Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 252672
Oferta d’ocupació pública extraordinària any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, a la sessió celebrada el 2 de maig de 2022, acordà l'aprovació de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de 2022, d'acord amb l'establert a l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei reguladora de les bases de règim local i amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, amb el termes següents:

1.- En relació a l'article 2.1 paràgraf primer, taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles o altre forma de organització de recursos humans que estiguin contemplades en les distintes Administracions Públiques i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament al menys els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020, les places són:

PERSONAL FUNCIONARI:

Codi                           Denominació                        GRUP             Nº PLACES

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA  AUXILIAR

AuxAd0055                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0064                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0067                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0069                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

ESCALA D'ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICA

CLASSE SUPERIOR

Arq004                        Arquitecte                               A1                               1

CLASSE MITJANA

TecGest001                Tècnic/a de Gestió de              A2                               1

Proc. i Mill. Cont.                      

CLASSE AUXILIAR

AuxSoSa002              Auxiliar Soci-Sanitari              C2                               1

 

PERSONAL LABORAL

Codi                           Denominació            GRUP ASIMILACIÓ       Nº PLACES

DIVISIÓ FUNCIONAL D'OFICIS

Grup professional- Operari/ària

OpeNet0023               Operari/ària de Neteja               Agrup. Prof                 1

OpeNet0030               Operari/ària de Neteja               Agrup. Prof                 1

 2.- En relació a l'article 2.1 paràgraf segon de la Llei anteriorment referida, les places afectades en els processos d'estabilització previstos en els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 i que es veurien afectades per la regulació establerta són:

PERSONAL FUNCIONARI:

Codi                           Denominació                        GRUP             Nº PLACES

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA  AUXILIAR

AuxAd0057                 Auxiliar administratiu/va        C2                               1

AuxAd0063                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0065                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0066                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0068                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

AuxAd0070                Auxiliar administratiu/va         C2                               1

SUBESCALA  SUBALTERN

PorM003                      Porter – Macer                        Agrup. Prof.                1

ESCALA D'ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICA

CLASSE SUPERIOR

Arq005                        Arquitecte                               A1                              1

Llet004                        Lletrat/da                                A1                              1

Llet006                        Lletrat/da                                A1                              1

CLASSE MITJANA

TecMedInt001            Tècnic/a en Mediació             A2                              1

                                   Intercultural

TecMA001                  Tècnic/a Medi Ambient          A2                             1

CLASSE AUXILIAR

MonSoCul001            Monitor/a sociocultural           C2                            1

PERSONAL LABORAL

Codi                           Denominació            GRUP ASIMILACIÓ         Nº PLACES

DIVISIÓ FUNCIONAL D'OFICIS

Grup professional- Operari/ària

ZelTC001                   Zelador Turístic Com.            Agrup. Prof                 1

3.-  En aplicació de la Disposició addicional sisena Convocatòria excepcional de estabilització d'ocupació temporal de llarga duració, convocar, amb caràcter excepcional i d'acord amb això previst a l'article 61.6 i 7 del TREBEP, pel sistema de concurs, les places que, reunint els requisits establerts a l'article 2.1, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016. I de la Disposició addicional vuitena que estableix que addicionalment, els processos d'estabilització continguts a la disposició addicional sisena inclouran a les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016. Les places afectades són:

PERSONAL FUNCIONARI:

Codi                           Denominació                        GRUP                Nº PLACES

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

SUBESCALA DE GESTIÓ

TMG001                     Tècnic/a Mig de Gestió          A2                               1

SUBESCALA  SUBALTERN

Ord003                       Ordenança                              Agrup. Prof.                 1

PorM001                    Porter – Macer                       Agrup. Prof.                 1

PorM002                    Porter – Macer                       Agrup. Prof.                 1

ESCALA D'ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

SUBESCALA TÉCNICA

CLASSE SUPERIOR

Arq002                        Arquitecte                               A1                               1

Arq003                        Arquitecte                               A1                               1

Arq006                        Arquitecte                               A1                               1

Llet003                        Lletrat/da                                A1                               1

