Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 279244
Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022 pel qual s’aprova la previsió de les prestacions i els serveis que s’han de concertar durant l’any 2022 i es declaren els serveis d’interès econòmic general

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La gestió dels serveis socials es pot fer mitjançant diverses fórmules, tal com indica l'article 89 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears. Entre altres, l'acció concertada és la figura de col·laboració entre el sector públic i el privat que més s'adequa als principis que han de regir el sistema de serveis socials, especialment arran de l'aprovació de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears. L'article 2 d'aquesta Llei preveu que les administracions competents de les Illes Balears, per complementar el sistema públic i garantir una adequada equitat i qualitat de les prestacions incloses en la cartera de serveis o del servei d'orientació professional, poden encarregar la prestació d'aquests serveis de la seva competència, mitjançant el sistema d'acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, tal com es defineixen en els articles 3 i 4 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social, o, si escau, a entitats privades, preferentment del tercer sector social, quan existeixin anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costs, d'acord amb els requisits que estableix aquesta llei i amb respecte als principis de publicitat, transparència i no-discriminació.

A més a més, el mateix article dóna una definició del règim d'acció concertada com és la prestació per tercers de serveis socials inclosos en la Cartera de serveis socials i del servei d'orientació professional recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, el finançament, l'accés i el control administratiu dels quals són públics.

Amb la finalitat de garantir la publicitat i la transparència, la Llei 12/2018 disposa que, amb una periodicitat anual, les administracions de les Illes Balears competents en matèria social i d'ocupació, com a part de les competències en planificació, han de fer una previsió de les prestacions i els serveis que pretenen que siguin objecte d'acció concertada, juntament amb una taxació del cost i un informe justificatiu de la mancança de mitjans propis per a la gestió, de la idoneïtat de la modalitat de gestió elegida i de la planificació establerta per dotar-se de mitjans propis per a la gestió directa d'aquestes prestacions o serveis quan sigui previsible que s'hagin de prestar permanentment i, a més, siguin essencials per a l'efectivitat dels drets socials.

Aquesta planificació també ha de definir, si s'escau, els serveis considerats, de manera excepcional, serveis d'interès econòmic general. Per determinar-ne

aquest caràcter, s'ha de tenir en compte, com a criteri fonamental, l'arrelament de les persones usuàries als serveis i la implantació dels serveis al territori. En aquest sentit, es preveu que, per l'any 2022, aquests serveis són els serveis per a persones grans en situació de dependència (que corresponen als serveis 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 i 2.5.10 de la Cartera de serveis socials) i el servei d'atenció primerenca per a infants amb discapacitat (servei 2.4.3).

En aquests serveis, tal com indica l'informe justificatiu, és imprescindible comptar amb la col·laboració de la iniciativa privada mercantil per prestar els serveis esmentats a les persones en situació de dependència que els tenen reconeguts com a dret en el pla individual d'atenció. En l'actualitat, l'oferta pública és insuficient i l'oferta del tercer sector social és pràcticament inexistent. A més a més, en el cas dels centres residencials, l'arrelament de les persones grans en els centres justifica en sí mateix la consideració de servei econòmic general.

Pel que fa al servei d'atenció primerenca per a infants amb discapacitat, s'ha de tenir en compte la implantació territorial dels serveis del tercer sector social, que obeeix a criteris d'ubicació propis de l'entitat, la qual cosa suposa que, en determinats municipis, l'oferta és clarament insuficient i, en d'altres, és inexistent. La declaració d'aquest servei com a servei d'interès econòmic general permetrà ampliar l'oferta de places a distints municipis i reforçar la disponibilitat actual, tenint en compte l'arrelament dels infants en els centres on actualment se'ls presta el servei.

D'altra banda, el servei d'orientació professional per a la inserció laboral de persones vulnerables tal com informa l'exposició de motius de la Llei 12/2018, es va incloure dins del concepte de serveis a les persones en l'àmbit social, en vista de les seves particularitats ja que és un servei que es troba recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, adreçat a col·lectius especialment vulnerables, com ara els col·lectius amb discapacitat, col·lectius amb dificultats especials d'inserció laboral, persones amb diagnòstic de salut mental, etc. Aquest servei té com a objectiu ajudar les persones usuàries a millorar la seva ocupabilitat, promoure la seva carrera professional i facilitar la seva contractació o orientació cap a l'autoocupació.

