Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 280436
Delegació competències senyora Batlessa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic per a general coneixement que en data 17 de maig de 2022 la Sra. Batlessa ha dictat la següent Resolució de Batlia:

BATLIA - PRESIDÈNCIA

Data: 17/05/2022

Número: 2022/PRE/0005602

Matèria: Organització i funcionament

Assumpte: Delegació competències absència senyora Batlessa

RESOLUCIÓ DE BATLIA

Atesa l'absència de la Sra. Batlessa des del dia 19 de maig de 2022 pel capvespre fins al dia 22 de maig de 2022.

I atesa la normativa vigent sobre absències del Sr. Batlessa en el terme municipal, i en virtut de les atribucions que em confereix la vigent Llei de Règim Local, vinc a

RESOLDRE

PRIMER.- Delegar en el Primer Tinent de Batlia d'aquest Ajuntament, Joan M. Pons Sintes, la totalitat de les funcions que com a Batlessa em pertoquen, tindrà efecte la referida delegació des del dia 19 de maig de 2022 pel capvespre fins al 22 de maig de 2022.

SEGON.- Que es doni compte de la present Resolució en la primera sessió Plenària que es celebri.

TERCER.- Publicar en el BOIB la present Resolució.

 

Sant Lluís en la data que consta en la signatura electrònica (18 de maig de 2022)

La batlessa-Presidenta de Sant Lluís

M. Carolina Marquès Portella