Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 279237
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 23 de novembre de 2020, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes de minimis per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears per a l’any 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 26 de novembre del 2020 es va publicar al BOIB núm. 200 la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 23 de novembre de 2020, per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes de minimis per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears per a l'any 2020, modificada posteriorment per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA d'11 de desembre de 2020 (BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020) i la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 25 de gener de 2022 (BOIB núm. 15, de 29 de gener de 2022).

D'acord amb el que estableix l'apartat segon de la resolució esmentada, aquesta línia destina al seu finançament un import màxim de dos-cents noranta-set mil euros (297.000,00 €), amb la possibilitat d'ampliar la dotació de la partida pressupostària.

Vist tot això, atès que aquesta línia d'ajudes està en procés de tramitació i que la demanda d'ajudes per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, s'ha incrementat respecte del que es preveia inicialment i atesa la disponibilitat pressupostària, es considera convenient incrementar la quantia destinada a aquesta convocatòria.

Per tot això, en virtut de les competències que tinc atribuïdes i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

1. S'incrementa amb dotze mil cent cinquanta euros (12.150,00 €) el crèdit destinat a la convocatòria d'ajudes de minimis per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears per a l'any 2020, aprovada per la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 23 de novembre de 2020 i publicada al BOIB núm. 200, de 26 de novembre del 2020.

2. El crèdit final que es destina a la convocatòria és de tres-cents nou mil cent cinquanta euros (309.150,00 €), amb càrrec al pressupost del FOGAIBA.

Segon

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 17 de maig de 2022

La presidenta del FOGAIBA

María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño