Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Núm. 277214
Aprovació Oferta Pública d’ocupació del nou procés d’estabilització previst al RDL 14/2021, de 6 de juliol i a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a la ocupació pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

Expedient núm.: 3441/2021

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Aprovació Oferta Pública d'ocupació del nou procés d'estabilització previst al RDL 14/2021, de 6 de juliol i a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a la ocupació pública.

RESOLUCIÓ DE BATLIA

Vista l'aprovació definitiva del Pressupost General de l'Ajuntament de Bunyola per l'exercici 2021, i comprensiu aquell del Pressupost General d'aquest Ajuntament, Bases d'Execució i Plantilla de Personal funcionari i laboral, publicada al BOIB núm. 14 de data 2 de febrer de 2021.

De conformitat en l'establert als articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, a l'article 47 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i a l'article 70 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Vist l'establert 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local que atribueix al Sr. Batle l'oferta pública d'ocupació.

Vist l'establert al RDL 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, que va ser convalidat pel Parlament, i que, en el moment del dictat del Decret de Batlia d'aprovació de la OPE del procés d'estabilització previst en ell, núm. 2021-1240 (Exp. 3441/2021), de data 22 de desembre de 2021, es trobava en tramitació, amb caràcter urgent, com a Projecte de Llei, i en especial al seu article 2.

Vist que l'esmentat Decret es va dur a les Meses Generals de Negociació, reunides en data 04/11/2021, 09/12/2021 i 12/05/2022 quedant, els seus membres, assabentats del seu contingut, als efectes pertinents.

Vista l'aprovació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a la ocupació pública, publicada en el BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021, i a la seva entrada en vigor en data 30 de desembre de 2021. 

I donat que l'esmentada competència es troba atribuïda a la Junta de Govern Local, en virtut del Decret de Batlia número 0334/2019, de 4 de juliol de 2019, relatiu a la delegació de competències en favor de la Junta de Govern Local, publicat en el BOIB núm. 103, de 27 de juliol de 2019.

DECRET

PRIMER. Avocar, per motius d'urgència, la competència atribuïda a la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de Batlia número 2019-0338, de 8 de juliol de 2019, relatiu a la delegació de competències en favor de la Junta de Govern Local.

SEGON. Aprovar el procés d'estabilització previst a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a la ocupació pública, publicada en el BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021, i tenint la seva entrada en vigor en data 30 de desembre de 2021 i l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Bunyola que articula l'esmentat procés, amb el detall següent:

A) PERSONAL FUNCIONARI

Denominació

Núm.

Vacants

Grup

Observacions

A.2. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

 

 

2.2.Subescala Administrativa

 

 

 

 

- Administratiu/va

1

1

C1

 

A.3. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

 

 

 

3.1.Subescala Tècnica

 

 

 

 

- Aparellador/a-zelador/a

1

1

A2

 

B)  PERSONAL LABORAL                                  

Denominació

Núm.

Vacants

Observacions

B.1. D'activitat permanent i dedicació completa.

 

 

 

- Serveis d'Obres

 

 

 

- Operari

1

1

 

- Serveis de Manteniment   

 

 

 

- Oficial 2ª Manteniment

1

1

 

- Operari Manteniment

3

3

 

- Auxiliar Administratiu/va

8

8

 

- Guarda forestal

1

1

 

- Treballador/a Social

1

1

 

B.2. D'activitat permanent i dedicació parcial.

 

 

 

- Treballador/a Familiar     

2

2

30 h/setmanals

- Guarda forestal

1

1

30 h/setmanals

TERCER. Publicar el present acord al BOIB, a la seu electrònica de l'Ajuntament de Bunyola (https://bunyola.sedelectronica.es) i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

QUART. Notificar el present Decret a tots els treballadors que, en la actualitat, ocupen els llocs de feina relacionats, pel seu coneixement i efectes oportuns.

CINQUÈ. Que del present Decret se'n informi a la Junta de Govern Local i al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que aquests celebrin.

 

Document signat electrònicament (13 de maig de 2022)

   (El batle                                                                                El secretari Andreu Bujosa Bestard                                                          Antoni Tomàs Gelabert)