 

​​​​​​​La Conselleria d'Afers Socials i Esports, en el pressupost de 2022, té assignats un total de 44.427.512,65 euros euros per a la concertació de serveis socials. Per la seva part, el SOIB ha previst un pressupost total per a la concertació del servei d'orientació professional de 7.445.680,75 euros.

En data 29 d'abril de 2022, el director general de Planificació, Equipaments i Formació de la Conselleria d'Afers Socials i Esports ha elaborat un informe sobre taxació del cost i justificatiu de la mancança de mitjans propis per a la gestió, i sobre la previsió de les prestacions i serveis que la Conselleria d'Afers Socials i Esports ha de concertar per a l'exercici 2022. Igualment, la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, en data 29 d'abril de 2022, ha emès informes sobre la taxació del cost i la mancança de mitjans propis per a la gestió directa dels serveis d'orientació professional per a col·lectius vulnerables amb especials dificultats d'inserció laboral per iniciar els tràmits per a la concertació el 2022 dels serveis que s'executaran el 2023.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en virtut de l'article 30 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, té la competència exclusiva en les matèries següents, entre d'altres: acció i benestar social; polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials; polítiques d'atenció a les persones dependents; polítiques d'atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social; protecció social de la família, i protecció de menors. Igualment, la Comunitat autònoma és competent en l'organització, règim i funcionament de les seves institucions pròpies.

D'altra banda, la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials, té per objecte la configuració d'un sistema de serveis socials que doni resposta a les necessitats de les persones. Entre els objectius destaquen millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural i educativa i de salut de totes les persones; promoure l'autonomia personal, familiar i dels grups; detectar, prevenir i atendre les necessitats derivades de la dependència amb l'objecte de promoure l'autonomia de les persones; prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones, així com detectar i atendre les situacions de manca de recursos bàsics i les necessitats socials. L'article 89.1 de la Llei 4/2009 estableix que les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, poden organitzar la prestació dels serveis del Catàleg de prestacions i serveis socials de les Illes Balears a través de les fórmules següents: gestió directa, règim de concert previst en aquesta Llei, gestió indirecta en el marc de la normativa de contractació de les administracions públiques i convenis amb entitats sense ànim de lucre.

L'article 89 bis de la Llei 4/2009 disposa que les entitats d'iniciativa privada que ofereixen serveis socials prevists en la cartera de serveis i/o en la planificació autonòmica o insular, es poden acollir al règim de concerts en els termes que estableix aquesta Llei.

En base als fonaments anteriors es va aprovar la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, la qual preveu, entre d'altres figures i per complementar el sistema públic i garantir una adequada equitat i qualitat de les prestacions incloses en la cartera de serveis o del servei d'orientació professional, el sistema d'acció concertada.

D'acord amb l'article 5 de la Llei 12/2018 poden subscriure acords d'acció concertada totes les entitats del tercer sector d'acció social que prestin els serveis objecte del concert i el sol·licitin expressament en els terminis i la forma que es determinin. No obstant això, en els procediments d'acció concertada de serveis declarats d'interès econòmic general, poden subscriure concerts totes les persones físiques o jurídiques de caràcter privat, amb ànim de lucre o sense, sigui quina sigui la forma jurídica que adoptin, que prestin els serveis objecte del concert i el sol·licitin expressament en els terminis i la forma que es determinin.

L'article 3 del Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de serveis socials 2017-2020 i els principis generals que han de regir les carteres insulars i locals, defineix els serveis que s'inclouen en la Cartera bàsica dels serveis socials del Govern de les Illes Balears com els propis de l'Administració autonòmica, els serveis i les prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics i específics, finançats pel Govern de les Illes Balears, els serveis i les prestacions garantides de cobertura de les necessitats bàsiques de l'article 25 de la Llei 4/2009, i els altres serveis i prestacions que exerceix el Govern perquè encara no se n'ha produït el traspàs als consells insulars. Mitjançant la Disposició final setena de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, s'ha prorrogat el termini de vigència de la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020, fins al 31 de desembre de 2022.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu la Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació i li atribueix, entre altres competències, la planificació de la política de serveis socials.