Llet005                        Lletrat/da                                A1                               1

TecCul001                  Tècnic/a de Cultura                 A1                               1

Eng001                       Enginyer Superior Industrial   A1                               1

CLASSE MITJANA  

ArqTec003                  Arquitecte Tècnic                   A2                               1

ArqTec004                  Arquitecte Tècnic                   A2                               1

EngTec001                 Enginyer Tècnic Industrial      A2                               1

 AssSoc0011              Assistent Social                        A2                               1

CLASSE AUXILIAR

Del003                        Delineant                                 C1                               1

EduInf0010                 Educador/a Infantil                 C1                               1

ResMantW001           Responsable manteniment       C1                               1

Continguts pàg. web                           

SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS

CLASSE POLICIA LOCAL

AgPol0074                  Policia Local                          C1                               1             

PERSONAL LABORAL

Codi                           Denominació            GRUP ASIMILACIÓ             Nº PLACES

DIVISIÓ FUNCIONAL D'OFICIS

Grup professional- Oficial de primera

OfiPri004                    Oficial Primera                     C2                                 1

Cui001                        Cuiner/a                                C2                                 1

Cui002                        Cuiner/a                                C2                                 1

Grup professional- Operari/ària

AuxSF1002                Aux. Ser. 1 Festius                 Agrup. Prof                 1

AuxSF1003                Aux. Ser. 1 Festius                 Agrup. Prof                 1

AuxSF1004                Aux. Ser. 1 Festius                 Agrup. Prof                 1

AuxSF1005                Aux. Ser. 1 Festius                 Agrup. Prof                 1

AuxS2001                  Aux. Ser. 2                              Agrup. Prof                1

AuxS3009                  Aux. Ser. 3                              Agrup. Prof                1

Ope Net0020             Operari/ària de Neteja            Agrup. Prof                 1

Ope Net0021             Operari/ària de Neteja            Agrup. Prof                 1

Ope Net0022             Operari/ària de Neteja            Agrup. Prof                 1

Ope Net0024             Operari/ària de Neteja            Agrup. Prof                 1

Ope Net0025             Operari/ària de Neteja            Agrup. Prof                 1

Ope Net0027             Operari/ària de Neteja            Agrup. Prof                 1

Ope Net0028             Operari/ària de Neteja            Agrup. Prof                 1

DIVISIÓ FUNCIONAL ADMINISTRATIVA

Grup professional- Auxiliar

AuxAdm001               Auxiliar Administratiu/va        C2                               1

AuxAdm002               Auxiliar Administratiu/va        C2                               1

DIVISIÓ FUNCIONAL TÈCNICA

Grup professional- Auxiliar Tècnica

MonSC001                 Monitor/a Sociocultural          C2                              1

MonSC002                 Monitor/a Sociocultural          C2                              1

TreFam001                Treballador/a Familiar            C2                               1

TreFam002                Treballador/a Familiar            C2                               1

TreFam003                Treballador/a Familiar            C2                               1

TreFam004                Treballador/a Familiar            C2                               1

TreFam005                Treballador/a Familiar            C2                               1

TreFam007                Treballador/a Familiar            C2                               1

TreFam008                Treballador/a Familiar            C2                               1

Grup professional- Tècnic/a de grau mig

TecMFor001              Tècnic/a Mig de Formació      A2                              1

Coor001                     Coordinador/a                         A2                               1

EduSocL001              Educador/a Social                  A2                               1

TecMJovL001            Tècnic/a Mig de Joventut      A2                               1

TPMD001                  Tècnic/a Pla Mun. Drogues  A2                                1

TreSocL001               Treballador/a Social             A2                                1

Grup professional- Tècnic/a de grau superior

TecResDis001            Tècnic/a Resp. Dist 07800    A1                               1

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, s'hi pot interposar:

a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Un recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seua presentació sense que s'hagi notificat la resolució expressa del mateix, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

 

Eivissa, (document signat electrònicament al marge) (4 de maig de 2022

La regidora

Estefanía Torres Sánchez)