Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Núm. 534642
Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria pública d'ajuts per esportistes locals 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Regidor d'Esports  de l'Ajuntament de Ses Salines, en data 20 de setembre va acordar:

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria pública de subvencions relatives  a la promoció dels esportistes locals  2022-2023.

Primer.- Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions relatives a la promoció dels esportistes locals  2022-2023 en els termes següents:

 

ANNEX I BASES DEL CONCURS PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DELS ESPORTISTES LOCALS

1.-OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.- La present convocatòria té per objecte fomentar l'esport dins del municipi i en particular recolzar a aquells esportistes locals, que reunint condicions per això no disposin dels mitjans suficients per a la pràctica del mateix, establint una sèrie d'ajudes destinades a compensar les despeses derivades de la preparació i de la participació dels esportistes locals en competicions realitzades tant dins com fora del municipi. Les ajudes objecte de la present convocatòria no creen cap tipus de dret per anys futurs.

2.-BENEFICIARIS DE LES AJUDES.- Només tindran accés a les ajudes previstes a la present convocatòria els esportistes no professionals que figurin empadronats al municipi de Ses Salines amb almenys un any d'antiguitat a comptar des de la data d'acabament del termini de presentació d'instàncies.

3.-CLASSES D'AJUDES, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I QUANTITATS DE CADA UNA.- Les ajudes previstes en la present convocatòria – que es podran destinar al transport, adquisició de material esportiu i despeses d'inscripció a les competicions esportives -, fins a un màxim total conjunt entre tots els beneficiaris de 2.000 euros, distribuïts en 8 beques individuals valorades en 250 euros. S'atorgaran fins a un màxim de 5 beques pel mateix esport. No obstant, en cas de vacants o sobrants de beques, es podrà ampliar el número de beques al mateix esport. S'atorgaran prevalent aquells esportistes que hagin demostrat millors qualitats per a l'esport, pel que els criteris per a l'adjudicació d'aquestes ajudes seran valorats en funció dels resultats obtinguts a les proves esportives celebrades durant l'any 2021, de la següent forma:

Ajuts individuals:

- Resultats obtinguts a nivell insular de Mallorca: fins a un màxim de 20 punts

- Resultats obtinguts a nivell de Comunitat Autònoma de les Illes Balears: fins a un màxim de 35 punts

- Resultats obtinguts a nivell nacional: fins a un màxim de 50 punts

- Resultats obtinguts a nivell internacional: fins a un màxim de 75 punts.

Ajuts per esports col·lectius.

- Resultats obtinguts a nivell insular de Mallorca: fins a un màxim de 20 punts

- Resultats obtinguts a nivell de Comunitat Autònoma de les Illes Balears: fins a un màxim de 35 punts

- Resultats obtinguts a nivell nacional: fins a un màxim de 50 punts

- Resultats obtinguts a nivell internacional: fins a un màxim de 75 punts.

Per obtenir la puntuació en cada apartat es tindran en compte, en cada competició que s'ha participat, els criteris següents:

    Per resultats obtinguts:

- 1r. classificat: 10 punts.

- 2n. classificat   8 punts.

- 3r. classificat:   7 punts.

- 4rt. classificat:  5 punts.

- 5è. classificat:   4 punts.

- Del 6è al 10è classificat:    1 punt.

- 11è classificat o posterior: 0 punts.

    Per nivell de la competició:

- Per competicions a nivell insular de Mallorca: 1 punt.

- Per competicions a nivell de Comunitat Autònoma (Illes Balears): 2 punts.

- Per competicions a nivell nacional: 3 punts.

- Per competicions a nivell internacional: 4 punts.

4.-REQUISITS EXIGIBLES PER PODER ACCEDIR A LES BEQUES.- Per poder accedir a les ajudes previstes en la present convocatòria serà necessari complir els següents requisits de caràcter esportiu:

-Ser esportista federat.

-Estar empadronat al municipi de Ses Salines. 

5.-SOL·LICITUDS.- Les sol·licituds per optar a les ajudes previstes a la present convocatòria es presentaran en el Registre municipal de l'Ajuntament de Ses Salines, al de la Junta Municipal de Districte de la Colònia de Sant Jordi o a qualsevol dels llocs previst a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de dia primer d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i han d'estar subscrites per l'esportista beneficiari si és major d'edat o pels seus pares o tutors si és menor d'edat. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de VINT DIES HÀBILS a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si l'últim dia de l'esmentat termini recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el mateix s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent. 

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades dels següents documents:

- Fotocòpia del DNI/NIE o Passaport dels sol·licitants, i del seu representant.