Pel que fa al servei d'orientació professional per a la inserció laboral de les persones vulnerables, la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears preveu que aquest organisme ha de planificar, gestionar i coordinar les polítiques actives d'ocupació, amb funcions concretes d'informació, orientació i mediació en el mercat laboral, i també fomentar l'ocupació en tots els seus vessants i desenvolupar la formació professional per a l'ocupació. D'acord amb l'annex 1 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, el Servei d'Ocupació de les Illes Balears s'adscriu a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

 

​​​​​​​Finalment cal indicar que aquesta previsió té caràcter estimatiu, sense perjudici que les dades reflectides puguin variar sensiblement, especialment pel que fa al calendari indicat.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta conjunta de la consellera d'Afers Socials i Esportsi el Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en la sessió de 16 de maig de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar la previsió de les prestacions i els serveis que s'han de concertar durant l'any 2022, detallats en l'annex 1, d'acord amb l'article 4.1 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Segon. Definir com a serveis d'interès econòmic general, als efectes dels articles 4.2 i 5.2 de la Llei 12/2018, els serveis que es relacionen en l'annex 2.

Tercer. Designar, dins de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, el director general d'Atenció a la Dependència i la directora general d'Infància, Joventut i Famílies, cada un dins el seu àmbit funcional, com a òrgans instructors dels procediments de concertació dels serveis socials que es detallen en aquest Acord.

Quart. Designar la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, com a òrgan instructor del procediment de concertació del servei d'orientació professional per a la inserció laboral de les persones vulnerables.

Cinquè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Eivissa, 16 de maig de 2022

La secretària del Consell de Govern

Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1

Previsió de prestacions i serveis a concertar

Els serveis a concertar durant l'any 2022 són els següents:

A. Prevists en la Cartera bàsica de serveis socials (la numeració es correspon amb la numeració dels serveis de la Cartera bàsica de serveis socials, de l'annex del Decret 66/2016):

2.2.6. Servei d'habitatge d'emancipació per a persones majors de 18 anys que han estat tutelades per l'Administració o sotmeses al compliment d'una mesura judicial

- Ubicació : Mallorca

- Places: 93 places (actuals) amb 12 places addicionals, en total 105 places

- Preu servei a concertar: 784,46 € per plaça al mes

- Data prevista convocatòria: 1 d'agost de 2022

- Data d'inici de la prestació: 1 de novembre de 2022

- Pressupost 2022: 164.736,60 euros

- Durada: 4 anys (48 mesos)

 

- Ubicació : Eivissa

- Places : 12 places (actuals) amb 8 places addicionals, en total 20 places

- Preu servei a concertar : 784,46 € per plaça al mes

- Data prevista convocatòria:1 d'agost de 2022

- Data d'inici de la prestació: 1 de novembre de 2022

- Pressupost 2022: 31.378,40 euros

- Durada: 4 anys (48 mesos)

2.2.7. Servei d'acompanyament per a joves que han estat subjectes a mesures administratives i/o judicials

- Ubicació : Mallorca

- Places : 130 places (actuals) amb 20 places addicionals, en total 150 places

- Preu servei a concertar : 285,37 € per plaça per mes

- Data prevista convocatòria: 1 d'agost de 2022

- Data d'inici de la prestació: 1 de novembre de 2022

- Pressupost 2022: 85.611 euros

- Durada: 4 anys (48 mesos)

2.4.3. Servei d'atenció primerenca (Servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca)

Convocatòria per entitats acreditades:

- Ubicació: Illes Balears

- Núm. de sessions: 14.000 sessions anuals

- Preu del servei a concertar: 39,80 €/sessió

- Data prevista de convocatòria: agost 2022

- Pressupost: 1.114.400,00 €, els 2 anys

- Durada: 2 anys

Despesa 2022: 3 mesos (1.272 sessions x 39,80 €). Setembre-novembre. 50.625,60 €.

Despesa 2023: 12 mesos (14.000 sessions x 39,80 €). Desembre-novembre. 557.200 €.

Despesa 2024: 9 mesos (12.728 sessions x 39,80 €). Desembre-agost. 506.574,40 €.

