Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 279248
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es corregeix un error detectat a la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 26 d’abril de 2022, per la qual es convoquen ajudes de minimis per a inversions en bioseguretat animal, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU, aprovat per al període 2021-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 30 d'abril del 2022 es va publicar al BOIB núm. 57 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 26 d'abril de 2022, per la qual es convoquen ajudes de minimis per a inversions en bioseguretat animal, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU, aprovat per al període 2021-2023.

Una vegada publicada, s'ha detectat un error en el punt 1 de l'apartat segon, que s'ha de corregir d'acord amb el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Es corregeix l'error que s'ha detectat al punt 1 de l'apartat segon de la Resolució de la presidenta del Fons de garantia agrària i pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 d'abril de 2022, per la qual es convoquen ajudes de minimis per a inversions en bioseguretat animal, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU, aprovat per al període 2021-2023, en el sentit següent:

On diu:

1. Per a la primera convocatòria es destina un import màxim de cent cinquanta-nou mil sis-cents seixanta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims (159.665,55 €), amb possibilitat d'ampliació, amb càrrec als pressupostos del FOGAIBA.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha de finançar les actuacions que preveu aquesta resolució de conformitat amb el que estableix l'article 21 del Reial decret 949/2021, de 2 de novembre, amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat i a través del fons de l'Instrument Europeu de Recuperació de la Unió Europea (Next Generation EU)”.

Ha de dir:

“1. Per a la primera convocatòria es destina un import màxim de cent seixanta mil dos-cents noranta-tres euros amb trenta-sis cèntims (160.293,36 €), amb possibilitat d'ampliació, amb càrrec als pressupostos del FOGAIBA.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha de finançar les actuacions que preveu aquesta resolució de conformitat amb el que estableix l'article 21 del Reial decret 949/2021, de 2 de novembre, amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat i a través del fons de l'Instrument Europeu de Recuperació de la Unió Europea (Next Generation EU)”.

Segon

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 17 de maig de 2022 La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño