Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret llei 5/2022 de 16 de maig, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, i pel qual s’estableix el règim de prestació del servei de taxi en l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa

    Número d'edicte 4056 - Pàgines 19381-19391

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 15/2022 de 16 de maig, pel qual s’estableix un Pla de Gestió per a la Pesca Professional Artesanal a les Aigües Interiors de les Illes Pitiüses i es modifica el Decret 38/2018, de 16 de novembre, pel qual s’estableix la Reserva Marina de la Punta de sa Creu i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques

    Número d'edicte 3988 - Pàgines 19392-19405

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Ordre 14/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de memòria democràtica

    Número d'edicte 3952 - Pàgines 19406-19421

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 12/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE03/2022) i suplement de crèdit (SUP04/2022)

    Número d'edicte 4036 - Pàgines 19422-19423

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCACONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdits en el pressuposts del Consorci Museu Marítim de Mallorca de 2022

    Número d'edicte 3971 - Pàgina 19424

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva suplement de crèdit i crèdit extraordinari ext. 7/2022

    Número d'edicte 3958 - Pàgines 19425-19428

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva ordenança municipal reguladora de la mobilitat de ciclistes i persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP)

    Número d'edicte 3955 - Pàgines 19429-19436

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva Reglament municipal que regula la circulació de vehicles de motor dins els espais naturals del terme de Manacor

    Número d'edicte 3956 - Pàgines 19437-19439

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA2020-0011. Aprovació definitiva de la modificació del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) que té per objecte el canvi del traçat del vial d’accés a Son Fuster

    Número d'edicte 3951 - Pàgines 19440-19442

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de modificació del Reglament de mercats de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

    Número d'edicte 3964 - Pàgines 19443-19451