Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Núm. 534686
Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria pública d'ajuts al transport escolar 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Batlle-President de l'Ajuntament de Ses Salines, en data 20 de setembre de 2022 va acordar:

Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió d'ajuts a la mobilitat destinades a col·laborar amb les despeses derivades del transport per a estudiants per al curs 2022-2023 dirigides als alumnes empadronats al Municipi de Ses Salines que assisteixen a IES de Mallorca  per a cursar nivells educatius no obligatoris, (exceptuant estudis universitaris). 

Primer.- Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts a la mobilitat destinades a col·laborar amb les despeses derivades del transport per a estudiants per al curs 2022-2023 dirigides als alumnes empadronats al Municipi de Ses Salines que assisteixen a IES de Mallorca  per a cursar nivells educatius no obligatoris, (exceptuant estudis universitaris) en els termes següents:

1. Objecte de les subvencions 

1.- L'Ajuntament de Ses Salines vol ajudar a les famílies a suportar el cost afegit que implica la inexistència de Institut d'educació secundària (IES) al municipi, per quan els alumnes dels trams d'educació secundària no obligatòria no gaudeixen de transport gratuït entre els nuclis del municipi i els diferents IES de l'illa de Mallorca.

2.- S'entén per subvenció tota disposició dinerària realitzada per l'Ajuntament de Ses Salines, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els següents requisits: 

a) Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions materials i formals que s'haguessin establert.

c) Que el projecte, l'acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública.

3.- Aquestes bases defineixen els procediments de sol·licitud, tramitació, concessió i cobrament dels ajuts pel transport per al curs 2022-2023, mitjançant publicitat i concurrència competitiva. 

2. Requisits que hauran de reunir els beneficiaris 

2.1.- Requisits Generals.-

Estudiants que hagin nascut entre els anys 2002 i 2006 ambdós inclosos que tenen 16 anys mínim i, 20 anys com a màxim en el moment de presentar la sol·licitud. Cas que el peticionari no tingui complerts els 18 anys en el moment de fer la sol·licitud aquesta haurà d'anar signada pel seu representant legal, pare, mare o tutor/a.

Estar empadronat/da i residir efectivament a Ses Salines en l'actualitat, i durant un període mínim d'un any anterior a la presentació de la sol·licitud.

Estar cursant programes de formació inicial (PFI),cicles formatius de grau mig (CFGM), i/o batxillerats.

Tenir uns ingressos econòmics que no superin els 50.000,00 € de renda referida a la unitat familiar.

Estar al corrent de pagament dels imports que es fixin en el certificat o justificant de la matrícula per al curs 2022- 2023.

Els/les beneficiaris/àries de l'ajut resten obligades a facilitar la informació que els pugui ser requerida pels òrgans de control de l'Administració.

Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre per a la mateixa finalitat.

2.2. Requisits de caràcter econòmic.

La baremació dels ajuts es farà tenint en compte la renda de la unitat familiar, que no pot ser superior al llindar que s'especifica en el punt 2.14 d'aquestes bases.

Per a la determinació de la renda es tindran en compte la suma de rendiments  per cada un dels membres computables de la unitat familiar. Es consideren membres computables els familiars que convisquin, segons empadronament, amb l'alumne beneficiari, pare, mare o tutor legal.

Puntuació econòmica

S'estableix un barem de 1 a 3 punts, que es calcularan en funció de la renda anual de la unitat familiar.

Llindar màxim de renda de la unitat familiar

Entre 50.000,00 €

i

40.001,00 €

 Entre 40.000,99 €

i

30.001,00 €  

Renda familiar inferior a 

30,000,99 €

Punts   1 2 3

Altres criteris a valorar amb 1 punt cadascun, que es sumaran als punts obtinguts per la valoració de la renda:

•    Família nombrosa

•    Família amb una persona amb diversitat funcional.

3.Forma i termini de presentació de sol·licituds 

Les persones interessades, han de presentar la seva sol·licitud d'acord amb el model 1, que s'haurà de presentar acompanyat necessàriament de la següent documentació: 

a)    Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o targeta de resident del sol·licitant. 

b)    Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o targeta de resident de l'estudiant.

c) Documentació acreditativa d'estar matriculat i d'haver satisfet les taxes  de grau mitg i/o batxillerats pel curs 2022/2023 en estudis d'educació no obligatòria emesa per l'IES. 

d) Declaració responsable del sol·licitant (pare, mare, tutor/a legal dels alumnes, o l'alumne en el cas de que sigui major d'edat) de no trobar-se inhabilitat per a obtenir subvencions de les Administracions públiques, de no ser deutor de la Hisenda pública i d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social 

e) Dades del compte bancari al qual s'ha de transferir l'import de la subvenció que eventualment es pogués concedir 

f) Certificació acreditativa d'empadronament de l'estudiant, que els serveis municipals uniran d'ofici a la sol·licitud presentada. ( Certificat de convivència).

g) Documentació per determinar la situació econòmica familiar:

• Per a tots els integrants de la unitat familiar, en el supòsit de persones físiques que hagin presentat declaració d'IRPF durant l'exercici 2022 s'haurà d'indicar en l'imprès de sol·licitud i aquesta s'haurà d'aportar.

• En cas de no haver fet la declaració per no tenir-ne obligació, o per que la situació econòmica de la família ha tingut un canvi substancial en els darrers mesos:

-  Certificat negatiu del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, expedit per l'Agència Tributària.

    Condició de família nombrosa, i/o amb membre amb diversitat  funcional

• Còpia del carnet vigent.

