Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 279225
Acord del Consell de Govern de 16 de maig de 2022 pel qual s’autoritza l’ocupació urgent dels terrenys afectats per l’expropiació corresponent al "Projecte constructiu denominat millora de la carretera Me-1 entre els PK 7+700 a PK 10-200, TM d'Alaior"

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 17 de febrer de 2022 va tenir entrada en la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears un escrit de la directora insular de Carreteres del Consell Insular de Menorca en el qual sol·licita la reafirmació de la declaració d'ocupació urgent dels terrenys necessaris per executar les obres del "Projecte constructiu denominat millora de la carretera Me-1 entre els PK 7+700 a PK 10-200, TM d'Alaior" . Amb l'escrit esmentat es remetien els documents relatius a la sol·licitud de declaració d'ocupació urgent amb la finalitat que aquesta es declari, si escau, pel Consell de Govern.

La documentació aportada pel Consell Insular de Menorca és la següent:

 • Certificat de l'acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de data 18 d'octubre de 2021, pel qual s'aprova inicialment el projecte constructiu denominat MILLORA DE LA CARRETERA ME-1 ENTRE ELS PK7+700 A PK 10+200, TERME MUNICIPAL D'ALAIOR, es reafirma la declaració d'utilitat pública del projecte, s'aprova inicialment la relació de béns i drets afectats per l'expropiació dels terrenys necessaris per a dur a terme l'actuació, i la remissió de la sol·licitud al Govern per a la reafirmació de la declaració de urgent ocupació dels terrenys afectats, i es sotmet a informació pública el projecte i la relació de béns, notificat l'acord a tots els propietaris afectats, i donant la mateixa publicitat i preceptiva audiència als afectats a la sol·licitud de reafirmació de la declaració d'urgent ocupació dels terrenys afectats per l'expropiació.
 • Certificat de l'acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca de data 18 d'octubre de 2021, pel qual s'aprova definitivament el projecte constructiu denominat MILLORA DE LA CARRETERA ME-1 ENTRE ELS PK 7+700 A PK 10+200, TERME MUNICIPAL D'ALAIOR, s'aprova el document ambiental, es reafirma la declaració d'utilitat pública, i s'aprova el llistat definitiu dels béns i drets afectats per l'expropiació dels terrenys necessaris per a executar l'esmentat projecte. Així mateix, s'acorda remetre al Govern de les Illes Balears la sol·licitud de reafirmació de la declaració d'urgència de l'ocupació. En aquests acord hi figuren com a annex la relació de béns i drets afectats, figurant en aquest darrer acord la relació definitiva.
 • Certificat del resultat del tràmit d'audiència concedit als titular i interessats en compliment del que estableix l'article 56 del REF.
 • Còpia de l'al·legació presentada.
 • Informe tècnic de l'al·legació presentada.
 • Informe de supervisió del projecte.
 • Informe relatiu a la reafirmació de la declaració d'urgent ocupació.
 • En data 16 de març de 2022, es va requerir al Consell de Menorca per tal que esmenés la documentació presentada, en concret, el document de retenció de crèdit, tal i com estableix l'article 52 de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa.
 • En data 30 de març, el Consell Insular de Menorca fa tramesa a aquesta Conselleria del certificat de l'interventor del Consell d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2022.
 • Relació concreta i individualitzada dels béns i les persones afectades per l'expropiació.
 • Els plànols parcel·laris dels béns afectats.

1. Cal referir-se a l'informe de la consellera del Departament de Mobilitat de data 5 d'octubre de 2021 sobre la reafirmació de la declaració d'urgent ocupació del terrenys afectats pel projecte constructiu millora de la carretera Me-1, del PK 7+700 al PK 10+200, TM d'Alaior:

"El 9 de maig de 2014 el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma va acordar declarar, a sol·licitud del Consell Insular de Menorca i a l'efecte que preveu l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa, l'ocupació urgent dels terrenys afectats per dur a terme l'expropiació relativa al projecte constructiu denominat «Millora de la carretera Me-1 entre els punts quilomètrics 1+600 a 11+000, entre els termes municipals de Maó i Alaior», publicat al BOIB núm. 64 de 10 de maig de 2014, havent-se aprovat les rectificacions de les errades detectades en els annexos I i II per acord del Consell de Govern de 6 de juny de 2014.