2.5.3. Servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència.

Convocatòria per a entitats acreditades:

- Ubicació: Illa d'Eivissa.

- Núm. d'hores: 1.000/mes a 2022 (4 mesos); 2.000 h/mes a 2023 (12 mesos) i 3000 h/mes a 2024 (4 mesos).

- Preu del servei a concertar: 22,70 €/hora.

- Data prevista de convocatòria: juny 2022.

- Pressupost: 908.000,00 €, els 3 anys.

- Durada: fins al mes d'abril de 2024.

 

Despesa 2022: 3 mesos (3.000 hores x 22,70 €). Setembre-novembre. 68.100,00 €.

Despesa 2023: 12 mesos (23.000 hores x 22,70 €). Desembre-novembre. 522.100 €.

Despesa 2024: 5 mesos (35.000 hores x 22,70 €). Desembre-abril. 317.800,00 €.

2.5.4. Servei d'estades diürnes per a persones majors en situació de dependència.

Convocatòria per la construcció o reforma d'equipaments del Servei d'estades diürnes per a persones majors en situació de dependència:

- Ubicació: Mallorca.

- Núm. de places: 300

- Preu servei a concertar: Grau III: 41,72 €/dia; Grau II: 36,29 €/dia; Grau I: 33,37 €/dia

- Dies oberts a l'any: 247

- Pressupost: 3.091.452,00 €

- Data prevista de convocatòria: maig de 2022

 

Despesa 2022: 106 dies x 300 places x 41,72 € (despesa màxima). Juliol novembre. 176.892,80 €.

Despesa 2023: 141 dies x 300 places x 41,72 € (despesa màxima).

Desembre-juny. 235.300,80 €.

Convocatòria per a entitats acreditades:

- Ubicació: Mallorca

- Núm. de places: 60

- Preu servei a concertar: Grau III: 41,72 €/dia; Grau II: 36,29 €/dia; Grau I: 33,37 €/dia

- Dies oberts a l'any: 247

- Data prevista de convocatòria: maig de 2022

- Pressupost: 1.854.871,2 € els 3 anys

- Durada: 3 anys

 

Despesa 2022: 106 dies x 60 places x 41,72 € (despesa màxima). Juliol novembre. 265.339,20 €.

Despesa 2023: 247 dies (365 – 52 dissabtes – 52 diumenges – 14 festius) x 60 places x 41,72 € (despesa màxima). Desembre-novembre. 618.290,40 €.

Despesa 2024: 247 dies (365 – 52 dissabtes – 52 diumenges – 14 festius) x 60 places x 41,72 € (despesa màxima). Desembre-novembre. 618.290,40 €.

Despesa 2025: 141 dies x 60 places x 41,72 € (despesa màxima). Desembre-juny. 352.951,20 €

Convocatòria per entitats autoritzades:

- Ubicació: Mallorca

- Núm. de places: 40

- Preu servei a concertar: Grau III: 41,72 €/dia; Grau II: 36,29 €/dia; Grau I: 33,37 €/dia

- Dies oberts a l'any: 247

- Data prevista de convocatòria: maig de 2022

- Pressupost: 412.193,6 €

- Durada: 1 any

 

Despesa 2022: 106 dies x 40 places x 41,72 € (despesa màxima). Juliol-novembre. 176.892,80 €.

Despesa 2023: 141 dies x 40 places x 41,72 € (despesa màxima). Desembre-juny. 235.300,80 €.

2.5.6. Servei residencial per a persones majors en situació de dependència.

Convocatòria per a entitats acreditades.

- Ubicació: Illa d'Eivissa i Mallorca

- Núm. de places: 140. 50 (Eivissa) + 90 (Mallorca)

- Preu del servei per concertar: Grau III: 71,26 €/plaça/dia; Grau II: 67,14 €/plaça/dia

- Dies oberts a l'any: 365

- Data prevista de convocatòria: setembre 2022

- Pressupost: 14.565.544,60 €, els 4 anys

- Durada: 4 anys

 

Despesa 2022: 30 dies x 140 places x 71,26 € (despesa màxima). Novembre. 299.292,00 €.

Despesa 2023: 365 dies x 140 places x 71,26 € (despesa màxima). Desembre-novembre. 3.641.386,00 €.

