Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 276302
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

 1. L'1 d'octubre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) mitjançant resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020 .

 2. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va concedir una subvenció a les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta en el marc de la convocatòria per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica.

 3. Les persones o entitats que figuren en l'annex han aportat la documentació requerida per a la justificació de la realització de les actuacions subvencionades.

 4. El tècnic de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic ha examinat la documentació aportada  i ha emès un informe desfavorable a la justificació dels expedients descrits en l'annex amb la motivació que figura en aquest annex.

Fonaments de dret

 1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

 2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

 3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

 4. La Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) , (BOIB núm. 169, d'1 d'octubre de 2020).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

 1. Revocar la subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex.

 2. Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

 3. Publicar aquesta Proposta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 13 de maig de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

 

Annex

Llista de beneficiaris proposats per revocar-los la subvenció

 

Expedient

Sol·licitant

NIF

Tipus d'inversió

Motiu revocació

MOVESII-66/2020

Endesa X servicios S.L.

***7880**

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 50kW

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleix l'apartat 3.2.2 i 3.2.4.

MOVESII-108/2020

Endesa X servicios S.L.

***7880**

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 50kW

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleix l'apartat 3.2.2 i 3.2.4.

MOVESII-175/2020

Endesa X servicios S.L.

***7880**

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 22 kW

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleix l'apartat 3.2.2 i 3.2.4.

MOVESII-176/2020

Endesa X servicios S.L.

***7880**

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 22 kW

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleix l'apartat 3.2.2 i 3.2.4.

MOVESII-276/2020

Francisco Mingorance Blanco

***8159**

Adquisició vehicle elèctric Opel Corsa-e

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat al 18 de juny de 2020, per la qual cosa s'incompleix l'apartat 3.2.3.

MOVESII-309/2021

Endesa X servicios S.L.

***7880**

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 22 kW

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleix l'apartat 3.2.2 i 3.2.4.

MOVESII-309/2021

Gaston Westphal

***3836**

Implantació infraestructura recàrrega de vehicle elèctric 7,4 kW

S'han efectuat pagaments de la inversió amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud, per la qual cosa s'incompleix l'apartat 3.2.2 i 3.2.4.