Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 14/2022 de 16 de maig, de modificació de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I com a representants de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears

    Número de registre 3985 - Pàgina 19452

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Nomenament funcionaris/àries de carrera policia local pertanyents a l'Escala d'Administració Especial, Subescala serveis especials, escala Bàsica, grup C, subgrup C1, corresponents a l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2019 de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 3972 - Pàgines 19453-19454

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Nomenament funcionari Treballador familiar de l'Escala l'Administració Especial, subescala serveis especials, classe comeses especials, especialitat treballador/a familiar, grup C, subgrup C2, corresponent a la taxa de reposició de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2019

    Número de registre 3974 - Pàgina 19455

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Cessament auxiliar administrativa interina Medi Ambient

    Número de registre 3989 - Pàgines 19456-19457

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Pròrroga de la situació de comissió de serveis del subinspector de la policia local de l'Ajuntament de Son Servera

    Número de registre 3981 - Pàgines 19458-19459

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Radiodiagnòstic corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 4003 - Pàgines 19460-19467

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea d’Aparell Digestiu corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 4004 - Pàgines 19468-19475

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Safrà

    Número de registre 4008 - Pàgines 19476-19482

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Convocatòria procés selectiu: Borsa de Monitors

    Número de registre 3926 - Pàgines 19483-19488

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022-4692 de data 16/05/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits

    Número de registre 4002 - Pàgines 19489-19498

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Aprovació de la llista de persones aspirants per formar part del borsí provisional, per cobrir amb caràcter d’interinitat places de la Subescala tècnica d’Administració general de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 3973 - Pàgines 19499-19500

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació de la llista provisional de persones admeses per prendre part al concurs oposició pel torn lliure per cobrir quatre places de Delineant/a, vacants a la plantilla de funcionaris/àries d'aquest Ajuntament pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala Serveis especials, Classe Comeses especials, especialitat delineant/a, grup B, dotades pressupostàriament i corresponent a l'oferta pública d'ocupació de 2017

    Número de registre 3978 - Pàgines 19501-19502

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Servei de Selecció i Provisió. Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria concurs oposició educador/a social taxa addicional d’estabilització de la feina temporal de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 3994 - Pàgines 19503-19508

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Resolució de la presidenta de la Mancomunitat del Pla de Mallorca per la qual s'estableixen les bases per a la contractació d'un o d'una tècnic/a en turisme laboral temporal, vinculat/da al fons next generatiu i al projecte de sostenibilitat turística del Pla de Mallorca

    Número de registre 3999 - Pàgines 19509-19515