Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 279446
Pla de Mobilitat Urbana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament de Lloret de Vistalegre, en sessió plenària ordinària celebrada el dia 13 de maig de 2022, va aprovar l'acord que a continuació es transcriu literalment:

"APROVACIÓ DEL PLA DE MOBILITAT-MILLORA DE L'ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT AL NUCLI DE LLORET DE VISTALEGRE

Antecedents: 

Primer.- Vist l'aprovació de la concessió de subvencions 2020-2021 per a actuacions relatives al Pacte de batles i batlesses de Mallorca publicada al BOIB 204 de dia 02 de desembre de 2020, pel qual ens concedeixen una subvenció per a «Pla de Mobilitat - Millora de l'ordenació del trànsit al nucli de Lloret de Vistalegre» per import de 3.000,00€

Segon.- D'acord amb les bases de la convocatòria l'Ajuntament va contractar a la consultora de mobilitat i transport Cinesi SLU per a la redacció de l'esmentat Pla de Mobilitat

Tercer.- Que un cop finalitzat l'estudi l'empresa Cinesi SLU ha redactat el «Pla de Mobilitat - Millora de l'ordenació del trànsit al nucli de Lloret de Vistalegre».

Quart.- D'acord amb el que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, el tràmit necessari inicial per a l'aprovació del reglament és la consulta pública, prèvia a la redacció del text de l'esborrany de la regulació.

El primer apartat d'aquest article disposa:

Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la qual s'ha de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.”

Cinquè.- Així, en compliment d'aquesta normativa de participació ciutadana en l'elaboració normativa, el Ple en sessió ordinària de data 11 de març de 2022, va acordar sotmetre a consulta pública l'esborrany de «Pla de Mobilitat - Millora de l'ordenació del trànsit al nucli de Lloret de Vistalegre».

Sisè.- Que durant el termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de la consulta pública s'han presentat escrit signat per la sra. Margalida Gili Munar en el qual formula cinc al·legacions a la proposta de Pla de Mobilitat exposada al públic.

Setè.- Que es va donar trasllat de les al·legacions a l'equip tècnic redactor del Pla de Mobilitat, Cinesi SLU i aquest en data 09 de maig de 2022 ha emès informe en el que proposa la desestimació íntegra de l'escrit d'al·legacions presentat.

Vuitè.- Que un cop desestimades les al·legacions correspon l'aprovació del «Pla de Mobilitat - Millora de l'ordenació del trànsit al nucli de Lloret de Vistalegre» de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, previ Dictamen de la Comissió Informativa en concordança amb l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears

Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següents:

 

Acords

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades en data 12 d'abril de 2022 per la sra. Margalida Gili Munar, de conformitat amb el proposat a l'informe emès per l'equip tècnic redactor del pla, Cinesi SLU, en data 09 de maig de 2022.

Segon.- Aprovar el text definitiu del «Pla de Mobilitat - Millora de l'ordenació del trànsit al nucli de Lloret de Vistalegre», que s'incorpora a l'expedient electrònic.

Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de les llles Balears, en el taulell d'anuncis municipal i en la seu electrònica de l'Ajuntament.

Quart.- Considerar el «Pla de Mobilitat - Millora de l'ordenació del trànsit al nucli de Lloret de Vistalegre» com a document tècnic vinculant en la redacció del Pla General d'Ordenació Urbana municipal, quer es troba en fase de redacció.

Cinquè.- Notificar el present acord a la sra. Margalida Gili Munar, donant trasllat de còpia de l'informe emès per l'equip tècnic redactor.

Sisè.- Donar trasllat del text del «Pla de Mobilitat - Millora de l'ordenació del trànsit al nucli de Lloret de Vistalegre» aprovat a l'equip tècnic redactor del Pla General d'Ordenació Urbana municipal".

 

Lloret de Vistalegre. Document signat electrònicament (17 de maig de 2022)

El batle Antoni Bennasar Pol