Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE BINISSALEM

Núm. 534217
Correcció error oferta ocupació pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Batle-President d'aquest ajuntament, dia 19 de setembre de 2022, dictà la següent resolució:

  • “Expedient núm: 207/2022
  • Procediment: planificació i ordenació de personal
  • Assumpte: Oferta d'ocupació pública ordinària 2022

RESOLUCIÓ DE BATLIA  NÚM.  966

Atès que, per Decret de Batlia núm.794/2022, de 6 de juliol, s'aprovà l'oferta d'ocupació pública ordinària per a l'any 2022 (BOIB 91 de 14-07-2022)

Atès que, l'EBAP ha detectat un error pel que fa a la plaça d'agent de policia, ja que la única forma d'accés és l'oposició, d'acord amb l'article 163.1 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; i d'acord amb l'establert a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que els errors materials, de fets o aritmètics detectats als actes administratius podran ser rectificats en qualsevol moment,

Pel present HE RESOLT

Primer.- Rectificar l'error detectat a l'oferta d'ocupació pública ordinària per a l'any 2022, en el següent sentit:

Allà on diu:

PERSONAL FUNCIONARI

GRUP

ESCALA

SUBESCALA

DENOMINACIÓ

VACANTS

SISTEMA D'ACCÉS

FORMA D'ACCÉS

C1

Administració especial

Serveis especials

Agent policia local

1

Torn lliure

Concurs- oposició

Ha de dir:

PERSONAL FUNCIONARI

GRUP

ESCALA

SUBESCALA

DENOMINACIÓ

VACANTS

SISTEMA D'ACCÉS

FORMA D'ACCÉS

C1

Administració especial

Serveis especials

Agent policia local

1

Torn lliure

Oposició

Segon.- Publicar al Tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Binissalem i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Ho mana i signa el Sr. Batle a la data de la signatura electrònica i ho signa la

Secretària-acctal. als sols efectes de donar fe. Binissalem, a la data de la signatura electrònica. El Batle, signat i segellat.”

El que es fa públic per general coneixement.

 

Binissalem, a la data de la signatura electrònica (20 de setembre de 2022

El batle Juan Victor Marti Valles)