Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 277578
Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació – Any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, a la sessió extraordinària celebrada el 13 de maig 2022, va adoptar el següent acord:

ACORD

PRIMER. APROVAR l'Oferta Pública d'Ocupació ordinària, d'acord amb el que preveu l'article 20 de la Llei 22/2021 LPGE per al 2022, i l'oferta d'ocupació que articula el procés d'estabilització corresponent al 2022, d'acord amb la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, per a la cobertura de diverses places de nova incorporació i de promoció interna a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, segons consta detallada a l'Annex I, en base als antecedents i fonaments de drets exposats a l'informe tècnic emès.

SEGON. COMUNICAR aquesta Resolució a la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

TERCER. PUBLICAR-HO al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el tauler d'anuncis de la Corporació, el Portal de Transparència i la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://santantoni.sedelectronica.es].

 

ANNEX I

Oferta Pública d'Ocupació 2022 conforme al previst a l'article 20 de la Llei 22/2021 LPGE per a 2022:

PERSONAL FUNCIONARI

Denominació

Subgrup

Vacants

Observacions

 

Escala administració general:

Subescala tècnica - tècnica superior

Tècnic d'administració general

A1

2

Torn lliure

Subescala administrativa

Administratiu/a

C1

3

Promoció interna

(2 places no cobertes després de l'execució de la convocatòria 2021, segons LPGE 2022)

Subescala auxiliar

Auxiliar administratiu/a

C2

4

Torn lliure

 

Escala administració especial:

Subescala tècnica - Classe tècnica mitjana

Tècnic mitjà (Medi Ambient)

A2

1

Torn lliure

Tècnic mitjà (Serveis Econòmics)

A2

1

Promoció interna

Subescala serveis especials - Classe policia local

Escala bàsica

Policia

C1

1

Torn lliure

PERSONAL LABORAL

Denominació

Grup/subgrup

Vacants

Observacions

Educador/a social

A2

1

Torn lliure

Oficial brigada obres

C1/C2

1

Torn lliure

Subaltern col·legis i edificis municipals

AP

1

Torn lliure

Oferta d'ocupació que articula el procés d'estabilització corresponent al 2022, conforme a la Llei 20/2021, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública:

PERSONAL FUNCIONARI

Denominació

Subgrup

Vacants

Observacions

Subescala tècnica - Classe tècnica mitjana

Tècnic mitjà (Gestió Tributària)

A2

1

Torn lliure

Subescala tècnica - Classe tècnica auxiliar

Delineant

C1

1

Torn lliure

PERSONAL LABORAL

Denominació

Grup/Subgrup

Vacants

Observacions

Subaltern col·legis i edificis municipals

AP

1

Torn lliure

Monitor Aula Teràpia

AP

1

Torn lliure

Operari neteja dependències

AP

2

Torn lliure

 

Sant Antoni de Portmany ( Signat electrònicament: 16 de maig de 2022)

El batle

Marcos Serra Colomar