de Subvencion 38/2003, de 17 de novembre.

10. COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES

Les subvencions objecte de la present convocatòria seran compatibles amb qualsevol altra concedida per entitats públiques o privades pel mateix objecte, sempre i quan la suma rebuda no superi el cost de l'activitat subvencionada.

11. PUBLICACIÓ

Aquesta resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. També es trobarà a disposició de totes les persones interessades a la web de l'Ajuntament de Muro (www.ajmuro.net) i la BNDS.

12. PAGAMENT

Un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció, l'import concedit es lliurarà en un termini màxim de tres mesos des de l'aprovació del pagament.

 

ANNEX I

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

Dades del/de la representant

Cognoms i nom DNI

En qualitat de

Dades del sol·licitant

Sol·licitant CIF

Adreça Municipi

Telèfon Adreça electrònica

SOL·LICIT

la subvenció d'acord amb la convocatòria de subvencions corresponents a alumnes de preescolar, educació infantil, primària, secundària 2022-2023.

I DECLAR:

1. Que són certes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que l'acompanyen.

2. Que compleixo i accepto tots el requisits exigits a les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions.

                                           , de                                     de  2022 

Signatura

 

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE MURO

 

ANNEX II

DECLARACIÓ JURADA

En/na__________________________________sol·licitant d'aquesta ajuda, declara que no es troba inhabilitat per a obtenir subvencions de les Administracions públiques, no es deutor de la Hisenda pública i està al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

I declara que accepta les bases de la convocatòria, que les dades que aporta s'ajusten a la realitat i que autoritza l'Ajuntament de Muro a fer les comprovacions que consideri oportunes.

Muro,________de____________ de 2022

 

Signatura

 

ANNEX III

DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/na__________________________________sol·licitant d'aquesta ajuda, declara que:

(    ) No ha sol·licitat ni rebut cap altre subvenció pel mateix concepte de llibres, material didàctic, desplaçament.

(    ) Sí ha sol·licitat o rebut altre subvenció pel mateix concepte de llibres, material didàctic, desplaçament. Que es detalla a continuació:

Entitat subvencionadora:

Quantitat de la subvenció:

 

Muro,________de____________ de 2022

 

Signatura