 

La Comissió de Govern del CIM el 28 d'agost de 2014 va aprovar el projecte constructiu refós de millora del tram Maó Alaior que incloïa les variants i millores presentades en fase de licitació per la UTE DRAGADOS ANTONIO GOMILA sobre la base del projecte constructiu MILLORA DE LA CARRETERA ME-1 MAO I ALAIOR, ENTRE ELS PK 1+600 I 11+000 . Aquest projecte constructiu refós incloïa la mateixa relació de bens i drets afectats per l'expropiació del projecte constructiu.

 

 

Posteriorment, la Comissió de Govern, dia 8 de febrer de 2016 va aprovar la rescissió del contracte a causa de la impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats així com davant la impossibilitat de dur a terme un projecte modificat segons les disposicions contingudes en el TRLCSP. El pressupost d'execució material de les obres era de 6.944.796,76€, dels quals van a arribar a executar-se un total de 1.375.898,80€.

 

El 12 de desembre de 2016 la Comissió de Govern del CIM va aprovar definitivament el projecte constructiu «Millora de nus a la carretera Me.1 pk 10+650». Les obres iniciades al 2014 a l'entorn del pk 10+650 van generar un desnivell de quasi 6 metres i, tot i que després de la rescissió del contracte es van disposar mesures de seguretat a l'obra executada mitjançant barreres metàl·liques a fi de mitigar les conseqüències d'un possible accident de trànsit per sortida de via; mesures que són provisionals i per tant resultava necessari resoldre al més aviat possible el nus viari d'accés a la població d'Alaior mitjançant l'execució d'un nus viari.

 

El nou projecte constructiu «MILLORA DE LA CARRETERA ME 1 entre el pk 7+700 i el 10+200» s'inicia al punt quilomètric 7+700 i finalitza al pk 10+200 que correspon amb el límit de les obres del enllaç d'accés al nucli d'Alaior. Per tant, l'àmbit del projecte inclou la totalitat del tram de carretera Me-1 entre els esmentats punt quilomètrics, afectant una longitud de 2,5 km de carretera i inclou l'entroncament dels camins i accessos existents en aquest tram de carretera, principalment el vial d'accés al nucli de l'Argentina al pk 8+220 i el camí de Loreto, al pk 9+900.

 

En relació a la situació actual entre els PK 7+700 i 10+200, la carretera Me-1 presenta:

 • Entre el PK 8+600 i el PK 10+200, moviment de terres de l'ampliació de la plataforma de la carretera al costat sud, fins pràcticament assolir la cota de coronació del terraplè o esplanada, exceptuant el tram del PK 9+050 al PK 9+150, on no es va efectuar cap moviment de terres per tractar-se d'una zona amb possible afectació sobre restes arqueològiques.
 • Entre el PK 7+700 i el PK 8+600, moviment de terres parcial de la nova plataforma adossada a la plataforma del traçat actual, amb una alineació sensiblement paral·lela a l'existent. Resta per realitzar-se una part considerable del moviment de terres, tant en desmunt com en terraplè.
 • A la Intersecció existent al PK 8+220 d'accés al nucli urbà de L'Argentina, ambgirs a l'esquerra amb carril central d'aturada i maniobra, s'ha executat l'estructura de l'enllaç a diferent nivell prevista al projecte constructiu. El pont es troba pràcticament finalitzat, però resta executar les aletes dels estreps, col·locar l'ampit metàl·lic i acabats.
 • En relació les obres de drenatge transversal i passos de bestiar sota la plataforma de la carretera, es va executar la substitució dels passos existents amb capacitat hidràulica insuficient, però únicament en el costat on la plataforma de la carretera s'eixamplava. Per la qual cosa, resta executar l'altra meitat de tots els passos transversals, la que correspon a la plataforma actual de la carretera.

Considerant les dades analitzades (dades del període 2005 - 2012) el nombre d'accidents sense víctimes a la carretera Me-1 es va estabilitzar a l'entorn dels 60 accidents any fins 2012, dels quals al tram del pk7+700 al 10+200 es concentra el 5% . Si analitzem els accidents amb víctimes, a la carretera Me-1 en el període 2005-2012 s'han produït un total de 154 accidents, la qual cosa representa una mitja aproximada de 20 accidents amb víctimes cada any, que representa el 30% del total produïts a la xarxa viària de Menorca. Al menys un d'aquest 20 accidents anuals amb víctimes, es produeix en al tram del PK 7+700 al PK 10+200.