Despesa 2024: 365 dies x 140 places x 71,26 € (despesa màxima). Desembre-novembre. 3.641.386,00 €.

Despesa 2025: 365 dies x 140 places x 71,26 € (despesa màxima). Desembre-novembre. 3.641.386,00 €.

Despesa 2026: 335 dies x 140 places x 71,26 € (despesa màxima). Desembre-octubre. 3.342.094,00 €.

2.5.9. Servei de promoció de l'autonomia personal i prevenció de la situació de dependència.

Convocatòria del servei de promoció de l'autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per infants de 6 a 11 anys per a entitats autoritzades.

- Ubicació: Illes Balears.

- Núm. de places: 521

- Preu del servei per concertar: 256,14 €/plaça/mes

- Data prevista de convocatòria: maig 2022

- Pressupost: 1.601.387,28 € anuals

- Durada: 1 any (12 mesos)

 

Despesa 2022: 5 mesos x 521 places x 256,14 €. Juliol-novembre. 667.244,70 €.

Despesa 2023: 7 mesos x 521 places x 256,14 €. Desembre-juny. 934.142,58 €.

Convocatòria del servei de promoció de l'autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per persones majors per a entitats autoritzades.

- Ubicació: Illes Balears.

- Núm. de mòduls: 300

- Preu del servei per concertar: 1.174,84 €/mòdul

- Data prevista de convocatòria: maig 2022

- Pressupost: 352.452,00 € anuals

- Durada: 1 any

 

Despesa 2022: 125 mòduls x 1.174,84 €. Juliol-novembre. 146.855,00 €.

Despesa 2023: 175 mòduls x 1.174,84 €. Desembre-juny. 205.597,00 €.

Convocatòria del servei de promoció de l'autonomia personal i prevenció de la situació de dependència per grans dependents amb discapacitat per a entitats autoritzades.

- Ubicació: Illes Balears

- Núm. de sessions: 19.200

- Preu del servei per concertar: 30 €/sessió

- Data prevista de convocatòria: juny 2022

- Pressupost: 576.000 € anuals

- Durada: 1 any

 

Despesa 2022: 4.800 sessions x 30 €. setembre-novembre. 144.000,00 €.

Despesa 2023: 14.400 sessions x 30 €. Desembre-agost. 432.000,00 €.

2.6.1. Servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat.

Convocatòria per a entitats acreditades.

- Ubicació: Inca (Mallorca)

- Núm. de places: 10 places a Inca

- Preu del servei per concertar: 71,39 €/plaça/dia

- Dies oberts a l'any: 365

- Data prevista de convocatòria: abril 2022.

- Pressupost: 260.573,50 € anuals (1.042.294 € els 4 anys)

- Durada: 4 any

 

Despesa 2022: 214 dies x 10 places x 71,39 €. Juny-novembre. 152.774,60 €.

Despesa 2023: 365 dies x 10 places x 71,39 €. Desembre-novembre. 260.573,50 €.

Despesa 2024: 365 dies x 10 places x 71,39 €. Desembre-novembre. 260.573,50 €.

Despesa 2025: 365 dies x 10 places x 71,39 €. Desembre-novembre. 260.573,50 €.

Despesa 2026: 151 dies x 10 places x 71,39 €. Desembre-maig. 107.798,90 €.

2.6.2. Serveis ocupacionals per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat.

Convocatòria per a entitats autoritzades.

- Ubicació: Eivissa

- Núm. de places: 12

- Preu del servei per concertar: 42,74 €/plaça/dia

- Dies oberts a l'any: 220

- Data prevista de convocatòria: abril de 2022

- Pressupost: 112.833,60 € anuals

- Durada: 1 any (12 mesos)

 

Despesa 2022: 125 dies x 12 places x 42,74 €. Juny-novembre. 64.110,00 €.

Despesa 2023: 95 dies x 12 places x 42,74 €. Desembre-maig. 48.723,60 €.

2.6.4. Serveis de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental.

Convocatòria per a entitats acreditades.

