Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 532618
Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 26 d’agost de 2022 de concessió, autorització i disposició d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes de agost de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ANTECEDENTS

1. L'article 70.8 del text consolidat de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52 de 1 de març de 2007), atorga al Consell de Mallorca com a pròpia la competència en tutela, acolliment i adopció de menors.

2. La Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors (BOCAIB núm. 157 ext. de 20/12/1997), amb l'article 2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials aprovats al Ple d'11/04/2019 (BOIB núm. 67 de 18/05/2019); la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26 de 28/02/2019), i la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i modificació parcial del Codi Civil i de la LEC.

3. Vista la resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de 16 de març de 2018 relativa a les prestacions econòmiques per a acolliments permanents amb família extensa o aliena, temporals amb família extensa i temporals amb família aliena i per a acolliments preadoptius (BOIB Núm. 36, de 22 de març de 2018).

4. Vista la resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de data 28 de gener de 2022 relativa a la modificació de la resolució de 16 de març del 2018, de prestacions econòmiques per a acolliments familiars permanents amb família extensa o aliena, temporals amb família extensa i temporals amb família aliena i per a acolliments preadoptius, per la qual s'actualitzen els imports a percebre (BOIB núm. 18, de 3 de febrer de 2022).

5. L'article 1.2 i) de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, estableix que estan exemptes de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques les prestacions econòmiques rebudes d'institucions públiques amb motiu de l'acolliment de menors.

6. Els ingressos que perceben les famílies acollidores en concepte d'acolliment a menors amb mesura de protecció són renta exemptes d'acord amb el que disposa l'art. 7.i) de la Llei 35/2006, de 28 de desembre, de l'IRPF.

7. Atès els dictàmens aprovats a les Comissions Tècniques Econòmiques (CTE) que es duen a terme setmanalment on es determinen els motius pels quals es concedeixen ajudes econòmiques a les famílies acollidores de menors, així com els motius per deixar sense efectes les esmentades ajudes.

Fonaments de dret

L'art. 7.2.7 dels Estatuts de l'IMAS atorguen a la Presidència la competència per resoldre el procediment d'ajudes i prestacions.

Vista la proposta anterior i l'informe favorable de requisits bàsics nº 2022/1498 emès per la Intervenció Delegada, en data 26 d'agost de 2022, fent ús de les meves atribucions conferides per l'art. 7.2, apartat 23) dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovats per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca, de dia 11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67 de 18 de maig de 2019).

Per tot l'exposat anteriorment,

RESOLC:

Primer.-Concedir ajudes econòmiques periòdiques segons els dictàmens aprovats a la Comissió Tècnica Econòmica a favor de les persones,en qualitat d'acollidores, relacionades a l'Annex I i d'acord amb la relació comptable Q/2022/924, per import total de 35.869,96 €.

Segon.- Autoritzar i disposar crèdits per import total de 35.869,96 € repartits amb càrrec a les partides pressupostàries de la següent manera: 13.587,44 €, 20.362,52 € i 1.920,00 € a la 20.23135.48000, 20.23135.48002 i 20.23135.48006 respectivament, del pressupost de despeses de l'IMAS de 2022.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al BOIB.

 

Palma, 16 de setembre de 2022

La presidenta de L'IMAS

Sofía Alonso Bigler

 

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019, recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre l'objecte i termini d'aquest recurs.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DNI

IMPORT

CODI ECONÒMIC

43118247D

3.650,00 €

2022 20 23135 48002

37335276C

3.650,00 €

2022 20 23135 48002

37335276C

3.650,00 €

2022 20 23135 48002

43005183J

3.650,00 €

2022 20 23135 48002

41519863X

3.650,00 €

2022 20 23135 48002

37337985S

42,00 €

2022 20 23135 48002

43079604Y

57,32 €

2022 20 23135 48000

46388975E

300,93 €

2022 20 23135 48000

41691952J

2.150,00 €

2022 20 23135 48000

41691952J

1.375,98 €

2022 20 23135 48000

41691952J

2.150,00 €

2022 20 23135 48000

41691952J

1.375,98 €

2022 20 23135 48000

33336051N

600,00 €

2022 20 23135 48006

43226125V

330,00 €

2022 20 23135 48006

41370215T

990,00 €

2022 20 23135 48006

74568250L

157,63 €

2022 20 23135 48000

43189264W

535,26 €

2022 20 23135 48002

43189264W

500,00 €

2022 20 23135 48002

43189441H

157,63 €

2022 20 23135 48000

43189441H

157,63 €

2022 20 23135 48000

43189441H

157,63 €

2022 20 23135 48000

41519863X

535,26 €

2022 20 23135 48002

41519863X

500,00 €

2022 20 23135 48002

43185152F

229,28 €

2022 20 23135 48000

X4806964X

128,97 €

2022 20 23135 48000

43034750W

243,61 €

2022 20 23135 48000

41692197M

2.150,00 €

2022 20 23135 48000

41692197M

157,63 €

2022 20 23135 48000

41692197M

2.150,00 €

2022 20 23135 48000

41692197M

157,63 €

2022 20 23135 48000

43180700V

329,59 €

2022 20 23135 48000