 

Així mateix, a la carretera Me-1 es produeixen anualment una mitja de 3 morts, 9 ferits greus i 28 ferits lleus, dels quals al tram del PK 7+700 al PK 10+200 corresponen quasi el 10% dels morts, prop del 2% dels ferits greus i el 4% dels ferits lleus. Respecte a la tipologia d'accidents, al tram de carretera Me-1 entre el PK 7+700 i el PK 10+200 l'accident sense víctimes més comú és la sortida de via, seguit de la col·lisió entre vehicles (considerant la suma de col·lisions frontal, lateral o fronto-lateral, i per encalçament o col·lisió múltiple). Dins d'aquestes col·lisions, la més freqüent al tram és per encalçament o col·lisió múltiple, característica de carreteres convencionals sense restricció d'accessos. Tanmateix, a l'entorn de la intersecció existent al PK 8+220 pren més rellevància la tipologia de col·lisió lateral o fronto-lateral, característica de les interseccions a nivell amb girs a l'esquerra.

 

Des del punt de la seguretat, la mesura més efectiva per reduir un 50% la sinistralitat actual de la carretera Me-1 en aquest tram (en base a les dades d'accidentalitat i tipologia d'accidents registrats els darrers vuit anys a la carretera Me-1), serà la prohibició dels girs a l'esquerra i la millora de la secció transversal de la carretera. La prohibició d'efectuar girs a l'esquerra a tot el tram fa necessari habilitar zones on es podran realitzar canvis de sentit.

 

Així mateix, des del punt de vista de la seguretat, en funció del tipus de carretera i l'IMD existent (superior a 5.000 veh./dia), la millor solució per a realitzar canvis de sentit és mitjançant nusos a diferent nivell. Tanmateix, quan l'orografia del terreny o les característiques del medi natural existent no ho permeten (zones amb risc d'inundació, zones ambientalment protegides, etc.), s'han de projectar solucions a nivell, que seran rotondes o interseccions amb carril central de gir a l'esquerra, en funció del caràcter periurbà o interurbà del tram respectivament.

 

Les actuacions més efectives al tram de carretera Me-1 entre el PK 7+700 i el PK 10+200 seran:

 • Millorar la secció tipus de la carretera, ampliant la plataforma de la carretera fins a assolir un mínim de 12 m d'amplada, amb dos carrils de circulació de 3.50 m i vorals de 2.50 m cadascun, amb bermes de 0.75 m.
 • Prohibir els girs a l'esquerra sense canalitzar a les interseccions i als accessos existents, la qual cosa evitarà moltes col·lisions front-laterals i per encalçament, així con sortides de via per evitar col·lisions. La prohibició d'efectuar girs a l'esquerra als accessos a finques del tram fa necessari habilitar zones on es podran realitzar canvis de sentit, que haurà de ser la intersecció d'accés al nucli urbà de L'Argentina després del seu condicionament.
 • Remodelació de la intersecció existent al PK 8+220 d'accés al nucli urbà deL'Argentina, incorporant un nou enllaç amb rotonda inferior per a la realitzacióde canvis de sentit.

(...)

 

La necessitat d'executar el projecte constructiu de millora de la carretera Me-1 entre el pk 7+700 i el pk 10+200, terme municipal d'Alaior, està justificada en base a la millora de la seguretat i de la mobilitat en el tram objecte d'actuació, el qual actualment presenta una secció transversal amb dos carrils de 3,50 m. d'amplada, vorals d'1,50 m. d'amplada i bermes de 0,75 m., un traçat en alçat amb trams que presenten una successió d'acords que no acompleixen els mínims de la norma i d'altres amb pèrdues de traçat en alçat i, interseccions amb girs a l'esquerra amb carril central d'espera de longitud insuficient. Per tot això, i amb la necessitat de millorar la seguretat vial del tram es vol realitzar el projecte constructiu que millorarà elements del vial com: amplada de la plataforma, interseccions i accessos prohibint els girs a l'esquerra per la perillositat que presenten, habilitarà carril d'incorporació, definirà passos inferiors i/o rotondes que, amb un espaiament inferior als 2 km. de longitud, possibiliten realitzar canvis de sentit, es dota de tercer carril per a vehicles lents i es millorarà el drenatge transversal i longitudinal de la plataforma amb l'objecte de millorar les condicions de seguretat del trànsit sobre el tram de carretera que s'actua.