- Ubicació: Mallorca i Eivissa

- Places: 149 a Mallorca (80 de baixa intensitat i 69 d'alta intensitat), i 8 places a Eivissa (5 de baixa intensitat i 3 d'alta intensitat)

- Preu del servei per concertar: baixa intensitat, 1.013,50 €/plaça/mes; alta intensitat, 1.788,20 €/plaça/mes

- Data prevista de la convocatòria: abril de 2022

- Pressupost anual: 2.453.589,60 € per a Mallorca (8.178.632,00 € per 3 anys i 4 mesos); 125.185,20 € per a Eivissa (375.555,60 € per 3 anys)

- Durada: 3 anys i 4 mesos per a Mallorca (40 mesos), 3 anys per a Eivissa (36 mesos)

 

Despesa 2022: 6 mesos x 85 places x 1.013,50 € + 6 mesos x 74 places x 1.788,20 €. Juny-novembre. 1.289.387,40 €.

Despesa 2023: 12 mesos x 85 places x 1.013,50 € + 12 mesos x 74 places x 1.788,20 €. Desembre-novembre. 2.578.774,80 €.

Despesa 2024: 12 mesos x 85 places x 1.013,50 € + 12 mesos x 74 places x 1.788,20 €. Desembre-novembre. 2.578.774,80 €.

Despesa 2025: 10 mesos x 80 places x 1.013,50 € + 6 mesos x 5 places x 1.013,50 €

10 mesos x 69 places x 1.788,20 € + 6 mesos x 3 places x1.788,20 €. Desembre-maig. 2.107.250,60 €.

B. Servei d'orientació professional per a la inserció laboral de les persones vulnerables:

- Ubicació: Illes Balears

- Places:

- Risc: 1.026 places

- Joves: 1.002 places

- Discapacitat intel·lectual: 449 places

- Salut mental: 241 places

- Discapacitat sensorial: 203 places

- Discapacitat física: 422 places

- Reclusos i ex-reclusos: 300 places

- Preu del servei per concertar:

 

Cost anual de cada plaça d'una unitat bàsica de prestació del servei

 

Col·lectiu

Cost total unitat bàsica prestació del Servei Orientació Professional

Ràtio del col·lectiu (places)

Cost anual de cada plaça

Risc d'exclusió social

69.831,20 €

47

1.485,77 €

Joves en risc d'exclusió social

41

1.703,20 €

Discapacitat intel·lectual

26

2.685,82 €

Diagnòstic de salut mental

26

2.685,82 €

Discapacitat sensorial

28

2.493,97 €

Discapacitat física

30

2.327,71 €

Recluses i exrecluses o amb mesures alternatives

24

2.909,63 €

  • Pressupost: 7.445.680,75 €

Col·lectiu

Places a concertar

Cost anual de cada plaça (€)

Cost total col.lectiu (€)

Risc d'exclusió social

1.026

1.485,77

1.524.400,02

Joves en risc d'exclusió social

1.002

1.703,20

1.706.606,40

Discapacitat intel·lectual

449

2.685,82

1.205.933,18

Diagnòstic de salut mental

241

2.685,82

647.282,62

Discapacitat sensorial

203

2.493,97

506.275,91

Discapacitat física

422

2.327,71

982.293,62

Recluses i exrecluses o amb mesures alternatives

300

2.909,63

872.889,00

TOTALS

3.643

 

7.445.680,75

  • Durada: 1 any
  • Data prevista de convocatòria: octubre 2022 (començament execució 01/01/2023)

 

 

 

​​​​​​​ANNEX2

Serveis que es declaren d'interès econòmic general

a) Els serveis (d'acord amb la classificació establerta en la Cartera bàsica de serveis socials 2017-2020, aprovada pel Decret 66/2016) per a persones grans en situació de dependència que es relacionen a continuació:

2.5.2 Servei de teleassistència domiciliària per a persones en situació de dependència.

2.5.3 Servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència.

2.5.4. Servei d'estades diürnes per a persones majors en situació de dependència.

2.5.6. Servei residencial per a persones majors en situació de dependència.

2.5.8. Servei d'estades nocturnes per a persones en situació de dependència.

2.5.9. Servei de promoció de l'autonomia personal i prevenció de la situació de dependència.

2.5.10. Servei d'estades temporals de respir en un servei residencial per a persones en situació de dependència.

b) El servei d'atenció primerenca per a infants amb discapacitat (servei 2.4.3).