Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 533217
Suspensió del cobrament de la taxa corresponent a les quotes dels alumnes matriculats del tercer nivell d’educació infantil a les escoletes infantils municipals de l'Ajuntament de Santanyí a les quals es aplicable el Decret Llei 8/2022 de 16 d’agost, publicat al BOIB núm. 109, de data 18/08/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El ple de l'Ajuntament, a la sessió celebrada el dia 29 d'agost de 2022 va adoptar el següent acord:

“2.1.1. Suspensió del cobrament de la taxa corresponent a les quotes dels alumnes matriculats del tercer nivell d'educació infantil a les escoletes infantils municipals a les quals es aplicable el Decret Llei 8/2022 de 16 d'agost, publicat al BOIB núm. 109, de data 18/08/2022

PRP 2022/817

Número expedient: 2022/4392

Atesa la recent publicació al BOIB núm. 109 de data 18/08/2022 del Decret Llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir del'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022, que disposa a l'article 4:

Suspensió del cobrament de les quotes dels alumnes matriculats del tercer nivell d'educació infantil als centres de titularitat pública

1. Amb efectes d'1 de setembre de 2022, els ajuntaments i consells insulars de les Illes Balears, així com els ens que en depenen, que gestionin aules de tercer d'educació infantil de la xarxa pública d'escoletes infantils de les Illes Balears, afectades per aquest Decret llei,hauran d'aplicar la gratuïtat de l'escolarització dels alumnes matriculats un mínim de 4 hores, per la qual cosa podran suspendre el cobrament de les quotes d'escolarització a les famílies amb infants matriculats el curs 2022-2023 corresponents a aquest mínim de 4 hores.

2. Mentre no es modifiquen les ordenances fiscals o altres instruments reguladors dels serveis d'escoletes per adaptar-los als convenis a què fa referència l'article 6 d'aquest Decret llei, els ajuntaments i consells insulars de les Illes Balears, així com els ens que en depenen, poden suspendre, amb efectes d'1 de setembre de 2022, les taxes o preus públics del servei d'escolarització de tercer d'educació infantil reglamentades en les seves ordenances fiscals o altres instruments reguladors dels serveis de les escoletes, per un mínim de 4 hores.

Atès que aquesta normativa és aplicable ales escoletes infantils municipals que formen part de la xarxa d'escoletes públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Vista l'Ordenança fiscal municipal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escoleta municipal d'educació infantil de primer cicle, que estableix una quota mensual per escolarització de 9:00 a 13:00 hores de 150,00 €

Es proposa l'adopció del següent acord:

Suspendre provisionalment per un període de 10 mesos per any (de setembre a juny) amb efectes d'1 de setembre de 2022 i fins que es modifiqui l'Ordenança fiscal municipal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escoleta municipal d'educació infantil de primer cicle, el cobrament de la quota d'escolarització de 9:00 a 13:00 hores de 150,00 euros mensuals corresponent a la educació infantil de primer cicle dels infants de 2 a 3 anys de les escoletes infantils municipals que formen part de la xarxa d'escoletes públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, en el cas que el decret llei 8/2022 de 16 d'agost, no sigui convalidat pel Parlament de les Illes Balears aquesta suspensió quedarà sense efecte, i s'hauran abonar les quotes no cobrades."

 

Santanyí, a la data de la signatura electrònica (20 de setembre de 2022)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat