Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al "Projecte constructiu denominat millora de la carretera Me-1 entre els PK 7+700 a PK 10-200, TM d'Alaior"

    Número d'edicte 3982 - Pàgines 19516-19521

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022 pel qual s’aprova el Programa Anual d’Estadística 2022 en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021, prorrogat

    Número d'edicte 3983 - Pàgines 19522-19665

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022 pel qual s’aprova la previsió de les prestacions i els serveis que s’han de concertar durant l’any 2022 i es declaren els serveis d’interès econòmic general

    Número d'edicte 3986 - Pàgines 19666-19673

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i es declara la utilitat pública del parc fotovoltaic Puercoespín de 2,5 MWp i 2 MWn, promogut per Fotovoltaica Puercoespín, SL al polígon 12 parcel·la 148, d’Alaior (RE027/19)

    Número d'edicte 4023 - Pàgines 19674-19676

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 3953 - Pàgines 19677-19678

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del president del Consell Rector de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) en el primer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 3954 - Pàgina 19679

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts econòmics per al curs 2021-2022 per finançar entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador per a alumnes amb necessitats educatives especials

    Número d'edicte 3995 - Pàgines 19680-19713

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 12 de maig de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels ensenyaments de formació professional dual del sistema educatiu, en règim intensiu, que s’han d’impartir durant el curs 2022-2023

    Número d'edicte 4017 - Pàgines 19714-19732

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció de l'errata advertida en la publicado de l'edicte 3818 (BOIB 63 de data 14-05-2022) referit a la "Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per a l’any 2022, una despesa finançada parcialment pel Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència"

    Número d'edicte 4020 - Pàgines 19733-19759

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 16 de maig de 2022 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2021-2022

    Número d'edicte 3998 - Pàgines 19760-19761

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’amplia el termini per presentar sol·licituds per concórrer a la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a actuacions en la Reserva de la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU, aprovada per Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori (BOIB núm. 60, de 7 de maig de 2022)

    Número d'edicte 4021 - Pàgines 19762-19763

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la novena concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19 – modalitat VT - amb l’objectiu de mantenir la seva activitat

    Número d'edicte 3975 - Pàgines 19764-19767

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de l’ Administrador tributari de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 16 de maig de 2022 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit l’Agència Tributària de les Illes Balears en el primer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 4019 - Pàgina 19768

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears de 17 de maig de 2022, per la qual es publiquen les bases de la convocatòria pública per a la concessió dels Guardons "Premis Turisme de les Illes Balears" per a l'any 2022

    Número d'edicte 4016 - Pàgines 19769-19776

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 13 d’agost de 2021, d’ajudes al sector agrari per alimentar el bestiar i garantir la continuïtat de les explotacions a les illes de Mallorca i Menorca, per fer front a la sequera de l’any 2021

    Número d'edicte 3729 - Pàgina 19777

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 23 de novembre de 2020, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes de minimis per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears per a l’any 2020

    Número d'edicte 3984 - Pàgina 19778

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es corregeix un error detectat a la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 26 d’abril de 2022, per la qual es convoquen ajudes de minimis per a inversions en bioseguretat animal, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU, aprovat per al període 2021-2023

    Número d'edicte 3987 - Pàgina 19779

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Elevació a definitiva de la modificació de la taxa fiscal per l’obtenció i control de l’autorització per l’entrada, circulació i estacionament de vehicles de motor a les vies públiques de l’illa de Formentera durant els períodes de l’any de major afluència turística, així com d’aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de l’esmentada taxa

    Número d'edicte 3970 - Pàgines 19780-19785

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Subvencions nominatives del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Direcció Insular de Patrimoni dins l’any 2022

    Número d'edicte 3963 - Pàgina 19786

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria d’ajuts ADS 2022 (exp. 3408-2022-000001)

    Número d'edicte 3976 - Pàgines 19787-19796

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació Oferta Pública d’ocupació del nou procés d’estabilització previst al RDL 14/2021, de 6 de juliol i a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a la ocupació pública

    Número d'edicte 3962 - Pàgines 19797-19798

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal 2022

    Número d'edicte 4015 - Pàgines 19799-19800

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Oferta d’ocupació pública extraordinària any 2022

    Número d'edicte 3583 - Pàgines 19801-19805

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Oferta pública d’ocupació per l’any 2022

    Número d'edicte 3959 - Pàgina 19806

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització temporal any 2022

    Número d'edicte 3960 - Pàgina 19807

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Pla de Mobilitat Urbana

    Número d'edicte 3990 - Pàgines 19808-19809

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Esmena de l’acord de Junta de Govern número 20210210_01_021 de data 10 de febrer de 2021, mitjançant el qual es va acordar l’aprovació de la proposta MF-698 relativa a la creació del lloc de treball de TAE M en gestió documental i arxiu

    Número d'edicte 3967 - Pàgines 19810-19811

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Esmena de l'errada material comesa a l'acord de la Junta de Govern número 20220330-01-021, data efectes llocs de feina Departament Financer, MF-770

    Número d'edicte 3968 - Pàgina 19812

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació de l’oferta d’estabilització de treball temporal de l’Ajuntament de Pollença

    Número d'edicte 4010 - Pàgines 19813-19815

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació – Any 2022

    Número d'edicte 3966 - Pàgines 19816-19817

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Delegació competències senyora Batlessa

    Número d'edicte 4009 - Pàgina 19818

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació preus públics servei d'estiu 2022: Mou-te, Xala i Aprèn

    Número d'edicte 4012 - Pàgina 19819