Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2022/01639E relativa a la sol·licitud d'autorització del projecte d'un habitatge unifamiliar aïllat i aljubs situat al polígon 18, parcel·la 156, al terme municipal de Sant Joan de Labritja, a zona de policia

    Número de registre 3702 - Pàgina 19820

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies per a subministrament públic a Santa Eulària des Riu (Puig d’en Valls, Can Rafalet, zona annexa a carretera Sant Antoni-Eivissa, Nostra Senyora de Jesus, Can Clavos, Es pou d’en Nadal i Ca Na Negreta) sobre dos sondeigs CAS_282 ( A_S_2222 i l’A_S_11915), situats a la parcel·la 393 del polígon 21 en el TM de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 3945 - Pàgina 19821

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell Insular de Mallorca corresponent a l’exercici 2022

    Número de registre 3965 - Pàgines 19822-19823

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2 de data 29 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 24 de gener de 2021, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 3979 - Pàgines 19824-19828

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R2 de data 13 de maig de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 23 de març de 2015, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2015 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 3980 - Pàgines 19829-19834

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als interessats de la ajuda, Rd7 de data 13 de maig de 2022, a l'empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2021

    Número de registre 4013 - Pàgines 19835-19838

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i el seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 3992 - Pàgina 19839

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Notificació d’actes administratius en procediments de llicències urbanístiques

    Número de registre 3969 - Pàgina 19840

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria d’ajuts ADS 2022 (Exp. 3408-2022-000001)

    Número de registre 3977 - Pàgines 19841-19842

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Exposició pública dels Padrons cobradors corresponents a l'Impost Municipal sobre Béns immobles de Naturalesa Rústica i Urbana de l'any 2022

    Número de registre 4000 - Pàgina 19843

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 86, Sèrie B del cementiri municipal

    Número de registre 3961 - Pàgina 19844

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial i informació pública del Projecte de reforma dels carrers Port de Palos i El Salvador de Portocolom

    Número de registre 4011 - Pàgina 19845

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial del Reglament ús instal·lacions esportives municipals

    Número de registre 3991 - Pàgines 19846-19850

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Informació pública expedient de concessió demanial per a l'adjudicació de llocs fixos del mercat d'abastiments de Manacor

    Número de registre 3957 - Pàgina 19851

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Compte General de l'exercici 2021

    Número de registre 4024 - Pàgina 19852

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Relació de les persones propietàries i descripció dels béns i drets afectats per l’expropiació d’un sistema general (punt verd)

    Número de registre 4006 - Pàgina 19853

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Traspàs provisional dels drets funeraris de la sepultura 353CV (Cementeri Municipal de Sóller)

    Número de registre 1851 - Pàgina 19854

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Traspàs provisional de part dels drets funeraris de la sepultura 156EO (Cementeri Municipal de Sóller)

    Número de registre 2088 - Pàgina 19855