Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 277617
Registre de Personal. Esmena de l'errada material comesa a l'acord de la Junta de Govern número 20220330-01-021, data efectes llocs de feina Departament Financer, MF-770

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 04/05/2022, es va aprovar el següent:

"PRIMER.- Esmenar per errada material observada a l'acord de la Junta de Govern número 20220330-01-021 de data 30 de març de 2022, en el sentit que allà on posa:

-"Establir com a data d'efectes la del dia següent de la seva aprovació"

ha de dir:

-"Establir com a data d'efectes la del 1 de juny de 2022".

SEGON.- Publicar el present Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 6 de maig de 2022

La cap de secció del Registre de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Francisca M. Matas Escobar