Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 278355
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la novena concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19 – modalitat VT - amb l’objectiu de mantenir la seva activitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El director general de Mobilitat i Transport Terrestre ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El dia 3 d'agost de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 103 l'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies. Aquestes bases preveuen que les convocatòries que es dictin a la seva empara s'han d'aprovar amb una resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge i s'han de publicar en el BOIB.

2. El 22 d'octubre de 2021 el conseller de Mobilitat i Habitatge va dictar una resolució per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat. Aquesta resolució de convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 146 de 26 d'octubre de 2021.

En concret, es tracta de concedir ajudes econòmiques a les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades a les Illes Balears, per pal·liar l'impacte econòmic ocasionat en el sector a conseqüència de l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat de transport.

3. En data 12 de novembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, aprovà la primera concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 86.200 euros, dels quals 45.800 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 40.400 euros a la modalitat MDL i MDP (BOIB de 16 de novembre de 2021).

4. En data 25 de novembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, aprovà la segona concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 196.000 euros, la totalitat dels quals corresponen a la modalitat VD i VTC (BOIB de 27 de novembre de 2021).

5. En data 26 de novembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, aprovà la tercera concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 62.800 euros, dels quals 53.200 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 9.600 euros a la modalitat MDL i MDP (BOIB de 2 de desembre de 2021).

6. En data 2 de desembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, aprovà la quarta concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 204.400 euros, dels quals 129.600 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 74.800 euros a la modalitat MDL i MDP (BOIB de 4 de desembre de 2021).

7. En data 16 de desembre de 2021 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, aprovà la cinquena concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 131.800 euros, la totalitat dels quals corresponen a la modalitat VD i VTC (BOIB de 21 de desembre de 2021).

8. En data 15 de març de 2022 el secretari general de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, per delegació del conseller de Mobilitat i Habitatge, aprovà la sisena concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 285.800 euros, dels quals 191.800 euros corresponen a la modalitat VD i VTC i 94.000 euros a la modalitat MDL i MDP (BOIB de 17 de març de 2022).

9. En data 15 de març de 2022 el conseller de Mobilitat i Habitatge aprovà la setena concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 649.998,32 euros, la totalitat dels quals corresponen a la modalitat VT (BOIB de 17 de març de 2022).

10. En data 13 d'abril de 2022 el conseller de Mobilitat i Habitatge aprovà la vuitena concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per a pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 624.400 euros (BOIB de 21 d'abril de 2022).

11. En compliment del punt vuitè de la convocatòria, la cap del Servei d'Ordenació del Transport en data 9 de maig de 2022 ha emès l'informe previ favorable a la novena concessió d'ajudes, que pel que aquí interessa indica:

«19. Amb posterioritat a la resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 15 de març de 2022 per la qual s'aprovava la setena concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19 – modalitat VT, s'han rebut des del Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat (REGAGE) tres noves sol·licituds de les que l'òrgan instructor no en tenia coneixement, per no haver estat trameses al Registre general de la conselleria de Mobilitat i Habitatge per part del REGAGE.

Analitzades les tres noves sol·licituds de l'ajut en la modalitat VT, resulta que varen ser presentades al REGAGE dins el termini de presentació de sol·licituds i reuneixen els requisits establerts en la Convocatòria per poder ser beneficiaris de la subvenció. En concret, s'han comprovat els següents punts:

- Que els beneficiaris, d'acord amb el punt desè de la convocatòria, han presentat correctament la sol·licitud i la declaració responsable, amb la qual cosa es considera justificat l'objecte de la subvenció.

- Que els beneficiaris disposen de l'autorització de transport corresponent a la modalitat d'ajuda sol·licitada i que aquestes compleixen els requisits.

- Que els beneficiaris es troben al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Que hi ha crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 25201 521BCV 47000 00 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

20. Atès que d'acord amb el punt cinquè de la convocatòria l'ajuda total pels beneficiaris en la modalitat VT s'ha de distribuir per parts iguals per autorització i que en la setena concessió d'ajuts l'import resultant de l'ajut és de 1.125,68 euros per autorització, correspon la concessió de tres ajuts per un import total de 3.377,04 € en la modalitat VT als tres beneficiaris que es relacionen en l'annex i per l'import individual indicat.

Conclusió

S'informa favorablement a concedir ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per per un import total de 3.377,04 € en la modalitat VT, als beneficiaris que es relacionen en l'annex i per l'import individual indicat.»

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015).

3. Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 180 de 30 de desembre de 2021).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer).

6. L'Ordre del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de juliol de 2021, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria de transport públic per carretera de viatgers i mercaderies (BOIB núm. 103, de 3 de d'agost de 2021).

7. La Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 22 d'octubre de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2021)

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Mobilitat i Habitatge que dicti una resolució en els termes següents:

1. Concedir ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, amb l'objectiu de mantenir la seva activitat, per una despesa global de 3.377,04 euros, a favor dels beneficiaris que figuren a l'annex.

2. Autoritzar i disposar una despesa global de 3.377,04 euros, a favor dels beneficiaris que figuren a l'annex, amb càrrec a la partida pressupostària 25201 521BCV 47000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, per l'import individual indicat.

3. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per una despesa global de 3.377,04 euros, a favor dels beneficiaris que figuren a l'annex, amb càrrec a la partida pressupostària 25201 521BCV 47000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, per l'import individual indicat.

4. Comunicar als beneficiaris que queden obligats a mantenir l'activitat de transports fins com a mínim el dia 30 de setembre de l'any 2022 i al compliment de la resta d'obligacions establertes en el punt novè de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 22 d'octubre de 2021.

5. Publicar aquesta resolució en la pàgina web de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 11 de maig de 2022)

El secretari general Per delegació de competències del conseller Resolució de 15/02/2021 (BOIB núm. 24, de 18/02/2021) Francesc Ramis Oliver El director general proposant Jaume Mateu Lladó

 

ANNEX

CIF

Exp.

Import €

41436022G

764

1.125,68

41460198F

765

1.125,68

41445507J

768

1.125,68