Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 280572
Aprovació de l’oferta d’estabilització de treball temporal de l’Ajuntament de Pollença

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient: 5510/2021

En virtut del Decret núm. 2022/0477, de data 17 d'abril de 2022, s'ha disposat el següent:

En compliment de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.( BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021) que autoritza una tassa addicional d'estabilització de treball temporal que inclou aquelles places de naturalesa estructural dotades pressupostàriament i ocupades de manera temporal i ininterrompudament al menys els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.

Atès l'establert a l'article 2, i a les Disposicions Addicionals 6 i 8na de l'esmentada norma.

S'ha instruït expedient en compliment dels arts. 91.1 de la LBRL i 128.1 del TRRL sobre formulació per les Corporacions Locals de l'Oferta de Col·locació Pública, en el que consten:

Memòria justificativa del Departament de personal, en data de 10 de febrer, i 27 d'abril de 2022, relativa a les places afectades per l'estabilització, i el sistema previst de provisió.

Informe jurídic, de procediment, emès per la TAG del departament de personal, en data 10 de febrer de 2022.

Proposta de batlia de les places a incloure a l'oferta d'estabilització, de data 29 d'abril de 2022.

Una vegada negociat en el si de la Mesa General de negociació dels empleats públics en sessió de 4 de maig de 2022.

Atesa la proposta final de 9 de maig de 2022 remesa als membres de la Mesa General de Negociació d'Empleats Públics

En ús de les atribucions que em confereix la legislació RESOLC:

Primer.- Aprovar l'Oferta d'Estabilització del treball temporal, que conté els següents llocs de treball:

1.1.- En base a l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública les següents places

Funcionari

FA311-01

Arquitecte/a

Administració Especial

1

Funcionari

FA22-01

FA22-06

Administratiu/va

Administració General

2

 

Personal Laboral

L3-16

Auxiliar administratiu/va

1

Personal Laboral

L32

L33

Peó Brigada d'Obres

2

 

Personal Laboral

E14

Ajudant de cuina

1

1.2.- En base a la Disposició Addicional 6na de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública les següents places

Funcionari

FA311-02

Assessor Jurídic Tècnic

Administració Especial

1

Funcionari

F23-01

Auxiliar

Administració general

1

Funcionari

P-11

Oficial policía local

Administració Especial

1

 

Personal Laboral

L2-5

Treballador/a Social

1

Personal Laboral

L2-10

Administratiu/va

1

Personal Laboral

L05

L3-4

Oficial 1

2

Personal Laboral

L29

L30

Oficial 2

2

Personal Laboral

L3-19

Mediador/a Cultural

1

Personal Laboral

L2-2

L2-6

L3-7

L3-15

L3-17

L3-18

L3-21

Auxiliar administratiu

7

Personal Laboral

L3-8

L3-9

L3-10

L3-11

L3-12

L3-13

Peons neteja dependències

6

Personal Laboral

L3-20

Bidell

1

Personal Laboral

L2-4

Informador/a Juvenil

1

Personal Laboral

L2-3

Delineant/a

1

Personal Laboral

L2-12

Administratiu/va SSTT

1

Personal Laboral

L3-3

Assessor/a Ling.

1

Residència Social, identificat a plantilla com a apartat E:

Personal Laboral

E-01

E-02

E-05

E-06

E-07

E-08

E-09

 

Auxiliar clinica

7

Personal Laboral

E-12

E-13

E-15

E-16

E-17

E-18

E-19

Cambrers/es menjador/Neteja

7

Personal Laboral

E-10

Cuiner/a

1

Personal Laboral

E-20

Serveis Tècnics

1

1.3.- En base a la Disposició Addicional 6na de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública les següents places, amb contractes parcials, per curs escolar, i jornada parcial:

Personal Laboral

D-07

Auxiliar administratiu

1

Parcial

Personal Laboral

D-10

Professor/a trompeta

1

Parcial

Personal Laboral

D-12

Professor/a flauta

1

Parcial

Personal Laboral

D-14

Professor/a flabiol

1

Parcial

Personal Laboral

D-13

Professor/a clarinet

1

Parcial

Personal Laboral

D-16

Professor/a piano

1

Parcial

 

En base a la Disposició Addicional 6na de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública la següent plaça, amb contracte parcial, per curs escolar, i jornada completa:

Personal Laboral

D-08

Professor/a percusió

1

Completa

En base a l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública les següents places, amb contractes parcials per curs escolar i jornada identificada:

Personal Laboral

D-04

Professor/a violí

1

Completa

Personal Laboral

D-17

Professor/a guitarra

1

Parcial

1.4.- En base a la Disposició Addicional 8na en relació a la 6na de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública les següents places

Funcionari

P-12

Policia

Administració Especial

1

Funcionari

FA22-02

Administratiu/va

Administració General

1

Personal Laboral

L2-7

Auxiliar administratiu/va

1

Segon.-Que es publiqui al tauler d'anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

(Signat electrònicament: 17 de maig de 2022

El batle-president Bartomeu Cifre Ochogavía)