 • Justificant del grau de disfuncionalitat.

h) Acreditar davant l'Ajuntament la realització de l'actuació o les actuacions amb les corresponents factures i/o rebuts lliurats/des per tercers als beneficiari de l'ajuda, en les quals s'ha de fer constar exactament a què correspon el concepte de la despesa.

El termini per la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies HÀBILS, comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB. 

Els models 1 a 3 es troben a disposició de tots els interessats en el Registre General de l'Ajuntament de Ses Salines ( Plaça Major, 1 1er Pis) i Registre de les Oficines del Centre Cívic de la Colònia de Sant Jordi, ( Carrer Doctor Barraquer, 5) i a la pàgina web  de l'Ajuntament de Ses Salines.

El lloc de presentació de sol·licituds serà el Registre General de l'Ajuntament de Ses Salines o el Registre de les Oficines del Centre Cívic de la Colònia de Sant Jordi. No obstant, les sol·licitud també es podran presentar a qualsevol dels llocs previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

4. Procediment de concessió de les subvencions 

4.1. Els ajuts en forma de beques es concediran en règim de lliure concurrència competitiva, és a dir, el procediment mitjançant el qual es realitza una comparació entre les sol·licituds presentades, amb la finalitat d'establir una prelació entre les mateixes d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases.

4.2. Les sol·licituds s'ordenaran per puntuació, de més alta a més baixa. Cas que el nombre de sol·licituds presentades i puntuades superin el crèdit pressupostari disponible tindran beca aquelles que entrin dins de la llista ordenada, alfabèticament i per puntuació, fins que el crèdit s'esgoti. 

4.3. En el cas de que, conclòs el termini de presentació de sol·licituds, aquesta no reuneixi els requisits necessaris per a la seva tramitació, es requerirà al sol·licitant perquè esmeni les deficiències advertides en el termini màxim i improrrogable de 3 dies, quedant advertit que de no fer-ho així, se'l tindrà per desistit a la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tota sol·licitud presentada fora de termini serà desestimada.

4.4. Per mitjà d'un Edicte, s'exposaran a l'Ajuntament les llistes provisionals de sol·licituds admeses i no admeses (proposta de resolució), obrint-se un termini de 3 dies naturals per a esmenar deficiències.

Una vegada comprovades les reclamacions a les llistes provisionals i esmenades les possibles deficiències es publicarà de la mateixa manera la llista definitiva de sol·licituds admeses i no admeses (Resolució definitiva) que es publicarà al BOIB, al tauler d'edictes i a la pàgina web municipal.

4.5. El procediment de concessió de la subvenció s'ajustarà al que preceptua al procediment de tramitació de subvencions de la Llei General de Subvencions 38/2003, i al procediment administratiu comú previst a la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

4.6. L'import de les ajudes concedides serà abonat als beneficiaris per l'Ajuntament de Ses Salines, a través de transferència bancària. L' ingrés de l'ajuda serà efectiu un cop finalitzat el termini de recepció de sol·licituds i sempre que s'hagin complit els requisits per poder optar-hi.

5. Criteris objectius per a la concessió de les subvencions. 

Tindran dret a la subvenció les persones que reuneixin els requisits per ser beneficiaris de la subvenció d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de la convocatòria.

6. Quantia individualitzada de les ajudes o criteris per a la seva determinació 

6.1. La present convocatòria està finançada amb càrrec als pressupostos municipals en les següents partides i quanties: 

320481.00 import total disponible: 6000 €

6.2. Els ajuts tindran una dotació individual única, que per al curs escolar 2022-2023 s'estableix en 200 € per alumne/a. En cas que hi hagi remanent, el tribunal podrà decidir repartir la quantitat d'aquestes beques no concedides entre la resta de sol·licitants que compleixin tots els requisits, encara què, l'import de les ajudes regulades a la present convocatòria, en cap cas podrà ser de tal quantia que superi els 300 € per alumne/a. 

7. Facultats de la intervenció municipal per a garantir l'adequada justificació de la subvenció 

7.1. Per a exercir el control, la Intervenció municipal tindrà les següents facultats: 

A) El lliure accés a la documentació objecte de comprovació. 

B) L'obtenció de còpia o la retenció de les factures, documents equivalents o substitutius i de qualssevol altre document relatiu a les operacions a les que es dedueixin indicis de la incorrecta obtenció, gaudi o destí de la subvenció. 

7.2. La negativa al compliment d'aquesta obligació es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa als efectes previstos a l'article 37 de la Llei general de subvencions, sense perjudici de les sancions que poguessin correspondre.

8. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions ajudes o ingressos les subvencions objecte de la present convocatòria.

Seran compatibles amb qualsevol altra concedida per entitats públiques o privades pel mateix objecte. 

9. Resolució del procediment 

L'òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment és el Regidor d'Educació de l'Ajuntament de Ses Salines, que haurà de dictar i notificar als interessats la resolució del procediment en el termini màxim de dos mesos, comptadors des de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Els actes de tràmit del present procediment, així com la resolució d'aquest, es publicaran a la pàgina web de l'Ajuntament de Ses Salines

Segon.- Aprovar la convocatoria pública per a la concessió de les subvencions a què fa referencia el punt anterior.

Tercer.- Autoritzar la despesa de 6.000,00 € (sis mil euros), a càrrec de l'aplicació pressupostària 320.481.00 del pressupost de despeses 2022, suficient per aquesta convocatòria.

Quart.- Publicar el present acord, juntament amb la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la Base Nacional de Subvenciones, en el Tauler d'edictes i a la página web de la corporació, als efectes legals oportuns.

 

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica (21 de setembre de 2022)

El batlle-president Juan Rodríguez Ginard