- Currículum segellat per la Federació corresponent de les activitats en les quals s'ha participat i dels premis obtinguts durant l'any 2021.

- Declaració responsable davant autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i, en el seu cas, que l'import dels ajuts econòmics objecte de la present convocatòria, aïlladament o en concurrència amb altres ajuts efectuats per qualsevol altre administració pública o entitat privada, no superen el cost del concepte becat i l'objecte o destinació per al qual se sol·licita l'ajuda (transport, material esportiu, etc).(Segons Model que es facilitarà juntament amb la sol·licitud). 

- Declaració responsable de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb l'Agència Tributària, la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Ses Salines. (Segons Model que es facilitarà juntament amb la sol·licitud). 

 - Document acreditatiu d'estar federat.

La no presentació d'algun dels documents exigits en el present apartat o la presentació fora del termini que se li indiqui, si escau, en l'escrit de requeriment de subsanació de deficiències, suposarà l'exclusió automàtica de la petició.

Quan la sol·licitud no reuneixi els requisits necessaris o falti algun document, es requerirà els interessats perquè els esmenin en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho fessin, se'ls tindrà per desistida la seva petició, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos en l'article en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques i s'arxivarà sense més tràmits. 

6.-JURAT QUALIFICADOR.- El Tribunal qualificador de les sol·licituds estarà compost pels següents membres:

President: El Batlle – President o Regidor/a en qui delegui.

Vocals:

- EL  Regidor d'Esports o Regidor/a en qui delegui.

- El Regidor/a  de Cultura o Regidor en qui delegui.

- Un funcionari anomenat per la Batllia. 

Secretari, únicament als efectes de fedatari: el Secretari de la Corporació o funcionari en qui delegui.

El Tribunal no podrà constituir-se sense la presència d' almenys 3 membres i del Secretari.

Se faculta al Jurat per a que pugui resoldre qualsevol dubte que se li presenti i no estigui prevista a aquestes bases.

7.-PROPOSTES DE CONCESSIÓ.- El jurat qualificador una vegada qualificades totes les sol·licituds aixecarà acta i l'elevarà al Batlle o al Regidor/a delegat/a amb proposta de concessió, per rigorós ordre de puntuació, d'acord amb l'establert en l'article 15 de l'Ordenança General número 15 de subvencions d'aquest Ajuntament. 

Si hi hagués dues ajudes amb la mateixa puntuació, tindrà prevalença aquella que hagi estat presentada al registre de l'Ajuntament amb data anterior.

8.-ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES.- Les ajudes s'adjudicaran en el termini de tres mesos a partir de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. 

9.-FORMA DE PAGAMENT DE LES AJUDES.- Les ajudes es faran efectives als beneficiaris, d'una sola vegada, amb càrrec a l'aplicació de despeses  341.481.01 del pressupost per a l'any 2022. El pagament de les quanties assignades únicament es farà efectiu una vegada justificada suficientment la realització de l'activitat subvencionada mitjançant factures corresponents, d'acord amb la normativa legal aplicable.

10.- JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LES AJUDES.- L'Ajuntament podrà verificar, en qualsevol moment, l'ús que es faci de les ajudes concedides i sol·licitar del beneficiari o dels seus pares o tutors els documents que consideri precisos per comprovar la destinació de les mateixes. A part de l'anterior, els beneficiaris de les ajudes hauran d'assumir les següents obligacions:

a) Les ajudes són intransferibles i es destinaran obligatòriament a la finalitat per la qual es concedeix.

b) Acreditar davant l'Ajuntament el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de l'ajuda. 

c) La submissió a les actuacions de comprovació per verificar el compliment i efectivitat de les condicions o determinacions de la concessió de l'ajuda. 

d) Comunicar immediatament a aquest Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions o ajudes que pugui obtenir el beneficiari per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions públiques. 

12.-DRET SUPLETORI.- En tot allò no estigui previst en les presents bases li serà d'aplicació la següent normativa: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Subvencions, la Llei 39/2015, de dia primer d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les restants normes de Dret Administratiu, l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Ses Salines, així com també, les restants normes de dret privat.

13.- RECURSOS.- La resolució que recaigui en aquest procediment no posarà fi a la via administrativa. Contra ella es podrà interposar el recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva notificació. Alternativament i en el termini de dos mesos es podrà interposar davant el Jutjat de lo Contenciós-Administratiu recurs contenciós administratiu. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs que hi procedeixi. 

 

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica (21 de setembre de 2022)

El regidor d'Esports Guillem Francesc Mas Bonet.