 

(...)

 

És responsabilitat de l'Administració vetllar per la seguretat de les carreteres de la seva titularitat, aquesta responsabilitat s'accentua més quan es detecta que hi ha una zona amb molt nivell de trànsit durant l'estiu i amb incorporacions no solucionades adequadament i per tant potencialment perillosa que es pot i s'han de corregir, això és el factor determinant d'aquesta urgència, es a dir millorar la seguretat vial l'abans possible a fi d'evitar accidents.

 

Les expropiacions del PROJECTE CONSTRUCTIU MILLORA DE LA CARRETERA Me-1 entre el pk 7+700 i el 10+200, afecten a les mateixes finques que es van incloure en la relació de bens objecte d'expropiació per a la realització de les obres definides al Projecte Constructiu refós de millora de la carretera Me-1 entre Mao i Alaior. Atès que amb data 9 de maig de 2014 el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma ja va acordar declarar l'ocupació urgent dels terrenys afectats per dur a terme l'expropiació relativa al projecte constructiu denominat «Millora de la carretera Me-1 entre els punts quilomètrics 1+600 a 11+000, entre els termes municipals de Maó i Alaior i vist que el present projecte dóna continuïtat a les expropiacions iniciades, es determina per tot l'exposat, que en atenció al temps transcorregut, cal sol·licitar la reafirmació de la declaració d'urgència de l'ocupació dels terrenys afectats per aquest projecte constructiu denominat MILLORA DE LA CARRETERA ME-1 ENTRE ELS PK 7+700 AL 10+200TERME MUNICIPAL D'ALAIOR.

 

La causa principal per acudir a aquest procediment excepcional és, dur a terme, en la major brevetat possible, l'execució del present projecte, el qual dóna continuïtat als projectes anteriors i millora la seguretat vial com s'ha assenyalat anteriorment, la garantia de la qual és competència de l'Administració titular d'aquesta via, és a dir, del Consell Insular de Menorca, que és l'administració expropiant.

 

Per tot l'exposat, cal millorar la carretera Me-1 entre el PK 7+700 i el PK 10+200 per dur a terme les millores dels aspectes relatius a la seguretat viària, mobilitat i nivell de servei al tram de carretera el més aviat possible, a causa de la situació de precarietat existent després de les obres parcialment executades al tram Maó-Alaior. Com ja s'ha dit a la descripció de l'estat actual, des de febrer de 2016 que es resol el contracte d'execució de les obres del Projecte Refós de millora de la carretera Me-1 entre Maó i Alaior , es troba pràcticament finalitzat el pont de l'enllaç del PK8+220, parcialment executat el moviment de terres de la plataforma adossada i la meitat de tots els passos transversals (la que correspon a la plataforma ampliada).

 

Després de la resolució del contracte d'execució de les obres, es van disposar mesures de seguretat de l'obra executada mitjançant barreres metàl·liques per mitigar les conseqüències dels accidents de trànsit per sortida de via; també es va reduir la velocitat màxima de circulació, atès els aplecs de materials existents a l'entorn de la via i els riscos propis d'una zona d'obra.

 

Tanmateix, aquestes mesures de seguretat són provisionals i és necessari resoldre el més aviat possible l'enllaç d'accés al nucli urbà de L'Argentina, atesa la perillositat que a hores d'ara continua presentant la intersecció existent amb gir a l'esquerra."

 

​​​​​​​El 3 de maig de 2022, una vegada examinat l'expedient del Consell Insular de Menorca, la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local va emetre un informe jurídic. Aquest informe exposa que, per declarar l'ocupació urgent, són necessaris certs requisits, com, en el cas que hi concorrin unes circumstàncies excepcionals, que aquestes circumstàncies estiguin degudament motivades i documentades en l'expedient administratiu i que, a més, impossibilitin que l'Administració compleixi els objectius que pretén assolir si utilitza el procediment ordinari.

