Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 280975
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeix l’autorització administrativa i es declara la utilitat pública del parc fotovoltaic Puercoespín de 2,5 MWp i 2 MWn, promogut per Fotovoltaica Puercoespín, SL al polígon 12 parcel·la 148, d’Alaior (RE027/19)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

 1. El 2 de desembre de 2020 va tenir entrada a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic un escrit signat per Yody Lorena Forero Sanguña, en nom i representació de l'empresa Fotovoltaica Puercoespín SLU en què sol·liciten la tramitació de l'autorització administrativa, la declaració d'utilitat pública i l'avaluació d'impacte ambiental ordinària del projecte d'un parc fotovoltaic.

 2. El 17 de desembre de 2020, la DG d'Energia i Canvi Climàtic va declarar l'admissió a tràmit de la sol·licitud de declaració d'utilitat pública, i es varen sol·licitar informes a les administracions i als interessats

 3. El 24 de desembre de 2020, es va publicar en el BOIB número 213 l'inici de la informació pública sobre la sol·licitud d'autorització administrativa, declaració d'utilitat pública i avaluació d'impacte ambiental ordinària per un termini de trenta dies.

 4. El 29 de desembre de 2020, el GOB va presentar al·legacions al projecte.

 5. El 27 i 29 de desembre de 2020, es varen publicar l'anunci a dos diaris d'aquesta comunitat.

 6. El 29 de desembre de 2020, es va rebre l'informe del Servei de Canvi Climàtic.

 7. El 3 de febrer de 2021, el Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat, va emetre l'informe.

 8. El 4 de febrer de 2021, es va rebre l'informe de Red Eléctrica i l'informe del Servei de Protecció d'Espècies.

 9. L'11 de febrer de 2021, es va rebre l'informe favorable del Consorci de Residus i Energia de Menorca i del Departament de Medi Ambient del Consell de Menorca.

 10. El 31 de març de 2021, es va rebre l'informe del Servei de Patrimoni del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell de Menorca.

 11. El 20 d'abril de 2021, es va rebre l'informe del Departament d'Economia i Territori del Consell de Menorca.

 12. El 18 de maig de 2021, es va remetre la documentació a la CMAIB per a l'Avaluació d'Impacte Ambiental Ordinària.

 13. El 18 de maig de 2021, aquesta direcció general va emetre un certificat pel qual indica que s'ha rebut una al·legació del GOB.

 14. L'14 de gener de 2022, la Direcció General de Recursos Hídrics remet l'informe que es trasllada a la CMAIB.

 15. El 30 de març de 2022, la CMAIB va acordar la Declaració d'Impacte Ambiental.

 16. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat la documentació aportada i han emès un informe en què es conclou, sense entrar a valorar tècnicament el projecte, que s'han complert tots els tràmits requerits en el procediment de declaració d'utilitat pública i autorització administrativa, i s'informa favorablement sobre l'aprovació del projecte d'execució.

Fonaments de dret

 1. El Reial decret 1183/2020, de 29 de desembre, d'accés i connexió a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

 2. La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

 3. El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

 4. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

 5. La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, per a les instal·lacions elèctriques descrites.

 6. El Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

 7. El Decret 96/2005, de 23 de setembre, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, modificat pel Decret 33/2015.

 8. La Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

 9. La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

 10. El Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

 11. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 12. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 2 de març de 2021 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Atorgar l' autorització administrativa del parc fotovoltaic Puercoespín, promogut per Fotovoltaica Puercoespín SL (NIF B67430058) amb les característiques següents:

Expedient: RE 027/19 parc fotovoltaic Puercoespín

Situació: polígon 12 parcel·la 148 d'Alaior.

Dades tècniques: ocupació de 21.534 m² constituït per:

 • 4.550 panells solars de 550 Wp de potència unitària. Potència total de pic de 2.502,5 kWp.

 • 12 inversors de 185 kVA cada un. Potència instal·lada amb limitació d'abocament de 2.000 kWn, un centre de transformació de 2.500 kVA i un CMM.

 • Línia d'evacuació de 15 kV soterrada de 50 m amb cable de 240 mm2 Al 12/20 kV, des del CMM fins al punt de connexió a xarxa de distribució LMT Alcaidusos (HUSO 31, X: 599.984, Y: 4.419.127 )

La instal·lació es classifica en el grup b.1.1, «Instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària mitjançant la tecnologia fotovoltaica», d'acord amb l'article 2 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

2. Declarar la utilitat pública del parc fotovoltaic, als efectes prevists en la disposició addicional desena de la Llei 10/2019.

3. Disposar que, abans de l'inici de les obres caldrà presentar el projecte d'execució per a la seva aprovació per part de la DG d'Energia i Canvi Climàtic (art 130 i següents del RD 1955/2000); i que aquest haurà de donar compliment a les prescripcions descrites als informes de les Administracions consultades que són les següents:

 • Compliment de les condicions recollides en la Declaració d'Impacte Ambiental segons l'Acord del Ple de la CMAIB de 30 de març de 2022.

 • Compliment de les condicions recollides en l'informe del Departament de Medi Ambient del Consell de Menorca de 29 de desembre de 2020.

 • Compliment de les condicions recollides en l'informe del Servei de Patrimoni del Consell de Menorca de 22 de març de 2021.

 • Compliment de les condicions recollides en l'informe del Departament d'Economía i Territori del Consell de Menorca de 16 d'abril de 2021.

 • Compliment de les condicions tècniques de 29 de desembre de 2021 de la companyia distribuïdora eDistribución.

Així mateix, juntament amb el projecte d'execució, s'haurà d'aportar l'estudi geotècnic i l'informe de prospecció arqueològica.

4. Informar que aquesta autorització es concedeix sense perjudici de les concessions i autoritzacions que siguin necessàries relatives a les llicències municipals, l'ordenació del territori i el medi ambient, i a qualssevol altres motivades per disposicions que hi siguin aplicables.

5. Notificar aquesta Resolució als interessats i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 16 de maig de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica,

Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4 de març de 2021)