Aquests requisits generals es fonamenten en la jurisprudència del Tribunal Suprem en relació amb l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa i l'article 56 del Reglament de la Llei d'expropiació forçosa. Aquesta jurisprudència del Tribunal Suprem consta en les sentències de la Sala Contenciosa Administrativa de 30 de setembre de 1992 (recurs 1581/1990), de 3 de desembre de 1992 (recurs 1797/1989), de 9 de març de 1993 (recurs 8333/1990), de 23 de setembre de 1997 (recurs 14176/1991), de 10 de desembre de 1997 (recurs 4575/1993), de 22 de desembre de 1997 (recurs 782/1996), de 3 de desembre de 1998 (recurs 5821/1994), de 14 de novembre de 2000 (recurs 2939/1996), de 18 de maig de 2002 (recurs 628/1998), de 25 d'abril de 2003 (recurs 318/1999), de 16 de juny de 2004 (recurs 6068/1999), de 14 de febrer de 2005 (recurs 2381/1999) i d'11 d'octubre de 2006 (recurs 5909/2003), entre d'altres.

L'informe jurídic que s'ha esmentat considera procedent la declaració d'ocupació urgent que ha sol·licitat el Consell Insular de Menorca, atès que el Consell de Govern, en data 9 de maig de 2014 ja havia acordat la l'ocupació urgent d'aquests terrenys, que eren una part de projecte denominat "Millora de la carretera Me-1 entre els punts quilomètrics 1+600 i 11+000, entre els termes municipals de Maó i Alaior". Aquest projecte va quedar parcialment sense executar per problemes amb la concessionària que varen motivar que la Comissió de Govern rescindís el contracte el febrer de 2016.

Arran d'aquesta interrupció, tal i com queda palès a l'informe aportat pel CIM, i atès els problemes generats per l'execució parcial, es varen adoptar mesures de seguretat provisionals, per tant, i atès la sinistralitat de la carretera i la perillositat que presenten en aquest tram diferents interseccions, és necessari i urgent resoldre al més aviat possible.

Queda acreditada la concurrència de circumstàncies de caràcter excepcional que fan recomanable recórrer al procediment d'urgència i que es fonamenten en la seguretat. D'acord amb l'informe esmentat, l'actuació sobre el terreny es justifica de la manera següent:

"La causa principal per acudir a aquest procediment excepcional és, dur a terme, en la major brevetat possible, l'execució del present projecte, el qual dóna continuïtat als projectes anteriors i millora la seguretat vial com s'ha assenyalat anteriorment.

 

Després de la resolució del contracte d'execució de les obres, es van disposar mesures de seguretat de l'obra executada mitjançant barreres metàl·liques per mitigar les conseqüències dels accidents de trànsit per sortida de via; també es va reduir la velocitat màxima de circulació, atès els aplecs de materials existents a l'entorn de la via i els riscos propis d'una zona d'obra.

 

Tanmateix, aquestes mesures de seguretat són provisionals i és necessari resoldre el més aviat possible l'enllaç d'accés al nucli urbà de L'Argentina, atesa la perillositat que a hores d'ara continua presentant la intersecció existent amb gir a l'esquerra.

 

Des del punt de la seguretat, la mesura més efectiva per reduir un 50% la sinistralitat actual de la carretera Me-1 en aquest tram (en base a les dades d'accidentalitat i tipologia d'accidents registrats els darrers vuit anys a la carretera Me-1), serà la prohibició dels girs a l'esquerra i la millora de la secció transversal de la carretera. La prohibició d'efectuar girs a l'esquerra a tot el tram fa necessari habilitar zones on es podran realitzar canvis de sentit."

D'acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, millorar una carretera per evitar el perill greu que suposa l'estat o el traçat de la via i per garantir la seguretat dels usuaris es considera una motivació suficient que justifica la utilització del procediment excepcional de l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa.

Per tant, la declaració d'ocupació urgent dels béns afectats per l'expropiació dels terrenys afectats pel "Projecte constructiu denominat millora de la carretera Me-1 entre els PK 7+700 a PK 10-200, TM d'Alaior" té com a finalitat millorar la seguretat viària, en particular, en allò que es refereix a resoldre l'enllaç d'accés al nucli urbà de l'Argentina. Els arguments que s'han exposat justifiquen la declaració d'ocupació urgent que ha sol·licitat el Consell Insular de Menorca.

S'ha de tenir en compte el que disposa l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa, pel que fa a l'excepcionalitat de la declaració d'ocupació urgent, en relació amb l'article 56 del Reglament que l'aplica.

Així mateix, s'ha de considerar que la competència que atorga l'article 52 al Consell de Ministres es va transferir a la Comunitat Autònoma mitjançant el Reial decret 2612/1982, de 24 de juliol, sobre transferència de competències, funcions i serveis de l'Administració de l'Estat al Consell General Interinsular de Balears en matèria d'administració local, i s'ha de preveure el que disposen l'article 32.1 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut d'autonomia per a les Illes Balears, i el Decret 81/1984, de 30 d'agost, pel qual s'assumeixen i es distribueixen les competències transferides pel Reial decret 2612/1982.

L'article 2.2.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix l'exercici de la competència en matèria de relacions de col·laboració, cooperació i coordinació amb els ens territorials a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local. En conseqüència, exerceix també les competències en matèria d'expropiació forçosa i, per tant, la proposta de declaració d'ocupació urgent dels béns i drets afectats en tots els expedients que tramitin les corporacions locals que ho sol·licitin.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de 16 de maig de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Declarar l'ocupació urgent dels terrenys afectats per dur a terme l'expropiació relativa al "Projecte constructiu denominat millora de la carretera Me-1 entre els PK 7+700 a PK 10-200, TM d'Alaior" atesa la sol·licitud del Consell Insular de Menorca i a l'efecte del que estableix l'article 52 de la Llei d'expropiació forçosa. Els béns i drets afectats per la declaració d'ocupació urgent s'enumeren, de manera individualitzada i amb la indicació dels titulars, en l'annex 1 d'aquest Acord.

Segon. Fonamentar la urgència en la documentació que ha presentat el Consell Insular de Menorca i en l'informe jurídic de la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local, el qual considera procedent la declaració d'urgència del Consell de Govern, perquè en el cas hi concorren circumstàncies excepcionals que motiven la declaració d'ocupació urgent dels béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació forçosa i que es basen en la seguretat, d'acord amb els arguments que consten en els informes esmentats. En concret, l'increment de la seguretat es materialitzarà en la prohibició de girs a l'esquerra i millora de la secció transversal de la carretera, que farà reduir un 50% de la sinistralitat actual de la carretera.

Tercer. Fer constar que, durant el període d'informació pública a què s'ha sotmès la sol·licitud d'ocupació urgent, s'han presentat al·legacions que, no obstant això, no fan referència a la urgència.

Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cinquè. Notificar a les persones que consten com a interessades en l'expedient que, contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació de l'Acord, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Eivissa, 16 de maig de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

 

 

​​​​​​​ANNEX 1 Llista concreta i individualitzada dels béns, els drets i les persones afectades per l'expropiació en relació amb el "Projecte constructiu denominat millora de la carretera Me-1 entre els PK 7+700 a PK 10-200, TM d'Alaior"

Finca

Pol.

Parc

Referència cadastral

Titular

m2 a expropiar

m2 possible ampliació

42

12

169

07002A012001690000GM

MENORQUINA DE CONTRATAS, SL

1.128

0

43

9

217

07002A009002170000GH

MENORQUINA DE CONTRATAS, SL

745

0

44

9

216

07002A009002160000GU

MENORQUINA DE CONTRATAS, SL

475

0

45

12

152

07002A012001520000GS

GUILLERMO PONS PONS

265

40

46

9

13

07002A009000130000GK

GUILLERMO PONS PONS

21.737

660

47

12

150

07002A012001500000GJ

LLOC DE MENORCA, SL

70

50

48

 

 

No en té

JUAN MIR COLL (*)

413

20

49

12

149

07002A012001490000GS

JAIME ANDREU OLIVES

2.961

0

50

9

14

07002A009000140000GR

JAIME PALMER TOMAS

0

20

FRANCISCO BORRAS PALMER

JOSE BORRAS PALMER

FERNANDO BORRAS PALMER

JAVIER BORRAS PALMER

51

9

12

07002A009000120000GO

ANA OLIVES PONS

589

120

JOSE OLIVES PONS

52

12

123

07002A012001230000GH

HEREUS SEBASTIAN PONS PONS

4.094

180

53

9

11

07002A009000110000GM

INVERSIONES PONS ALMAGRO, SL

355

80

54

12

122

07002A012001220000GU

PROEXME SL

3.436

0

56

10

86

07002A010008600000GL

VICENTE ROCA MONTANARI

122

30

(*)Titular segons Registre de la Propietat de la Finca 1184-Alaior, Tom 1584, llibre 201, foli 199